Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to content

Seder Nashim – Resilience

With Rachelle Sprecher Fraenkel (from Siyum Masechet Kiddushin)

 

The Rambam Quote:

אמר ר”ל: מאי דכתיב (ישעיהו לג, ו) “והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת” וגו’? “אמונת” זה סדר זרעים, “עתיך” זה סדר מועד, “חוסן” זה סדר נשים, “ישועות” זה סדר נזיקין ..

מקור עוזם של החיים, הוא הקיום הנצחי שלהם. כל דבר ארעי שאינו עומד כ”א לשעה ושאין לו כח העליה להיות עולה ומתרומם, הוא קלוש ורפה. חיי הרוח המה חזקים ונאדרים מפני שהם נצחיים ומתעלים ע”י חכמה וכשרון. אמנם רגשי החיים החושיים לא היה להם מקור של עז, לולא הנצחיות שלהם במין והעליה שהם מתעלים, כשיהיה סדר התמדת החיים הולך בטהרתו, שאז יהיו החיים עצמם הכלליים הולכים ומתעלים ביתרון הוד וקדושה, בגבורה ותפארת פנימית, המשפעת ומושפעת ג”כ מגבורה ותפארת חיצונית. ע”כ הלימוד המעמיד את חיי המשפחה על יסוד טהרתו, הוא הנותן את החסן והעז אל החיים לבל יהיו רפים ונובלים מתגרת הארעיות הפרטית, אבל מתנשאים בגבורה מכח העז של הנצחיות הכללית, שמטרתה מושגת רק לפי ערך ההנהגה הטובה המוגדרת, ו”סוגה בשושנים”י, בדרכי קודש הבאים ממקור טהרה של תורת אל חי אשר בקרבנו, שהיא מובילה בעצותיה את החיים אל עלייתם. ואם יזדמנו פרעות ועיכובים באיזה משך של תקופת הזמן, העתיד עומד לתקן הכל, והטוב יתגבר ועליית החיים היא נכונה לבא, ע”פ ההדרכה הטהורה שמשך החיים הנמשכים לדור דורים הולך בהם בדרכי קודש ואורח ישרים. והם המה הלימודים אשר בסדר נשים, שהם הם גורמים לעז ואיתנות שבחיים. חוסן, זה סדר נשים

(עין אי”ה, שבת ב, קנה (שבת ל”א))

 

רחלי שפרכר פרנקל

רחלי שפרכר פרנקל יועצת הלכה ומלמדת במדרשת נשמת. רחלי ראש תוכנית לימודי ההלכה המתקדמים של מתן . היא ממייסדי פרס ירושלים לאחדות ישראל ויום האחדות. רחלי אם לשבעה, גרה עם משפחתה בנוף אילון.
Scroll To Top