Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

חולין

חולין ג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 30, 2018 | כ״ב בכסלו תשע״ט

באיזה מקרה מדובר בכל חלקי המשנה? ששה אמוראים מביאים כל אחד פירוש אחר. הגמרא גם מסבירה למה כל אחד לא קיבל את ההסברים של האחרים.

Read More

חולין ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 2, 2018 | כ״ד בכסלו תשע״ט

האם אפשר לאכול מבשר שנשחט על ידי יהודי שידוע שעובד אלילים?

Read More

חולין ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 3, 2018 | כ״ה בכסלו תשע״ט

למה גזרו על שחיטת הכותים ועל יינם? איך השתנתה ההתייחסות לכותים משך הדורות? האם צריך לחשוש לדמאי מתערובת של אוכל שעם הארץ הכין? אם נותנים את החומרים לעם הארץ להכין אוכל, האם צריך לחשוש שיחליפו את החומרים עם החומרים שלהם ויוצא חשש לדמאי? מה היתה תגובת חברים של רבי כשהוא התיר בית שאן לעניין תרומות ומעשרות?…

Read More

חולין ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 4, 2018 | כ״ו בכסלו תשע״ט

>מסופר על ההיתר הגדול שרבי התיר בבית שאן לא להצריך הפרשת תרומות ומעשרות (על דברים שאינם דגן תירוש ויצהר). מה הסיפור עם החמור של ר’ פנחס בן יאיר שלא אכל פירות שאינם מעושרים? סיפור זה בא בהקשר של סיפור ארוך על ר’ פנחס בו יאיר בדרכו לפדות שבויים. מסופר עליו שלא היה מוכל לסעוד אצל…

Read More

חולין ח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 5, 2018 | כ״ז בכסלו תשע״ט

הגמרא מדברת על סוגים שונים של סכינים – האם השימוש בהם מותר לעניין שחיטה?חתיכת הבשר – לדוגמה, סכין שהשתמשו בו לעבודה זרה? לשחוט טריפה?

Read More

חולין ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 6, 2018 | כ״ח בכסלו תשע״ט

איזה דברים חייב תלמיד חכם ללמוד? טבח צריך לבדוק את הסימנים לאחר השחיטה. אם יש ספק לאחר השחיטה שהבהמה היתה טריפה, הבשר בחזקת היתר. הגמרא עורכת השוואה למקרה של ספק סכנה ששם מחמירים.

Read More

חולין י

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 7, 2018 | כ״ט בכסלו תשע״ט

מי שמוצא לאחר השחיטה הסכין פגום, מה ההלכה? האם מניחים שנפגם תוך כדי להשחיטה לפני שחיטת הסימנים (על ידי העור) והשחיטה פסולה או לאחר שחיטת הסימנים והשחיטה כשרה? יש דיון השתי הגישות. דיון במושג – עד אחד נאמן באיסורים והרלוונטיות לשחיטה. מניין לנו שדבר עומד בחזקתו עד שייודע לנו שלא?

Read More

חולין יב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 9, 2018 | א׳ בטבת תשע״ט

מניין לנו שהולכים אחר הרוב? האם אפשר לסמוך על כך שרוב שוחטין מומחים הם? האם אפשר לסמוך על כך ששליח עושה שליחותו? האם צריך כוונה בשחיטה?

Read More

חולין יג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 10, 2018 | ב׳ בטבת תשע״ט

האם המחשבה של קטן נחשבת? מעשה שלו? מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו? האם רק להחמיר או גם להקל? מה הסטטוס של בשר שנשחט על ידי עובד כוכבים? מין? האם צריך לדאוג לכך ששחטו לשם עבודת כוכבים? מה ההבדל להלכה בין מין לעובד כוכבים?

Read More

חולין יד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 11, 2018 | ג׳ בטבת תשע״ט

השוחט בשבת באיסור – שחיטתו כשרה – מותר לאכול הבשר. אבל רב אומר שאסור לאכלו בשבת (אפילו בלי לבשל). אמרו שרב אמר דבריו לפי שיטת ר’ יהודה. הגמרא מנסה להבין מאיזה שיטה של ר’ יהודה בהלכות שבת.

Read More
גלול כלפי מעלה