Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

יבמות

יבמות ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 9, 2022 | ו׳ באדר ב׳ תשפ״ב

 מסכת יבמות סימניה (לחצו כאן)   מסכת יבמות מוקדשת ע”י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן. הלימוד השבוע מוקדש ע”י סורי דויס-שטרן לכבוד אירוסין של בנה וחתונה של בתה. הדף היום מוקדש ע”י הריאט הרטמן לזכר נשמת פרופסור דיאן אשטון. הדף היום מוקדש ע”י נעמי פרזיגר ודבי גביר לזכר נשמת חברתן רותי גרינברג.…

Read More

יבמות ג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 10, 2022 | ז׳ באדר ב׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע”י טינה לם לכבוד הולדת נכדה. הדף היום מוקדש ע”י סלביה סימונס לזכר נשמת אביה אברהם נחום בן ישראל. הדף היום מוקדש ע”י סוזן שבסלס לכבוד הרב מרק שנייר. הדף היום מוקדש לזכר נשמת משה בן עמרם, משה רבינו. כל המקרים במשנה נלמדים ממקרה של “אחות אשתו” – אם כן, מדוע מתחילה…

Read More

יבמות ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 11, 2022 | ח׳ באדר ב׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע”י רונית עיני לכבוד בנה יאיר עזרא. “היום נכנס בנעם עול המצוות וזוכה לסיים עם אחיו את מסכת מגילה. שתזכה לגדול בתורה ולסיים עוד הרבה מסכתות וספרים בעז’ה.” הדף היום מוקדש לרפואת דבורה בת אתה אלקה מיכלה. מהיכן נלמד שמצוות עשה דוחה מצוות לא תעשה? התשובה הראשונה היא ללמוד אותה מסמיכות פרשיות…

Read More

יבמות ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 12, 2022 | ט׳ באדר ב׳ תשפ״ב

  הדף היום מוקדש ע”י רחל לופטין לכבוד בתה, כארה לופטין. מהיכן אנו למדים שמצות עשה דוחה מצות לא תעשה לדעת חכמים החולקים על רבי ישמעאל וסוברים שהמילים “צמר ופשתים” בפסוק בשעטנז שסמוך לפסוק על ציצית נחוצות לעצמה ואינן פנויות. הגמרא מציעה שלוש תשובות נוספות – ראשית, מצורע שמצווה לגלח את כל שערו ובנוסף כתוב…

Read More

יבמות ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 13, 2022 | י׳ באדר ב׳ תשפ״ב

הלימוד החודש מוקדש לעילוי נשמת יוסי קושמרו שנפטר בפתאומיות בר”ח אדר ב’ השנה. איש עם לב רחב שתמיד ידע להוקיר תודה על הכל. הלימוד השבוע מוקדש ע”י ברכה ארמן לכבוד אסתר ארמן, וקהילת לומדות דף יומי בבית שמש לכבוד סיום מועד! הדף היום מוקדש ע”י דבורה אשהיים לזכר נשמת שרה פפר אשהיים. האם ניתן ללמוד…

Read More

יבמות ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 14, 2022 | י״א באדר ב׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע”י בטסי מלמן לזכר נשמת אביה צבי מנחם מנדל בן שלמה. הדף היום מוקדש ע”י גולי לנדו לזכר נשמת אביה, מלוין לנדו. הדף היום מוקדש ליום הולדתה של נעמי כהן על ידי משפחתה.  רב שימי מציע שהסיבה שנצרכה דרשה כדי ללמד שאי אפשר להבעיר אש בשבת אפילו כדי להמית מישהו במיתת בית…

Read More

יבמות ח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 15, 2022 | י״ב באדר ב׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש לרפואת ד”ר יהויקים אייזקס, אברהם חיים בן פרומה, לומד דף יומי ותיק מאת משפחות אייזקס ודרשן. הדף היום מוקדש לזכר נשמת משה בן דוד רב משה פיינשטיין. הגמרא דוחה את ההשוואה של עולא למצורע שראה קרי ביום השמיני לייבום עם איסור עריות כיוון שיש למצורע רגע שמותר לו להיכנס לעזרה קודם שראה…

Read More

יבמות ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 16, 2022 | י״ג באדר ב׳ תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע”י ג’ושוע וג’ניפר לנקין לזכר אחיה אביגדור חי אברהם בן רחל לאה ומאיר צבי, ולכבוד סבתא שלה מרלין קיימן, בתם עדי ולכבוד כל העגונות ביום העגונה הבינלאומי.  הדף היום מוקדש על ידי פרופסור יונתן בן עזרא לכבוד אשתו, רובין זייגר. “אני מאוד גאה בנו שסיימנו סדר מועד ביחד.”  רבי וחכמים לומדים כל…

Read More

יבמות י

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 17, 2022 | י״ד באדר ב׳ תשפ״ב

 יש כמה דרכים שונות כדי להסביר את תגובתו של רבי ללוי ומדוע היה לו ברור שיש רק 15 מקרים במשנה ולא יותר. לוי בסופו של דבר נשאר עם דעתו ומסביר למה באמת יש 16 מקרים. ריש לקיש ורבי יוחנן חלוקים על מקרה שבו אישה עושה חליצה ​​לאחד האחים. מטעם מה היא אסורה לאח שעשתה איתו…

Read More

יבמות יא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 18, 2022 | ט״ו באדר ב׳ תשפ״ב

הלימוד השבוע מוקדש על ידי איירה ונתניה סלומוביץ לרפואת דבורה דיינר, דבורה רחל בת אהובה והרב שלמה.  הדף היום מוקדש על ידי קבוצת נשות הדרן בלונג איילנד לכבוד הדרן והרבנית מישל להנהגתה בקידום לימוד גמרא לנשים. היא מקור השראה לקבוצה שלנו. אנחנו לא רק חברותות אלא חברות! רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו לגבי מעמד האישה…

Read More
גלול כלפי מעלה