Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

בכורות

בכורות ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 18, 2019 | י״ג בניסן תשע״ט

פטר חמור צריך לפדות השה ולהעביר את השה לכהן. באיזה מקרים מישהו פטור מדין פטר חמור בגלל שיש לעכו”ם קשר מסויים לבהמה (כל מיני מקרים שונים מוזכרים)? תוך כדי, מוזכר איסור מכירה בהמות גסות לעכו”ם. ממה נובע איסור זה ובאיזה מקרים שייך/לא שייך האיסור?

Read More

בכורות ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 21, 2019 | ט״ז בניסן תשע״ט

מניין לנו שלויים וכהנים לא חייבים במצוות פטר חמור?

Read More

בכורות ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 22, 2019 | י״ז בניסן תשע״ט

הגמרא פותרת בעיות שיש בחשבונות של הלויים במדבר ושל הכסף שאספו ממחצית השקל לבניית המשכן. מה הדין לגבי בהמות שנולדים שונה מאמא שלהם (פרה שמולידה מין חמור) לעניין בכור ולעניין אכילה? מהו המקור לדין? מניין לנו שפטר חמור זה רק לחמור ולא מבהמות טמאות אחרות?

Read More

בכורות ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 22, 2019 | י״ז בניסן תשע״ט

מה דורשים משני האיזכורים בפסוקים של “פטר חמור תפדה בשה”? פרה שילדה מין חמור אבל החמור דומה לו במקצת סימנים, האם יש לו דין בכור? עוד כמה שאלות נשאלו עם מקרים שונים כאלה בכדי להבין האם יש צורך באיזה דמיון אחר ביניהם? מנין לנו לגבי כשרות, הדין הולך על פי האם (אפילו אם מולידה סוג…

Read More

בכורות ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 23, 2019 | י״ח בניסן תשע״ט

האם ר’ שמעון יתיר באכילה טמא שנולד מן הטהור אם דומה במקצת סימנים ואמו או רק אם דומה ראשו ורוב לאמו (כמו בדיני בכור)? מה הדין לגבי דברים שיוצאים מבהמות טמאות – האם כולם אסורים באכילה? למה דבש דבורים מותר באכילה? אם מוצאים דג טמא בתוך דג טהור או להיפך, מה הדין?

Read More

בכורות ח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 24, 2019 | י״ט בניסן תשע״ט

הגמרא משווה בין סוגים שונים של דגים. הגמרא מביאה ברייתא שבה מופיע זמן עיבורן של בהמות וחיות שונות. בעקבות זה, מסופר על שיחה בין הקיסר לר’ יהושע בן חנניה שמביא את ר’ יהושע בן חנניה לויכוח עם חכמי אטונה. הם מציגים בפניו שתים עשרה חידות והוא מנצח אותם.

Read More

בכורות יא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 28, 2019 | כ״ג בניסן תשע״ט

מה השווי המינימלי שאפשר לפדות פטר חמור? איך דומה/שונה פטר חמור מהקדש? האם מירוח של עובד כוכבים פוטר מתרומות ומעשרות? אם מפקידים פירות אצל עם הארץ כותי או עובד כוכבים, האם צריך לדאוג לכך שהחליפו הפירות עם הפירות שלהם? אם כן, מה עליו לעשות?

Read More

בכורות יג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 30, 2019 | כ״ה בניסן תשע״ט

האם המפריש שה והשה מת חייב באחריות? מה אם החמור מת לפני שמעבירים את השה לכהן? מי שלא רוצה לפדות, שובר את עורפו של החמור. אבל עדיף לפדות. המשנה מונה עוד מקרים שהתורה נותנת אופציות שונות אבל מעדיפה אופציה אחת. הפרק השני עוסקת בדיני בכור בהמה טהודה. גם במקרה זה יש פטור אם יש לעכו”ם…

Read More

בכורות יד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 1, 2019 | כ״ו בניסן תשע״ט

מה ההבדלים בקדושה שיש בין בהמה עם מום שמקדישים למזבח (קדושת דמים) לבין בהמה שמקדישים ואז נופל בו מום – פסולי המוקדשים (קדושת הגוף)? מהם הדינים לגבי פדיונם? מהם הדינים לפני פדיון?

Read More

בכורות טו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 2, 2019 | כ״ז בניסן תשע״ט

מהן השיטות השונות לגבי סוג הקדשים שדורשים העמדה והערכה?  הגמרא דורשת את ההלכות במשנה שמתייחסים לפסולי המוקדשין ודורשת אותם מהפסוקים.

Read More
גלול כלפי מעלה