Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

ברכות

ברכות יב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 15, 2020 | י״ח בטבת תש״פ

מדברי ר' זריקא למדו שהברכה שברכו הכהנים בבית המקדש היתה יוצר אור. אבל הגמרא דוחה ואומרת שלא ברור מתוך דבריו שזו היתה יוצר אור, אלא יכול להיות שזו היתה אהבה רבה. למה בטלו אמרית עשרת הדברות בתפילה? מה מברכים בני המשמר היוצא לבני המשמר הנכנס? מה לומדים מזה על התנהגות הכהנים בבית המקדש? אם מישהו…

Read More

ברכות יג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 16, 2020 | י״ט בטבת תש״פ

האם יש הבדל בין שינוי שמו של יעקב לשינוי שמם של אברהם ושרה? האם אסור לקרוא לאברהם אברם? האם מצוות קריאת שמע צריכה כוונה? איזה סוג של כוונה? האם אפשר להגיד שלום למישהו אם את באמצע קריאת שמע? האם יש הבדל אם את בין פרקים ובאמצע פרק? מה חשיבות הסדר של הקטעים בשמע? יש מחלוקת…

Read More

ברכות יד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 16, 2020 | י״ט בטבת תש״פ

האם אפשר להפסיק באמצע הלל ומגילה? האם אפשר לטעום תבשיל בתענית? האם אפשר להקדים שלום למישהו או ללכת בטפל בדברים לפני שמתפללים? האם אפשר להפסיק בין "ה' אלקיכם" לבין "אמת"? למה? האם אומרים כל הפרשה השלישית של קריאת שמע בלילה או רק חלק? איך אפשר להגיד רק חלק? למה סדר פרשיות הם ככה? הגמרא מביאה…

Read More

ברכות טו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 17, 2020 | כ׳ בטבת תש״פ

באיזה סדר עושים תפילין וקריאת שמע? האם צריך להשמיע לאזנו דברי קריאת שמע או האם מספיק שיחשוב בלב? האם הדין אותו דבר בברכות/קריאות אחרות? מהן הדעות השונות בנושא וכמה דעות שונות יש? האם צריכים לכתוב את כל פרשת קריאת שמע במזוזות ובתפילין או האם לא כותבים את הציווים לקשור תפילין ולכתוב מזוזות? מה דורשים מהמילה…

Read More

ברכות טז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 19, 2020 | כ״ב בטבת תש״פ

ר' אלעזר הסביר מה עושים כשטועים בחלקים מסויימים בקריאת שמע – לאן חוזרים?  מהי ההלכה לגבי אומנים שבמאצע עבודה כשמגיע זמן קריאת שמע? האם יש הבדל בין קריאת שמע לבין תפילה? האם יש הבדל בין בעל הבית לבין הואמן שבאמע עבודה? חתן פטור מקריאת שמע – למה? המשנה מביאה כמה סיפורים על רבן גמליאל –…

Read More

ברכות יז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 20, 2020 | כ״ג בטבת תש״פ

הגמרא רושמת תפילות פרטניות שחכמים אמרו בסוף תפילתם או בזמנים מסויימים. מה נקודת המחלוקת בין רשב"ג לחכמים האם מותר לחתן לקרות קריאת שמע? האם קשור לעניין יוהרא? ואם כן, איך זה מתקשר למחלוקת שלהם בעניין מלאכה בתשעה באב – ששם השיטות נראים הפוכות? אונן פטור ממצוות. אלו שנושאים את המיטה – האם הם פטורים מקריאת…

Read More

ברכות יח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 21, 2020 | כ״ד בטבת תש״פ

מי שמתו מוטל לפניו פטור מקריאת שמע, תפילה, תפילין ומכל המצוות. למה? מה הכוונה "מוטל לפניו" – מוטל ממש או לאו דווקא? האם שומר גם פטור? מה אסור לעשות בבית קברות משום "לועג לרש"? למה נחשב שלועג למת אם המת לא רואה אותנו בכל אופן? מעלים שאלה זו ונכנסים לדיון האם המתים יודעים מה שקורה…

Read More

ברכות יט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 22, 2020 | כ״ה בטבת תש״פ

בית דין מנדים אנשים שמזלזלים בחכמים או בדברי חכמים. לפי ר' יהושע בן לוי זה נמצא 24 פעמים במשנה. הגמרא מנסה להבין איפה. הגמרא נכנסת לפרטי דינים של אלו שבאו לקבור את המת ולמעוד בשורה – מתי חייבים ומתי פטורים מקריאת שמע? האם דוחים כבוד הבריות כדי לקיים מצווה או דוחים את המצווה כדי לקיים…

Read More

ברכות כ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 23, 2020 | כ״ו בטבת תש״פ

רב פפא רוצה להבין למה נסים קרו לאלו שקדמו להם אבל לא להם. נשים, עבדים וקטנים פטורים מקריאת שמע ותפילין וחייבים בתפילה, מזוזה וברכת המזון. למה? ומה החידוש בכל נושא? הרי זה לא פשוט שפטורים בגלל שזה מצות עשה שהזמן גרמא? למה חייבים בתפילה – האם זה לא מצות עשה שהזמן גרמא? האם החיוב שלהם…

Read More

ברכות כא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 24, 2020 | כ״ז בטבת תש״פ

מניין לברכות התורה לפניה מן התורה וברכת המזון לאחריה? מה לגבי ברכת התורה לאחריה וברה על המזון לפניה? הגמרא מביאה במקרים שבו מישהו שכח אם קרא קריאת שמעו או התפלל. מה עושים? האם קריאת שמע זה מצוה מדאורייתא או דרבנן? אם מתפללים בשבת ובטעות אמרו ברכה של חול, מה עושים? מה אם נכנס לתפילה כשהציבור…

Read More
גלול כלפי מעלה