Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

חגיגה

חגיגה ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 11, 2022 | י׳ באדר א׳ תשפ״ב

מסכת חגיגה מוקדש לדבורה רפפורט רוזן לכבוד סיום הש"ס שלה שיהיה בסוף מסכת חגיגה. הדף היום מוקדש ע"י מרגלית פרידמן לכבוד הוריה, חמה וחמותה. "תודה על האהבה והתמיכה, הרבה בריאות ושמחה!".  הדף היום מוקדש ע"י שרה גלסקו לרפואת פסל ביילה בת גיטל. מי חייב במצוות ראייה ברגל (ראיית פני ה', עלייה לרגל)? ומי פטור? קטן…

Read More

חגיגה ג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 12, 2022 | י״א באדר א׳ תשפ״ב

  הדף היום מוקדש ע"י טרייסי אקנר לרפואה שלמה של שפרא הדסה בת חנה ושמעון בן ציפורה. הגמרא קובעת שמי ששומע אך אינו מדבר ומי שמדבר אך אינו שומע פטור ממצוות "ראייה" – לבוא לבית המקדש ולהביא קרבנות עולת ראייה אך חייב בקרבן חגיגה. פטור זה נדרש על ידי גזירה שווה מפסוקי הקהל. איך דורשים…

Read More

חגיגה ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 13, 2022 | י״ב באדר א׳ תשפ״ב

הלימוד השבוע מוקדש לכבוד הרב ריימונד הררי שלימד ומלמד גמרא לנשים ליותר מ42 שנה! הלימוד השבוע מוקדש ע"י הת'ר סטון לרפואת יהודה לייב בן נפתלי הלוי וחיה. מהיכן אנו דורשים את הפטור מראייה ברגל לנשים, טומטום, אנדרוגינוס ועבדים? למה צריך דרשה כדי להוציא כל אחד מהם? מאותו פסוק שממנו הוציאו נשים, טומטום ואנדרוגינוס, דורשים שילדים…

Read More

חגיגה ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 14, 2022 | י״ג באדר א׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י קרולין בן-ארי לכבוד הולדת מייו ריי ויינסטוק. לרבי יוחנן היו הרבה פסוקים שגרמו לו לבכות. אם הקב"ה מקשיב למסיתים להשמיד אותנו או אם הוא לא סומך על הצדיקים שלו (כפי שמציינים כנראה פסוקים באיוב) איזו תקווה יש לאנושות? פעם ראה רבי יוחנן אדם קוטף תאני בוסר, והאיש הסביר שזו מטאפורה לכך…

Read More

חגיגה ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 15, 2022 | י״ד באדר א׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י אווה שוובר לזכר נשמת אביה קן שוובר. הדף היום מוקדש ע"י איימי גודלשטיין לזכר נשמת סבתה. בעניין הוויכוח של בית שמאי ובית הלל בנוגע לקטן, איך יכול להיות שילד כל כך צעיר הגיע לירושלים? כנראה האם הביאה את הילד כפי שהיא חייבת בשמחה, למרות שהיא לא חייבת בראייה, ולכן היא הולכת…

Read More

חגיגה ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 16, 2022 | ט״ו באדר א׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש על ידי משפחת לוי לרפואת מרים בת חנה, בתוך שאר חולי ישראל. הדף היום מוקדש ע"י משפחת הדרן לזכר נשמת מלקום מינסק, אביה של אליסה הרטשטיין. הדף היום מוקדש ע"י רחל לופטין לכבוד שיינה לופטין. במשנה במסכת פאה א:א כתוב: ישנם חמישה דברים שאין להם שיעור: פאה, ביכורים, ראייה בבית המקדש, גמילות…

Read More

חגיגה ח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 17, 2022 | ט״ז באדר א׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י לאה שקדיאל לרפואת נילי בת אסתר ומשה צבי.  הדף היום מוקדש ע"י מריל והרולד ססנוביץ' לזכר נשמת מולי פולק וטובי ססנוביץ'. הדף היום מוקדש ע"י איימי גודלשטיין לזכר נשמת אמה. בית שמאי ובית הלל חלוקים בשאלה האם ניתן לקנות את החגיגה מכספי מעשר שני או לא. עולא מסביר את בית הלל…

Read More

חגיגה ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 18, 2022 | י״ז באדר א׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י אן מירסקי לזכר נשמת אמה, רהודה פולצ'ק. דין תשלומים בקרבן חגיגה – איך זה עובד? האם אפשר להשלים בשמיני עצרת – מניין דורשים זה מהתורה? הגמרא דנה בשיטת ר' יוחנן בדיני תשלומים לאורי סוגיות אחרות בש"ס – דין נזיר ודין הזב. יש דברים שאי אפשר לתקנם – לומדים מפסוק בקהלת א:טו…

Read More

חגיגה י

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 19, 2022 | י״ח באדר א׳ תשפ״ב

  הדף היום מוקדש ע"י רינה סראוס לכבוד הרבנית מישל פרבר וסיום מועד קטן. מי שעובר מלימוד הלכה ללימוד תורה או אולי גם ללימוד משנה או עוזב את תלמוד ישראל לתלמוד בבל נחשב לאדם "אין לו שלום" על סמך תרגום פסוק בזכריה ח:י. המשנה מחלקת בין מצוות: יש מצוות שאין להן בסיס בפסוקים בתורה, "פורחים…

Read More

חגיגה יא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 20, 2022 | י״ט באדר א׳ תשפ״ב

לימוד השבוע מוקדש ע"י טוביה הוסדורף לזכר נשמת משה אהרון בן אליעזר אריה, טוביה לוי בן דוד מאיר, ציונה בת סעדיה ומנוחה בת משה יחזקאל.  לימוד השבוע מוקדש ע"י צביה טברסקי לכבוד אביה, הרב פסח זכריה הלוי בן הרב רובן הלוי. הדף היום מוקדש ע"י סוזי הנדלמן לזכר נשמת שמואל בן מאיר הכוהן (קצין). הגמרא…

Read More
גלול כלפי מעלה