Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

בכורות

בכורות טז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 3, 2019 | כ״ח בניסן תשע״ט

מה אפשר לעשות עם וולד שאמו קיבלה מום לאחר ההקדש? האם יש פתרון? מה לגבי תמורה של אותה בהמה? המקבל בהמה מגוי כדי להוליד וולדות ומסכים להחזיר את הבהמה לשווי שלה מתחילת העסק ולהתחלק בוולדות, האם הבהמה, הוולדות, וולדי הוולדות חייבים בבכורה או פטורים? האם העכו"ם נחשב קשור לבהמות? האם ההלכה הזאת סותרת משנה אחרת בבא…

Read More

בכורות יח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 5, 2019 | ל׳ בניסן תשע״ט

המשנה מביאה כל מיני מקרים של ספק בכורות ודנים התנאים במה ההלכה בכל מקרה – האם אפשר ששני דברים יכולים לקרות בדיוק באותה שעה (כגון לידת שתי בהמות בדיוק באותו זמן מאמה אחת)? ואם לא יכול לקרות בצורה טבעית, האם בנאדם יכול לתכנן משהו במדיוק? הדינים מבוססים על דיני ספקות במקרים אחרים. אם יש ספק…

Read More

בכורות יט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 6, 2019 | א׳ באייר תשע״ט

האם יש דין בכור אפילו אם הוא לא בכור בכל המובנים אלא בעניין אחד? הקונה בהמה מלא יהודי ואינו יודע אם ביכרה או לא, מה הדין לגבי הראשון שנולד מאותה בהמה? לר' ישמעאל שדן אותו מדיני ספק כבכור לאחר גיל מסויים, איך זה מסתדר עם דיני רוב – כיון שרוב בהמות יולדות תוך שנתן הראשונה?…

Read More

בכורות כ-כא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 7, 2019 | ב׳ באייר תשע״ט

הגמרא מביאה ברייתא שיש בו שיטות לגבי דין בכור בבהמה שנקנית מעכו"ם ולא יודעים אם ביכרה או לא. הגמרא מנסה להבין את ההבדל בין הדעות. כמוכן, הובא ברייתא אחרת בעניין מקרה שבו גדייה יכולה להוליד ולדות בשנת מעשר אחד. שם יש שתי דעות שונות והגמרא מנסה להבין במה חולקים.

Read More

בכורות כב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 8, 2019 | ג׳ באייר תשע״ט

מה הדין של גוש דם שיצא מבהמה שעוד לא ביכרה שאנו מניחים שהיה שם וולד שמת – איך דנים בו לגבי בכור? איך דנים בו לגבי דיני טומאה וטהרה? הדין של חוזר וניעור – אפילו אם משהו בטל, זה יכול ל"התעורר" בתערובת אחרת של מינו ולחזור להיות אסור/טמא.

Read More

בכורות כג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 10, 2019 | ה׳ באייר תשע״ט

מקשים כמה קושיות על שיטת רבי ירמיה שכשחפץ בטל ברוב, אנחנו לא אומרים שהתבטל לגמרי אלא עדיין קיים (חוזר וניעור). כשרואים בהמות מניקות, האם זה ברור שהם מניקים את שלהם או האם יכול להיות שמניקים בהמות שלא שלהם? רב פסק שההלכה ככל המשניות בפרק חוץ מהמקרים שיש בהם מחלוקת. לאיזה משנה/משניות הוא התכוון?

Read More

בכורות כה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 12, 2019 | ז׳ באייר תשע״ט

אפשר לתלוש שער מבעל מום אם הוא עשה כדי לפנות מקום לשוחטו למרות שאסור לגזוז. האם זה קשור ל"דבר שאינו מתכוון"? אם שיער נשר ואחר כך שחטו, האם השיער מותר בהנאה (כמו שהשחיטה מתיר את השיער שעל הבהמה בשעת שחיטה)?

Read More

בכורות כו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 13, 2019 | ח׳ באייר תשע״ט

דעות שונות לגבי שער שנתלש מהבכור בעל מום – באיזה מקרה נחלקו עקביא בן מהללאל וחכמים? כמה אפשריות שונות יש להבין את המחלוקת?

Read More

בכורות כז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 14, 2019 | ט׳ באייר תשע״ט

מאיזה יום נותנים הבכור לכהן? האם זה חייב להינתן עד גיל מסויים? האם אפשר לכהן לעבוד בתמורת מתנות כהונה (תרומה, בכור, זרוע לחיים וקיבה, וכו'), לוי למעשר ועני למעשר עני? האם מישהו יכול לקנות זכות לתרומה או למתנות אחרות – האם יש הבדל ביניהם? מהן ההבדלים בתרומת חוצה לארץ? האם אפשר להקל ואם כן, באיזה…

Read More

בכורות כח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 15, 2019 | י׳ באייר תשע״ט

תוך כמה זמן צריך לשחוט את הבכור? במה זה תלוי? מה קורה כשמישהו שאינו מומחה קובע שיש מום ואז הבעלים שוחטים. אם מומחה קובע לאחר המוות שהיה מום, האם מותר הבשר באכילה? ואם לא, מי שקבע חייב לשלם לבעלים על ההפסד. כמה משלמים? אם דיין טועה בדין, מה קורה? האם הדין בטל? אם לא, האם…

Read More
גלול כלפי מעלה