Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

בבא מציעא

Bava Metzia 14

מאת Danny Sadinoff / מרץ 14, 2016 | ד׳ באדר ב׳ תשע״ו

Bava Metzia 14 Bava Metzia 14 Bava Metzia 14 Bava Metzia 14 Bava Metzia 14

Read More

בבא מציעא ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 1, 2024 | כ״א באדר א׳ תשפ״ד

סימניות מושגים לבבא מציעא (PDF) מסכת בבא מציעא מוקדשת ע"י הרב ארט גולד לע"נ אשתו קרינה גולה בת הודה ויהודה צבי. הדף היום מוקדש ע"י הדר סטון לע"נ אביה יהודה לייב בן נפתלי הלוי. אם שנים אוחזים בטלית – כל אחד טוען "אני מצאתיה" ו/או שכל אחד טוען "כולה שלי", פוסקת המשנה שכל אחד נשבע…

Read More

בבא מציעא ג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 1, 2024 | כ״א באדר א׳ תשפ״ד

סימניות מושגים לבבא מציעא (PDF) הגמרא ממשיכה להשוות את הדין במשנתנו לדעות תנאיות אחרות במקרים דומים של ממון המוטל בספק, ומבחינה בין המקרים השונים כדי להוכיח כי משנתנו יכולה להתאים לדעתם של התנאים האחרים. רבי חייא לימד שאם הנתבע מכחיש טענה אך עדים מעידים שהנתבע חייב במחצית הסכום המעורער (עדות במקצת), על הנתבע לשלם את…

Read More

בבא מציעא ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 3, 2024 | כ״ג באדר א׳ תשפ״ד

סימניות מושגים לבבא מציעא (PDF) הלימוד השבוע מוקדש ע"י רחל סאבין לע"נ אביה, שלום בן שמואל. הדף היום מוקדש ע"י מרים טננבאום לכבוד רינה יהלום ולע"נ רבקה ברוך. "רינה, 'תלמידה לשעבר' ו'בת בית' היקרה, וחברתה הקרובה, רבקה ברוך הי"ד, תכננו להיות חברותות להתחיל את מסע הדף היומי ביחד. רינה מתחילה ללמוד בבא מציעא עכשיו לזכרה…

Read More

בבא מציעא ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 4, 2024 | כ״ד באדר א׳ תשפ״ד

הדף היום מוקדש ע"י אבי פלמהולץ לכבוד סיגל כלתה. "היא אישה ראויה להערכה בכל המובנים."  הדף היום מוקדש ע"י רומי וג'וש זוסמן לכבוד בנם הבכור שסיים השבוע 3 שנים ו-8 חודשי שירות בצה"ל. "אנחנו מתפעלים מאיך שנשאת את עצמך בחן, בביטחון, בנחישות ובמנהיגות מהיום שבו התחיל שירותך. דרך אינספור לילות בשטח וחודשים בעזה, נשארת נאמן…

Read More

בבא מציעא ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 5, 2024 | כ״ה באדר א׳ תשפ״ד

כיוון שרבי יוחנן הסביר שהסיבה לשבועות במשנה היא למנוע מהאחד לתפוס את הטלית מהשני ולטעון שהוא שלו, ממשיכה הגמרא להוכיח שאפילו מי שחשוד על ממון, אפשר להאמינו בשבועה. הניסיון השלישי להוכיח זאת הוא מדין של רב הונא לגבי שומר שטוען שקרה משהו לפריט אשר יפטור את השומר, אך השמור בוחר לשלם עבור הפריט. הוא חייב…

Read More

בבא מציעא ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 6, 2024 | כ״ו באדר א׳ תשפ״ד

הדף היום מוקדש על ידי פנינה ואיתן ליפסקר לכבוד "כל הלומדות היקרות בדגש על לומדות הזום בבוקר ב6:20 אשר עושות מאמץ עילאי לשמר את הלימוד בדף היומי כל יום, למרות שזה לא קל ומוסיפות קדושה ותורה לעם ישראל. ולרבנית מישל על הובלת המיזם החשוב של הדרן. ושנזכה להמשיך ולהתמיד ולהגדיל את התורה והלימוד ולהאדירה." לאחר…

Read More

בבא מציעא ח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 7, 2024 | כ״ז באדר א׳ תשפ״ד

הדף היום מוקדש ע"י רחל חפץ לע"נ דודתה, רחל בת הרב משה וציפורה משבוים. כאשר הדין הוא יחלוקו, המשמעות היא לחלק לפי השווי בשוק. יש שלושה ניסיונות להוכיח זאת ממקורות תנאיות. שני הראשונים נדחים אך האחרון מתקבל. רמי בר חמא מלמד שאפשר להפיק ממשנתנו שמי שמוצא חפץ ברחוב ואוסף אותו למישהו אחר, זה עובד וחבירו…

Read More

בבא מציעא ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 8, 2024 | כ״ח באדר א׳ תשפ״ד

הדף היום מוקדש ע"י ריקי ואלן זיביט לע"נ הלן זיביט. הדף היום מוקדש ע"י נשית הדרן מלונג איילנד לכבוד הולדת הנכד של שריל סויטסקי. רב יהודה סבור כי רכיבה אחת על בהמה אינו דרך קניין. ברייתא מובאת כדי לתמוך בדעתו – הראשנוה מתוך הנחה מדברי הברייתא ואחר כך על ידי הבנה מסויימת במילים בברייתא. אבל…

Read More

בבא מציעא י

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 9, 2024 | כ״ט באדר א׳ תשפ״ד

הגמרא מביאה משנה בפאה ד:ט המתארת ​​מחלוקת במי שלוקח פאה בעבור עני. עולא ורב נחמן חלוקים בשאלה האם המחלוקת משנה היא רק כאשר אדם עשיר לוקח לעני או אפילו עני לעני. רב נחמן מעלה קושי עם פסיקתו של עולא ממשנתנו. כיצד מבינים עולא ורב נחמן את המקרה במשנה אחרת כדי להתאים להבנתם את המשנה בפאה?…

Read More
גלול כלפי מעלה