Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

ברכות

ברכות לב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 4, 2020 | ט׳ בשבט תש״פ

חנה, אליהו ומשה הטיחו דברים כלפי הקב"ה. למרות שזה לא היה דבר טוב שעשו, תפילותיהם נענו. איך למשה היה את הכוח לעמוד לפני ה' ולבקש סליחה – הגמרא מביאה אפשרויות שונות. מה משמעות הלשון "ויחל משה"? הגמרא מביאה ששה אפשרויות לדרוש את שורש המילה. צריך לשבח את ה' ורק אז לבקש – מניין אנו לומדים…

Read More

ברכות לג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 5, 2020 | י׳ בשבט תש״פ

האם אפשר להפסיק באמצע תפילת שמונה עזרה ואם כן, לאיזה סוג של דברים? באיזה ברכות בשמונה עשרה מוסיפים הזכרת גשמים, שאלת גשמים והבדלה במוצ"ש? למה? האם עיקר הבדלה על הכוס או בתפילה? איך השתשלשו הדברים בעניין הבדלה? האם ביום טוב שחל במוצאי שבת מוסיפים הבדלה בברכה אחרת? למה? יש דברים שאם החזן אומר אותם בתפילתו,…

Read More

ברכות לד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 6, 2020 | י״א בשבט תש״פ

המשנה מזכירה עוד דברים שאי אפשר להגיד בתפילה כי חוששים שהשליח ציבור הוא מין. מה עושים כשליח ציבור טועה בתפילתו? כמה דינים נזכרים בקשר לשליח ציבור בברכת כהנים בגלל בחשש שיתבלבל בתפילתו. כגון, מה עושים אם הוא הכהן היחיד – האם יכול להגיד ברכת כהנים? איך צריך בן אדם להגיב כשמבקשים ממנו להיות החזן? מי…

Read More

ברכות לה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 7, 2020 | י״ב בשבט תש״פ

מה מברכים על פירות העץ? פירות הארץ? מהן יוצאים מן הכלל? יש מחלוקת לגבי הברכה על ירקות. מהו המקור לכך שמברכים ברכה לפני אכילה? הגמרא מנסה להוכיח מפסוק על נטע רבעי אבל ההוכחה לא מצליחה והם לומדים מסברא – אין ליהנות מן העולם הזה בלי ברכה. יש מחלוקת בין ר' ישמעאל ור' שמעון בר יוחאי…

Read More

ברכות לו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 8, 2020 | י״ג בשבט תש״פ

באיזה מקרה מברכים על שמן זית? הגמרא מביאה דוגמאות של דברים של צומחים על העץ אבל אינו הפרי – מה מברכים עליהם? האם משהו שמגן על הפרי נחשב כפרי? ואם כן, באיזה שלב של צמיחה? הכוסס פלפלין מה מברך? מה מברכים על חביץ קדרה – מאכל עם קמח ודבש?

Read More

ברכות לז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 9, 2020 | י״ד בשבט תש״פ

מה מברכים על אורז ועל תבשיל עם אורז? מה מברכים על חציבא – תשביל עם קמח ודבש – האם זה תלוי כמה דבש יש בו? מה מברכים על פירורי לחם שנתבשלו? האם זה תלוי אם הפירורים הם בגודל של כזית או לא? השאלה נשאלת גם בקשר לגבי מאכלים אחרים שעשויים עם קמח אבל לא נחשבים…

Read More

ברכות לח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 10, 2020 | ט״ו בשבט תש״פ

הגמרא ממשיכה להביא מאכלים שונים לדון במה מברכים עליהם. האם בצק שמכינים באדמה מתחת לכירה (כובא דארעא) מברכים המוציא או לא? האם זה תלוי אם קובעים סעודתו על זה? מה מברכים על סילאן? מה לגבי טרימא? מה זה טרימא בכלל? שתותא שהיו מכינים בצורה עבה וגם רכה – הרכה היתה עשויה רפואה ולכן לא מברכים…

Read More

ברכות לט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 11, 2020 | ט״ז בשבט תש״פ

האם השאלה מה מברכים על שלקות היא מחלוקת תנאים? מה מברכים על לפת? במה זה תלוי? אם מכניסים קמח לתבשיל כדי לעשותו סמיך, מה מברכים? יש מחלוקת מה מברכים על פת צנומה? המחלוקת מבוססת על מחלוקת בעניין מתי חותכים ככר לחם כשמברכים עליו – תוך כדי אמרית הברכה או לאחר הברכה. אם יש ככר שלם…

Read More

ברכות מ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 12, 2020 | י״ז בשבט תש״פ

מה כן ומה לא נחשב להפסק בין אמירת המוציא ואכילת הלחם? צריך  להאכיל בהמתך לפני שאוכלים.  הגמרא מביאה עוד עצות טובות לגוף בריא. איזה מאכלים כדאי לאכול ובאיזה תדירות? על פי מה סובר ר' יהודה שיש לברך ברכת בורא מיני דשאים על פירות הארץ? מי שטעה בברכה האם יצא או לא? במה זה תלוי? איזה…

Read More

ברכות מא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 13, 2020 | י״ח בשבט תש״פ

חכמים ור' יהודה חולקים במשנה על מה מברכים אם יש הרבה מינים – על שבעת המינים או על מה שחביב? באיזה מקרה חולקים – כשיש דברים מאותו סוג ברכה או גם כשיש שני סוגים שונים? אם בירך על ירק בורא פרי האדמה והיה גם פרי העץ בפניו, האם יצא ידי חובת פרי העץ מברכת בורא…

Read More
גלול כלפי מעלה