Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

ברכות

ברכות ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 5, 2020 | ח׳ בטבת תש״פ

מאיזה שעה עד איזה שעה אפשר להתפלל קריאת שמע? למה התחילה הגמרא כאילו באמצע נושא? למה התחילו בערבית? למה נתנו הסבר לזמן (משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן) ולא ציינו את הזמן במפורש (צאת הכוכבים)? הגמרא מביאה כמה ברייתות שדנים באותה שאלה ומביאים תשובות אחרות. האם מקורות אלו סותרים את משנתינו או מתארים את אותו זמן…

Read More

ברכות ג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 6, 2020 | ט׳ בטבת תש״פ

לפי ר' אליעזר, אפשר להגיד קריאת שמע עד סוף האשמורה הראשונה. כמה משמרות היו? שלוש או ארבע? מהן סימנים של כל משמר? ר' יוסי נכנס לחורבה להתפלל. פגש שם אליהו בחוץ שהוכיח אותו על כך שנכנס לחורבה והתפלל שם. למה אסור להיכנס לחורבה? האם דוד המלך התעורר בחצות? או לפני חצות? איך ידע מתי היה…

Read More

ברכות ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 7, 2020 | י׳ בטבת תש״פ

האם באמת משה ודוד לא ידעו מתי חצות? מתברר שהם כן ידעו. אם כן, למה משה אומר כחצות ולמה דוד צריך את הכנור לנגן? במה היה דוד חסיד? איך היה שונה ממלכים אחרים? איך הגיב כשמפיבושת היה מתקן אותו? במה היה כלאב בנו מיוחד? למה מנוקד על המילה לולא בתהלים – "לולא האמנתי לראות בטוב…

Read More

ברכות ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 8, 2020 | י״א בטבת תש״פ

למה אומרים קריאת שמע על המיטה? איך אנו מתייחסים ליסורים? מה זה יסורים של אהבה? האם יש דרך לדעת אם היסורים הם מאהבה או לא? למה צדיק ורע לו? איך אפשר לנחם אנשים שסובלים? ר' יוחנן קבר עשרה ילדיו והיה מראה לאנשים את העצם של העשירי כדי להראות להם אמונתו. האם זה בסדר לגנוב ממי…

Read More

ברכות ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 9, 2020 | י״ב בטבת תש״פ

יש להתפלל מול קיר. המיטה אמורה להיות בכיוון צפון-דרום. אם סיימת להתפלל בבית הכנסת, אל תצא לפני חברך. האם זה הדין בכל סיטואציה או רק יבנסיבות מסויימות? מזיקין (שהם יכולים להתפרש כחדרות) נמצאים בכל מקום. – מה הדרך הכי מומלץ להתגבר עליהם? בענייני תפילה – כדאי להתפלל בבית הכנסת. השכינה שורה כשיש 10 אנשים מתפללים,…

Read More

ברכות ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 10, 2020 | י״ג בטבת תש״פ

האם הקב"ה מתפלל? האם הקב"ה כועס? ואם כן, מה יכול לקרות בשעת כעסו? זה סוד שידע בלעם. אדם יחזור בתשובה יותר מהבנה פנימית מאשר מעונש חיצוני (מלקות). שלושה דברים ביקש משה מהקב"ה – האם הוא קיבל מה שביקש? האם ה' לא היה מוכן להראות למשה את פניו בגלל ההתנהגות של משה בסנה? או משה קיבל…

Read More

ברכות ח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 10, 2020 | י״ג בטבת תש״פ

למה כדאי להתפלל בשעה בהציבור מתפללים? למה כדאי להתפלל עם הציבור? מהם דברים שכדאי להתפלל בעבורם? האם עדיף להתפלל בבית המדרש או בבית הכנסת? למה? האם כדאי לגור ליד הרב או לא? חשוב לקרוא את הפרשה -פעמיים ופעם אחד לקרוא את התרגום. האם צריך לקרוא כמה פרשיות בשבוע אחד? מזכירים כל מיני הנהגות ובות ואפילו…

Read More

ברכות ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 12, 2020 | ט״ו בטבת תש״פ

האם אפשר להגיד קריאת שמע מיד לפני ומיד אחרי נץ החמה ובכך לצאת ידי קריאת שמע של ערבית ושל שחרית? למה לא רשום במשנה אכילת פסחים שגם הם יכולים להיאכל עד עמוד השחר? מחלוקת ר' אלעזר בן עזריה ור' עקיבא לגבי זמן אכילת קרבן פסח. למה שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב לפני שיצאו? האם…

Read More

ברכות י

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 13, 2020 | ט״ז בטבת תש״פ

ברוריה מעירה לר' מאיר שלא מבקשים רחמים שרשעים ימותו אלא שישנו דרכיהם ויחזרו בתשובה. יש דו שיח בין ברוריה לצדוקי ובין ר' אבהו לצדוקי בקשר להבנת פסוקים שקשה להבינם. הפסוק פיה פתחה בחכמה נאמר על דוד המלך שאמר שירה לה' בחמש עולמות שבו הוא גר. דורשים את הפסוקים שבהם נאמר כמה פעמים "ברכי נפשי" בתהלים…

Read More

ברכות יא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 14, 2020 | י״ז בטבת תש״פ

מהמלים בשבתך בביתך ובלכתך בדרך דורשים שהעוסק במצוה וחתן פטור מקריאת שמע. החתן פטור בגלל שטרוד במצוה. האם זה אומר שכל מי שטרוד פטור מקריאת שמע? אבל חייב בכל המצוות חוץ מתפילין. האם אפשר לפסוק כבית שמאי ולהטות בזמן קריאת שמע של ערבית ולעמוד בשחרית? יש דעות שונות בעניין. מהן הברכות לפני קריאת שמע של…

Read More
גלול כלפי מעלה