Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

ברכות

ברכות מב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 14, 2020 | י״ט בשבט תש״פ

מה מברכים על פת הבאה בכיסנין? מה נחשב כסיום לסעודה ובכך אם רוצים לאכול עוד, צריך לברך ברכה חדשה? האם יש הבדל אם מתארחים אצל מישהו אחר? למה? האם ברכה על יין בתחילת סעודה פוטר יין ששותים לאחר שסיימו לאכול (לפני שברכו ברכת המזון)? האם זה תלוי אם זה חג, שבת או יום חול? למה?…

Read More

ברכות מג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 15, 2020 | כ׳ בשבט תש״פ

האם אפשר לקבוע סעודה על יין אם מסיבים – כך שאפשר להוציא ידי חובה מישהו אחר בברכתו/ה? יש מחלקות רב ור' יוחנן אבל יש גם שתי דרכים להבין את המחלוקת. מה ההבדל בין יין בתוך או אחרי הסעודה? למה בתוך הסעודה אי אפשר להוציא אחרים ידי חובה? אם אחד מברך לאחר הסעודה על היין לאחרים,…

Read More

ברכות מד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 16, 2020 | כ״א בשבט תש״פ

אם אוכלים מאכל מליח כעיקר ופת טפל, לא מברכים על הפת. באיזה מצב יכול להיות מליח עיקר ופת טפל? הגמרא עונה באוכל פירות גינוסר שהיו כל כך מתוקים שהוסיפו המון מלח ואז היה צורך ללחם בגלל על המלח. בעקבות אזכור של פירות גינוסר, הגמרא מביאה כמה סיפורים שמדברים על שבחה של פירות גינוסר ושל ארץ…

Read More

ברכות מה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 17, 2020 | כ״ב בשבט תש״פ

שלושה שאכלו ביחד חייבים בזימון. באיזה נסיבות הם לא חייבים? מהו המקור לזימון בשלושה? האם שניים שאכלו יכולים לזמן? האם נשים יכולות לזמן? האם הן חייבות לזמן? למה נשים לא יכולים להצטרף עם עבדים ליצור זימון? מה קורה כששלושה אוכלים ביחד ואחד עוזב לפני שמברכים? אם מישהו נכנס לחדר כשמזמנים,מה הוא עונה? למה מוסיפים אמן…

Read More

ברכות מו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 18, 2020 | כ״ג בשבט תש״פ

מי כדאי שיברך על הפת בעבור כולם – בעל הבית או החשוב בארוחה? ומה לגבי זימון? מה נוסח הברכה שמכניסים לברכת המזון בעבור בעל הבית? איפה מסתיימת ברכת הזימון – בקטע שמוסיפים לפני ברכת המזון או בסוף הברכה הראשונה? האבל מברך נוסח שונה לברכת הטוב והמיטיב שבו יש תוכן של דיין אמת. יש שיחה בין…

Read More

ברכות מז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 19, 2020 | כ״ד בשבט תש״פ

השיעורים בחודש הקרוב מוקדשים לרפואה שלמה לאופק יאיר בן יערה. באיזה נסיבות לא מתאים לתת כבוד מיוחד לאנשים חשובים? למה? הגמרא עוברת על כל המקרים במשנה שבהם נאמר שמי שאכל דמאי או מעשר שני שנפדה, וכו' מצטרף לזימון ומסבירה מה החידוש בכל מקרה? כנ"ל לגבי המקרים שבהם אכל משהו של איסור ולא מצטרף לזימון –…

Read More

ברכות מח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 20, 2020 | כ״ה בשבט תש״פ

באיזה גיל/שלב בהתבגרות יכול קטן להצטרף לזימון? האם אפשר להצטרף אם רק אכל ירקות? אם כן, האם זה בסדר אם כמה מהם רק אכלו ירקות (במקרה ויש עשרה ורוצים להזכיר שם ה')? מסופר סיפור על ר' ינאי שלאחר שהרג את כל הרבנים לא מצ אמישהו לזמן עליו עד שאשתו הציעה להביא את אחיה, שמעון בן…

Read More

ברכות מט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 21, 2020 | כ״ו בשבט תש״פ

איזה דברים חייבים להזכיר בברכת המזון? איך מסתיים ברכת בונה ירושלים? למה המבנה של הברכה הרביעית שונה? למה? אם טעה ולא הזכיר רצה בשבת או הזכרות אחרות בימים מיוחדים? מה השיעור של אוכל שצריך לאכול כדי להתחייב בזימון? יש מחלוקת. האם זה תואם מחלוקת דומה בין אותם שני אנשים לגבי שיעורים או האם זה סותר?…

Read More

ברכות נ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 22, 2020 | כ״ז בשבט תש״פ

מהו הנוסח של ברכת הזימון? הגמרא מביאה ניסוחים בעייתיים. האם קבוצה של אנשים שאכלו יחד יכולים להיחלק לקבוצות קטנות יותר? במה זה תלוי? האם אפשר לזרוק לחם? מהן עוד דרכים לא לזלזל בלחם? האם זה נכון לגבי מאכלים אחרים? מה קורה אם התחילו לאכול בלי לברך – מה עושים?

Read More

ברכות נא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 23, 2020 | כ״ח בשבט תש״פ

מה עושים אם אוכלים בלי לברך – האם מברכים באמצע ארוחה? האם אפשרי לברך אחרי שכבר סיימו לאכול? הגמרא מדברת על חשיבותה של המשקה אפסרגוס שעשוי עם יין או שכר. יש כמה מקורות סותרים והגמרא מתרצת את הסתירות. יש שני אימרות מחכמים ששמעו הלכות/התנהגויות טובות/איזה מאכלים לאכול ממלאכים. יש חילוקי דעות לגבי הלכות קשורות לכוס…

Read More
גלול כלפי מעלה