Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

חגיגה

חגיגה יב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 21, 2022 | כ׳ באדר א׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י גאולה זמיסט לכבוד הנישואין של בתה רחל זמיסט ואבי לרמר. הדף היום מוקדש ע"י לאה אקנר לכבוד יום הולדת של אמא שלה! הגמרא מביאה כל מיני דרשות על בריאת העולם. עשרה דברים נבראו ביום הראשון – מה הם? האם האור נברא ביום הראשון או ביום הרביעי? היו דברים שנבראו בצורה ממש…

Read More

חגיגה יג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 22, 2022 | כ״א באדר א׳ תשפ״ב

הלימוד החודש מוקדש ע"י מוריס הלר לכבוד אשתו, דינה הלר. הגמרא ממשיכה לדון ברקיעים שונים בשמיים ואז עוברת לנושא של לימוד מעשה מרכבה. אילו חלקים של מעשה מרכבה ניתן ללמוד? אילו חלקים ניתן רק לתת ראשי פרקים? למי אפשר ללמד? האם אפשר ללמד תורה לגוי? מספרים על רבנים שרצו ללמד מעשה מרכבה אך לא ניתנה…

Read More

חגיגה יד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 23, 2022 | כ״ב באדר א׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י קרולין בן-ארי לזכר נשמת אמה, דפנה דבורה בת אברהם וחנה. הדף היום מוקדש ע"י ריסה צוהר לזכר נשמת אמה, פרומא בת ריסל ודוד. הדף היום מוקדש ע"י עדירה סקלר לכבוד רבקה ילין ביום הולדתה. פסוקים שבהם מתוארים הקב"ה ומלאכים מתפרשים וסתירות נפתרות. ישעיהו ניבא על 18 קללות שיעברו על העם היהודי.…

Read More

חגיגה טו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 24, 2022 | כ״ג באדר א׳ תשפ״ב

שאלו את בן זומא האם אשה בתולה שבהריון, האם מותר לה להתחתן עם כהן גדול (שמותר רק להתחתן עם בתולה)? סיפור נוסף מסופר על בן זומא שהרהר במעשה בראשית והסביר דברים שעליהם אמר רבי יהושע שטעה בהבנתו. הגמרא מביאה סיפורים שונים על אלישע בן אבויה, המכונה גם "אחר" ש"נכנס לפרדס" אך בסופו של דבר לא…

Read More

חגיגה טז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 25, 2022 | כ״ד באדר א׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י ויטי רוזנצווייג קונס לרפואת מתתיהו בן רוזה ושרה בת ויטי.  הדף היום מוקדש ע"י סיגל ספיצר לכבוד אבי פלמהולז. כיצד הצליח רבי עקיבא לראות/לזהות את הקב"ה? מספר פסוקים מובאים על ידי רבנים שונים כדי לנסות לענות על שאלה זו. בברייתא, מביאים השוואות בין מלאכים ושדים, ובין מלאכים ובני אדם – באילו…

Read More

חגיגה יז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 26, 2022 | כ״ה באדר א׳ תשפ״ב

  בית שמאי ובית הלל חולקים באילו קרבנות ניתן להקריב ביום טוב. אם חל שבועות ביום שישי מביאים את הקרבנות חגיגה/ראייה ביום ראשון, לפי בית שמאי. אם חל שבועות בשבת, אפילו בית הלל סוברים שדוחים את הקרבנות עד יום ראשון כי למרות שמותר להקריבם ביום טוב, אסור להקריבם בשבת. הצדוקים האמינו ששבועות תמיד יוצא ביום…

Read More

חגיגה יח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 27, 2022 | כ״ו באדר א׳ תשפ״ב

הלימוד השבוע מוקדש ע"י משפחת פיוטורניק לכבוד יום הנישואין של מישל וביל. ריש לקיש מביא הוכחה אחרת לתשלומין לקרבנות חגיגה וראייה לחג שבועות ב-6 הימים שלאחר החג. רבי יוחנן דוחה הוכחה זו, למרות שהגמרא מציינת ששניהם מסכימים שיש איסור מלאכה בחול המועד. מאיפה המקור לאיסור מלאכה בחול המועד? שלוש תשובות שונות מובאות. המשנה קובעת קטגוריות…

Read More

חגיגה יט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 28, 2022 | כ״ז באדר א׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י דבורה הופמן-וויד לכבוד קרול רובינסון והרב ארט גולד. הדף היום מוקדש ע"י מרים אלמוג לכבוד צוות הדרן! מהיכן נלמד שמי שטבול בכדי שלאכול חולין, אין צורך בכוונה כאשר מטהר את עצמו? יש ניסיון ללמוד את זה ממשנה במקוואות ה:ו, אולם ההוכחה נדחית ובמקום מובאת משנה במכשירין ד:ז. האמנם אין צורך להתכוונות…

Read More

חגיגה כ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 1, 2022 | כ״ח באדר א׳ תשפ״ב

השיעורים החודש מוקדשים ע"י הדר סטון לזכר נשמת אביה, יהודה לייב בן נפתלי הלוי וחיה שנפטר בכ"א אדר א. הדף היום מוקדש ע"י אריאלה סלוין לכבוד יום הולדת של רינה סלוין. הדף היום מוקדש ע"י ריקי ואלן זיביט לזכר נשמת אמה של אלן, הניה בת יעקב ורחל לאה. רב מרי אמר שאפשר להסיק מהמשנה שמי…

Read More

חגיגה כא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 2, 2022 | כ״ט באדר א׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י סם קונין לכובד יום הולדת של הלן לוויס.  מדוע אסור לטבול כלי בתוך כלי לקודש? התשובה הראשונה היא שהחשש הוא לחציצה. אם כן, אז ישנם שני מקרים במשנה בעניין חציצה – מדוע המשנה צריכה להזכיר את שניהם? הגמרא מציעה הסבר. יש גם תשובה אחרת, שמסבירה את הנושא אחרת. החשש הוא שאפשר…

Read More
גלול כלפי מעלה