Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

בכורות

בכורות כט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 16, 2019 | י״א באייר תשע״ט

אסור לקבל כסף בעד קביעת מומים אלא אם כן, אתה כמו אילא ביבנה. מה היה מיוחד בו? על איזה דברים חשודים אנשים שישקרו. אסור לקבל כסף כדי לדון, להעיד, ללמד, לעשות מצוות כמו הכנת מי חטאת. אז איך אנשים מקבלים משכורות בעד דברים אלו? מי שחשוד על בכורות, מה אפשר/אי אפשר לקנות ממנו?

Read More

בכורות ל

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 17, 2019 | י״ב באייר תשע״ט

אם ידוע שמישהו לא מקיים (או פעם לא קיים) מצווה מסויימת, האם חושדים שהוא לא מקיים מצוות אחרות? אם כן, האם יש מצוות מסויימות שכן ואלו שלא? הגמרא מביאה הרבה ברייתות שדנות בנושא "חברות" מין קבוצה כזאת שהיו מקפידים על טהרות. איך מצטרפים לקבוצה? האם תלמידי חכמים צריכים גם תהליך או האם הם נכנסים אוטומטית?…

Read More

בכורות לב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 19, 2019 | י״ד באייר תשע״ט

מניין אפשר לדרוש מהפסוקים שמעשר בהמה אינו ניתן לפדיון ואינו ניתן למכירה כשבכור בהמה טמאה לא ניתן לפדיון אבל כן ניתן למכירה?

Read More

בכורות לג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 20, 2019 | ט״ו באייר תשע״ט

>איזה רמת קדושה נשארת בבכור לאחר שנופל בו מום? האם אפשר להקיז דם לבכור שעלול למות אם לא מקיזים אם אולי יטיל בו מום?

Read More

בכורות לד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 21, 2019 | ט״ז באייר תשע״ט

איזה קנסות מטילים על מי שמטיל מום בבהמתו? איך זה דומה למקרים אחרים שקונסים?

Read More

בכורות לה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 22, 2019 | י״ז באייר תשע״ט

מי נאמן או אינו נאמן להעיד על כך שהמום נפל בו בעצמו ולא הוטל בכוונה על ידי מישהו כדי להתירו באכילה?

Read More

בכורות לו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 23, 2019 | י״ח באייר תשע״ט

באיזה עניינים הקשורים לבכור חושדים בכהנים ובאיזה מקרים לא חושדים בהם? ר'יהושע ורבן גמליאל חלקו בעניין אם כהן חבר חשוד על הטלת מום בבכור או לא – והויכוח הגיע למצב שרבן גמליאל בייש את ר' יהושע ברבים.

Read More

בכורות לז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 24, 2019 | י״ט באייר תשע״ט

האם חייבים מומחה כדי להתיר בכור? במה זה תלוי? על איזה מומים שוחטים בכור? מאיפה דורשים את זה מהפסוק?

Read More

בכורות לט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 26, 2019 | כ״א באייר תשע״ט

מהן מומים שבעין, בחוטם, בשפתיים, בביצים, בגיד, בערוה של הנקבה? אם יש אבר חסר מבפנים, האם זה נחשב מום? האם יש מקרים שנפסול את הבמה להקרבה אבל לא נתיר אותה לשחיטה (בכור) או לפדיון (מוקדשים)?

Read More

בכורות מ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מאי 27, 2019 | כ״ב באייר תשע״ט

עוד דיונים במומים בבהמות – מה נחשב מום ומה לא? איזה ויכוחים היו לחכמים לגבי מומים מסויימים? מהן טעמי המצווה של איסור הקרבת בעל מום?

Read More
גלול כלפי מעלה