Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

בבא קמא

בבא קמא ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 3, 2023 | י״ט במרחשוון תשפ״ד

סימניה למסכת בבא קמא הדף היום מוקדש על ידי קרוליין בן ארי לכבוד יום הולדתה.  המשנה מונה ארבע קטגוריות (אבות) עיקריות של נזקים – שור, בור, מבעה (או נזק על ידי בנאדם או שן של בהמתו), ואש. המשנה עושה כמה הבחנות בין הקטגוריות. הרעיון שיש אבות מרמז שיש גם תת קטגוריות, תולדות. זאת בדומה להלכות…

Read More

בבא קמא ג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 5, 2023 | כ״א במרחשוון תשפ״ד

הדף היום מוקדש ע"י ליסה מליק לע"נ אביה דויד בן אהרן צבי הרש ושיינדל. מהן תולדות של כל אב נזיקין? לאיזה מהם התכוון רב פפא כשאמר שאין התולדות חמורות כמו האבות. בסופו של דבר, לאחר שעברו על כל האפשרויות, המסקנה היא שהוא התכוון לדין צרורות שנתזו על ידי הבהמה – במקרה זה משלמים רק חצי…

Read More

בבא קמא ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 6, 2023 | כ״ב במרחשוון תשפ״ד

מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ אביהם וסבם פיליפ קואפמן ודויד פטורניק. הדף היום מוקדש ע"י גולדי גלעד לכבוד הרבנית מישל, משפחת הדרן וכל עם ישראל! הדף היום מוקדש ע"י ג'ולי מנדלסון וקטי פרידמן לרפואת יונתן שמשון בן עליזה בינה. חבריך בזכרון ובכל עם ישראל מתפללים עליך לרפואה שלמה.  רב ושמואל חלוקים על…

Read More

בבא קמא ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 7, 2023 | כ״ג במרחשוון תשפ״ד

רבי אושעיא מנה שלוש עשרה קטגוריות של נזקים ולרבי חייא היו עשרים וארבע. מדוע רבי אושעיא לא כלל את כל הקטגוריות שרבי חייא כלל? המשנה, רבי אושעיא ורבי חייא פירטו כל אחד כמה קטגוריות עיקריות יש (4, 13, 24). ההנחה היא שכאשר מציינים מספר הוא שם כדי לחלוק על מי שחושב שיש יותר. מה בא…

Read More

בבא קמא ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 8, 2023 | כ״ד במרחשוון תשפ״ד

הדף היום מוקדש ע"י ג'רמי בוטי לע"נ ארי חיים בן ירדן יהושע ולאה דבורה. הגמרא מניחה שכאשר המשנה מזכירה את המכנה המשותף בין כל ארבעה אבות נזיקין, היא מתכוונת לכלול מקרה נוסף שלא היינו יכולים ללמוד מאף אחת מהקטגוריות. ארבעה רבנים שונים מציעים כל אחד מקרה ייחודי שיכול להיות זה שהמשנה כללה. רבי עקיבא ורבי…

Read More

בבא קמא ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 9, 2023 | כ״ה במרחשוון תשפ״ד

הדף היום מוקדש ע"י איימי רובין לע"נ עידית והירב רובין. למה התכוון רבי עקיבא ב"קל וחומר להקדש". כיצד נוכל להיות בטוחים שרבי עקיבא חולק על רבי ישמעאל בשאלה האם ה-מיטב שדהו מוערכת על פי הניזק או המזיק? אביי מעלה סתירה – מצד אחד ברור שצריך לשלם ממיטב הקרקע. מצד שני יש ברייתא הקובעת שאפשר אפילו…

Read More

בבא קמא ח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 10, 2023 | כ״ו במרחשוון תשפ״ד

הדף היום מוקדש על ידי טרי קריבושה וחיים הרינג לע"נ סמ"ש אלישבע רוז לובין, רוז אלישבע בת חיים דוד ונחמה רחל שנרצחה ביום שני בירושלים. יהי זכרה ברוך! הדף היום מוקדש ע"י יאיר ואילנה צין לרפואתו של עוז יהושע בן טליה בת ציון ולרפואתם של כל הפצועים פיסית ונפשית ולחזרתם ארצה של החטופים בריאים ושלמים.…

Read More

בבא קמא ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 11, 2023 | כ״ז במרחשוון תשפ״ד

הלימוד השבוע מוקדש ע"י הורי, פאולה ורוברט כהן לע"נ סבתי שרה בת יצחק ז"ל, אישה שלימדה אותי על חוסן. היא הייתה מודל לחיקוי עבורי, ובמיוחד עכשיו, כאשר אנו מתמודדים עם המון אתגרים בזמנים קשים אלו. הדף היום מוקדש ע"י מריון וורנר לע"נ דובה בת יחיאל. אם אחד בתהליך קניית קרקע מאחר ואחרים טוענים שהקרקע הייתה…

Read More

בבא קמא י

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 12, 2023 | כ״ח במרחשוון תשפ״ד

הלימוד השבוע מוקדש ע"י פיליס ויוסי הכט לכבוד סיום מסכת קידושין והולדת הנכד, ליעם ישראל.  הדף היום מוקדש לרפואת גבריאל בן אסתר ודוד יוסף בן אסתר.  באיזה אופנים דיני השור חמורים יותר משאר המקרים? באיזה אופנים דיני הבור חמורםי יותר? באיזה אופנים דיני האש חומרים יותר? המשנה קבעה מקרה – אם אדם אחראי חלקי לנזקים,…

Read More

בבא קמא יא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 13, 2023 | כ״ט במרחשוון תשפ״ד

הלימוד השבוע מוקדש ע"י ג'יסון ודניאל פרידמן לכבוד בר המצווה של בנם, אוליבר פרידמן. גם ללא הפסוק "והמת יהיה לו", היה ברור שהניזק נשאר עם הנבלה ומי שהזיק משלם רק את ההפרש. אם כן, יש ללמד מהפסוק שאם הנבלה ירד בערכו עם הזמן לאחר הריגת הבהמה, מי שהזיק אינו צריך לפצות על הפחת, אלא משלם…

Read More
גלול כלפי מעלה