Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

ברכות

ברכות כב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 25, 2020 | כ״ח בטבת תש״פ

יש מחלוקת: האם יש דברי תורה שבעל קרי יכול ללמוד בלי טבילה? האם בכלל ביטלו את תקנתו של עזרא? האם בעל קרי צריך טבילה בארבעים סאה או הוא יכול לתת על עצמו תשעה קבים של מים? מה עושים אם נמצאים באמצע תפילה או קריאת התורה ונזכרים שהוא בעל קרי?

Read More

ברכות כג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 26, 2020 | כ״ט בטבת תש״פ

מה עושים כשחייבין להיפנות באמצע תפילה? האם אפשר להתפלל כשצריכים להיפנות? מה לגבי תפילין בשירותים? האם אפשר להיכנס עם תפילין ביד או בתוך בגד? האם יש בעייה אם ישאיר אותם בחוץ? יש סכנות גם בלהשאירם בחוץ – לכן בית הלל מתירים להכניסם לשירותים בבית כסא של קבע. האם הוא יתיר גם בבית כסא עראי? יש…

Read More

ברכות כד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 27, 2020 | א׳ בשבט תש״פ

האם אפשר לישון עם תפילין תחת לראשו? האם זה מותר אם אשתו במיטה איתו? אם שניים ישנים במיטה אחת ערומים, האם אפשר לקרוא קריאת שמע אם כל אחד מחזיר פניו לכיוון אחר? האם יש הבדל אם זה אשתו או מישהו אחר? מה אם זה ילדיו והם קטנים? טפח באשה ערוה – במה מדובר ובאיזה סיטואציה?…

Read More

ברכות כה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 28, 2020 | ב׳ בשבט תש״פ

האם אפשר לקרוא קריאת שמע אם יש צואה על גופו או אם יש צואה במקום? מה אם הצואה עוברת לידו – האם זה שונה בצואה שעומדת במקום? אם יש ריח רע – האם צריך להתרחק מהריח או רק מהדבר שגורם לריח הרע? עד איזה שלב שתן בעייתי – מה אם כבר התייבש? עד כמה רטוב…

Read More

ברכות כו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 29, 2020 | ג׳ בשבט תש״פ

מה צריך לעשות אם יש ספר תורה בחדר שבו זוג רוצה לקיים יחסי מין? כמה צריך להרחיק מצואה ומי רגלים? במה זה תלוי? האם אפשר להגיד קריאת שמע במקום שבו יש שירותים שטרם השתמשו בו? זב שראה קרי או נדה שפטלה שכבת זרע או שימשה ואז ראתה דם נדה, האם צריך לטבול כדי ללמוד תורה?…

Read More

ברכות כז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 30, 2020 | ד׳ בשבט תש״פ

מה הכוונה במשנה "עד ארבע שעות" עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל? כפי מי פוסקים בזמנים השונים במשנה – בשחרית? במנחה? האם אפשר להתפלל ערבית בערב שבת לפני שקיעה? ואם עושים כך האם אסור במלאכה? מה קורה אם קבלו שבת מוקדם בטעות כי חשבו שזה לילה והתברר שהיה יום גשום וחושך אבל היה…

Read More

ברכות כח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 31, 2020 | ה׳ בשבט תש״פ

הסיפור ממשיך ור' אלעזר בן עזריה נתמנה במקום רבן גמליאל. שערי בית המדרש נשפתחים כי בזמנו של רבן גמליאל היה שומר ורק הכניס מישהו אם תוכו כבורו. בו ביום הרבה הלכות נשנו והוכרעו. רבן גמליאל מתחרט והולך להתפייס עם רבי היושע לאחר שר' יהושע מנצחו בהלכה בעניין קבלת גר עמוני. הוא מצליח בסופו של דבר…

Read More

ברכות כט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 1, 2020 | ו׳ בשבט תש״פ

מתי נתקן ברכת הצדוקים – על פי מי ולמה? פעם אחד שכח את הנוסח כשהתפלל כשליח ציבור וחיכו לו כמה שעות – למה? למה לא חששו שהפך להיות מין? האם אנשים טובים לא יכולים להפוך לרשעים? מספר הברכות בכל התפילות כנגד מה? מה זה מעין שמונה עשרה? האם יש ימים שאי אפשר להגיד הביננו? למה?…

Read More

ברכות ל

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 2, 2020 | ז׳ בשבט תש״פ

מתי אומרים תפילת הדרך? מהן ההבדלים בין הביננו לתפילה קצרה? לאיזה כיוון מתפללים? מי שהולך בדרך לפני זמן תפילה וקריאת שמע, מה עושים? האם מתפללים מוסף ביחידות? מהן הדעות השונות? אם שכחו יעלה ויבוא, האם מתפללים שוב? במה זה תלוי? צריך להתפלל בכובד ראש – מאיפה דורשים את זה? מה המשמעות של "גילו ברעדה"?

Read More

ברכות לא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 3, 2020 | ח׳ בשבט תש״פ

הגמרא מביאה מעשים שבהם רבנים שברו חפצים יקרי ערך בחתונות כדי לגרום לאחרים בשעת שמחה להיות עצובים. לפי תוספות, מכאן נובע המנהג לשבור כוס בחתונה. אין להתפלל מתוך דין או הלכה בגלל שדעתך תהיה מוסחת אבל יש להקדים לתפילה הלכה פסוקה. הגמרא מביאה כמה דוגמאות להלכה פסוקה – חומרת בנות ישראל בשבעה נקיים, הערמה בתרומות…

Read More
גלול כלפי מעלה