Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

יומא

יומא עב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 22, 2021 | י״ב בתמוז תשפ״א

השיעור היום מוקדש ע”י דליה לוי לכבוד יום הולדתה ה50 ולכבוד יום הנישואין של חברי האהובים הרבנית מישל והרב שאול פרבר. ולרפואת נתנאל אילן בן שיינא ציפורה.  מניין לנו מספר החוטים בשאר הבגדים/בדים ברשימה שראינו בדף עא? האם יש איסור מדאורייתא לקרוע בגדי כהונה? האם יש איסור להוציא את הבדים ומארון ולהוריד את החיבור בין…

Read More

יומא עג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 23, 2021 | י״ג בתמוז תשפ״א

רב דימי אומר שכהן משוח מלחמה, שנמשח לצאת ולחזק חיילים שיוצאים למלחמה, לובש בגדי כהן גדול בזמן שהוא עובד במקדש. רבין אומר שהוא לובש אותם כשהוא שואל באורים ותומים. נשאלות שתי שאלות לרב דימי. כחלק מהתירוצים, אנו לומדים שכהן שנמשח למלחמה לא יכול ללבוש בגדי כהן הגדול כדי למנוע קנאה של הכהן הגדול. מביאים קושי…

Read More

יומא עד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 24, 2021 | י״ד בתמוז תשפ״א

הדף היום מוקדש ע”י רובין קטקוף לכבוד יום הנישואין ה20 שלה. היא מודה לאיש שלה על היותו מי שהוא. ומודה לו על שהיה השראה עבורה בלימוד הדף היומי. וע”י ארט גולד בהודיה לקב”ה על 48 שנות נישואין לאשתו האהובה קרול. “הכרנו לפני 50 שנה והשאר היסטוריה. שנזכה לעוד שנים רבות וטובות יחדיו.” הגמרא מביאה קושי…

Read More

יומא עה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 25, 2021 | ט״ו בתמוז תשפ״א

הדף היום מוקדש ע”י בקי גולדשטיין מתוך הודאה על שבת משפחתית שהיתה בשבת פרשת חקת שבה חגגו יום הולדת 40 לבני אוריהל וסיום מסכת לבנה הבן 11, וסיום לימודים בישיבה של עוד שני נכדיה. זוכה לראות בנים ובנ בנים עוסקים בתורה! ובתודה לרבנית מישל פרבר על לימוד הדף היומי וחיבור החיים לתורה ולקב”ה. וע”י גו’לי…

Read More

יומא עו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 26, 2021 | ט״ז בתמוז תשפ״א

הדף היום מוקדש ע”י דנה ושרה ברלוביץ’ לכבוד בר המצווה של נכדם אריאל ברלוביץ’ שתהיה השבת, שבת פרשת בלק. לאחר הגמרא מביאה דרשה אחרונה לפסוק “לחם אבירים אכל איש”, הגמרא ממשיכה ומביאה שלושה דיונים נוספים העוסקות במן. הראשון – מדוע המן ירד כל יום?. השנייה – עוסקת בגובה ירידת המן שנלמדת מהשוואה לגובה המים במבול.…

Read More

יומא עז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 27, 2021 | י״ז בתמוז תשפ״א

הדף היום מוקדש ע”י אלישבע גריי לעילוי נשמת בעלה רון במלאת עשור לפטירתו. “מודה על 25 שנה שהיה לנו ביחד. על שנהנינו מכל רגע ולא לקחנו אותו כמובן מאליו. הוא היה איש יקר ואהוב. מתגעגעת אליו כל יום ויום ובטוחה שהיה לומד איתי את הדף לו היה איתנו.” וע”י שלי וג’רי גורניש לעילוי נשמת עז…

Read More

יומא עח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 28, 2021 | י״ח בתמוז תשפ״א

הדף היום מוקדש ע”י נטשה שבת לעילוי נשמת אביה דוד בן שלום הכהן ושרה במלאת שנתיים לפטירתו. “הוא היה רופא, וגם עסק בלימוד תורה. אילו היה כאן היום, היה נהנה לשוחח איתי על עניינים מהדף היומי.”  בספר יחזקאל מתואר נחל שיצא מקודש הקדשים בעתיד לבוא ויהיה למקווה בפתח בית דוד המלך. יש תיאור של אותו…

Read More

יומא עט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 29, 2021 | י״ט בתמוז תשפ״א

ככותבת הגסה וכגרעינתה אסורה לפי המשנה – רב פפא שואל: האם זה כותבת עם הגרעין או בלי? רב אשי שואל שאלה דומה בדין עצם כשעורה. למה כל אחד לא שאל את שאלת השני? יש מחלוקת אמוראים לגבי גודלה של הכותבת הגסה. לרב יהודה, כותבת הגסה היא יותר מכביצה. לרב זביד, כותבת הגסה פחות מכביצה. הגמרא…

Read More

יומא פ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 30, 2021 | כ׳ בתמוז תשפ״א

בדרך כלל השיעור לאכילה הוא כזית אבל הברייתא מביאה יוצא מן הכלל שהוא טומאת אוכלים בכביצה ונלמד משינוי בלשון בפסוקים. מביאים חיזוק לרעיון שכשיש שינוי בלשון יש שיעור שונה מיום כיפור. כיצד יודעים שטומאה דווקא בביצה ולא בשיעור אחר, ולמה דווקא ביצה של תרנגולת. מביאים את דברי רבי אלעזר הקובע שעלינו לרשום שיעורי האיסור אותם…

Read More

יומא פא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 1, 2021 | כ״א בתמוז תשפ״א

הדף היום מקודש על ידי ארלי וקני באהבה גדולה לתמרה כץ. מאחלים לה יום הולדת שמח. תודה שהיית עבורנו השראה ללימוד הדף היומי, ומחכים להעביר את זה לביתנו מילי. המשנה מגדירה – אוכל ושתיה לא יכולים להצטרף לכדי שיעור אחד שיש בו כדי לאסור. האם דעה זו שנויה במחלוקת תנאים כשם שמופיע בדיני טומאה וטהרה…

Read More
גלול כלפי מעלה