Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

כריתות

כריתות ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 23, 2019 | כ״ב באב תשע״ט

על אילו עבירות חייבים כרת אם עובר במזיד וקרבן חטאת אם עובר בשוגג? למה המשנה כתבה לא רק את כל הרשימה אלא גם כתבה מספר? הגמרא מביאה משניות אחרות ששם מופיע מספר ודורשת למה כתבו מספר בכל מקום. באיסור עריות עם אחותו, למה כתוב כרת כשכבר כתוב כרת בסוף הקטע בכללי על כל העריות –…

Read More

כריתות ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 25, 2019 | כ״ד באב תשע״ט

האם יש מצב שדיבור יכול להיחדשב כמעשה משום המעשה של עקימת שפתיו? האוכל סוגים שונים של חלב (מבהמות שונות) האם לוקה על כל אחד ואחד או לא? מחלוקת ר' ישמעאל וחכמים. מה עומד מאחורי דעותיהם? האם גם חולקים בקשר להבאת חטאת במקרה הזה? "שתי שמות בהעלם אחת חייב שתיים" – מה המקרה של שתי שמות…

Read More

כריתות ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 26, 2019 | כ״ה באב תשע״ט

הגמרא מביאה כמה מקרים של לאו שבכללות שלוקין עליו כמה מלקויות והגמרא מסבירה למה. רבנים שונים מביאים דינים חשובים שלומדים מתוך גזירה שווה כדי להראות את חשיבותה של גזירות שוות. במה שונה ההלכות של המפטם שמן המשחה למפטם קטורת? איך מכינים את שמן המשחה? מה היו עושים עם שמן המשחה? איזה מלכים מושחים ואיזה לא?…

Read More

כריתות ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 27, 2019 | כ״ו באב תשע״ט

הגמרא מדברת על החשיבות של סימנים למשהו טוב או רע שיקרה – האם כדאי לסמוך עליהם? סימנים לראש השנה מוזכרים בגמרא. איך מכינים את הקטורת? מה שמים? איך? איפה מכינים?

Read More

כריתות ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 28, 2019 | כ״ז באב תשע״ט

מי שסך עובד כוכבים עם שמן המשחה לא מקבל כרת? נזכרו שתי תפיסות לגבי עובד כוכבים – האם פטור כי הוא אינו קרוי אדם (שמוזכר בפסוק) או האם משום שהוא אינו בכלל האיסור לסוך ולכן אין בו איסור לא ייסך. האם יש איסור לסוך כהן ומלך לאחר שכבר נמשחו (או נפטרו מלהימשח)? מה השיעור של סיכה…

Read More

כריתות ח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 29, 2019 | כ״ח באב תשע״ט

המפלת לאור שמונים ואחד ללידתה, האם היא מתחייבת בשני קרבנות לידה או רק אחד? האם לילה נחשב מחוסר זמן או לא? מה עושה אשה שיש עליה הרבה חיובים קרבנות לידה או זיבה או הרבה חיובי ספק? האם הבאת אחד מתירה אותה לאכול קרבנות? האם היא חייבת להביא את כולם? מה אם יש גם הרבה ודאי…

Read More

כריתות ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 30, 2019 | כ״ט באב תשע״ט

איזה סוג קרבן גר חייב להביא? מהן האופציות? מה גר צריך לעשות כדי להתגייר – מניין לומדים את זה? איך גר יכול להתגייר היום אם אין קרבנות? איך גר תושב אמור להתנהג בשבת – האם יש עליו איסורי מלאכה מסויימים? איזה קרנבות חטאת ואשם מביאים גם אם עשה במזיד? באיזה מקרים מביאים קרבן אחד על…

Read More

כריתות יא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ספטמבר 1, 2019 | א׳ באלול תשע״ט

מהן ההבדלים בין שפחה חרופה לעריות? מה זה בדיוק שפחה חרופה (חציה שפחה וחציה בת חורין או כולה שפחה) ומי זה ששכב איתה (יהודי או עבד כנעני) ואיך מבינים את הפסוק המאוד לא ברור שמפרש את הסיטואציה עם השוכב עם שפחה חרופה שעליו חייבים קרבן אשם. מה העונש לשפחה? אם אחד מהם קטן או ישן,…

Read More

כריתות יב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ספטמבר 2, 2019 | ב׳ באלול תשע״ט

האם אדם נאמן על עצמו להגיד שהוא לא מחוייב קרבן? האם זה בכל מקרה או רק כשיש מיגו?

Read More

כריתות יג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ספטמבר 3, 2019 | ג׳ באלול תשע״ט

מה שיעור שהייה באכילה – מה הזמן שאם שיהה יותר מזה, החצי זיתים לא יצטרפו זה לזה? האם זה שונה לגבי טומאת גוייה – מי שאוכל אוכל טמא בשיעור חצי פרס נטמא? לא התירו לאלו שאכלו פחות משיעור שמטמא לטבול – למה? התירו לאשה מעוברת לאכול פחות מכשיעור מפני הסכנה. מה הכוונה? ולמה לא התירו…

Read More
גלול כלפי מעלה