Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

כתובות

כתובות ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 8, 2022 | ט׳ בתמוז תשפ״ב

מסכת כתובות סימניה (לחצו כאן) הדף היום מוקדש ע"י קבוצת דף היומי מחשמונאים לרפואת גיטל פאשע בת מאשה רחל. הדף היום מוקדש על ידי סורי שטרן לכבוד רבנית מישל שלימדה אותנו מסכת יבמות ולאחיותי בקבוצת הדרן לונג איילנד שהתמידו בלימוד מסכת זו עם חוש הומור! לכו מחיל אל חיל! באיזה יום מתחתנים ולמה? אם האשה…

Read More

כתובות ג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 9, 2022 | י׳ בתמוז תשפ״ב

  הדף היום מוקדש ע"י אמה רינברג לזכר נשמת אביה יצחק ניסן בן יעקב.  מאיזו סיבה טען רבא שאי אפשר לטעון טענת אונס בגיטין? הוא טוען שזה בגלל נשים שהן צנועות או פרוצות שתגרום לבעיות עגונות או ממזרות. אם האיש באמת לא מתכוון שהגט יהיה תקף וחכמים קובעים שגט תקף (כי לא מקבלים טענת אונס),…

Read More

כתובות ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 10, 2022 | י״א בתמוז תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י רבקה סמסון לזכר נשמת אביה יהושע השל בן אפריים ישראל הלוי. ברייתא הזכירה שבמקרה של אונס אפשר להתחתן אפילו ביום שני. אפשרות אחת שהובאה כדי להסביר מה היה המקרה, העלתה שזה היה כאשר אביו של החתן או אם הכלה מת ממש לפני החתונה. אם האוכל כבר היה מוכן הם היו מאפשרים…

Read More

כתובות ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 11, 2022 | י״ב בתמוז תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י חנה פיוטרקובסקי לכבוד אימי כהן וקרן קירשנבום על סיום מרגש על מסכת יבמות! אין לקיים יחסים עם אשתו בפעם הראשונה בליל שישי או במוצאי שבת. ליל שישי – מתוך חשש לקריעת קרום הבתולים ולדימום, דבר האסור בשבת. מוצאי שבת – מתוך דאגה שיעשו חישובים בשבת של הוצאות לחתונה. למה זה יהיה…

Read More

כתובות ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 12, 2022 | י״ג בתמוז תשפ״ב

האם אסור או מותר לקיים יחסים בפעם הראשונה בליל שבת? ישנן שתי גרסאות שונות לגבי מה שפסקו רב ושמואל בעניין – אחד התיר ואחד אוסר. אם רב פוסק כרבי יהודה שאוסר דבר שאינו מתכוון, כיצד הוא מתיר (לפי האומרים שהוא מתיר)? חייב להיות שהוא סבור שמדובר במקלקל ופוסק כר' יהודה שמקלקל בחבורה פטור. מובאים מספר…

Read More

כתובות ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 13, 2022 | י״ד בתמוז תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י נינה בלאק לרפואת דבורה בת לאה. הדף היום מוקדש ע"י דויד ומיצי גפן לזכר נשמת עזריאל בן אברהם ז"ל. לאחר שדנה בהרחבה בנושא, מביאה הגמרא את פסיקתם של רבנים שונים שאסרו או התירו לקיים יחסים בפעם הראשונה בשבת. האם יש סיבה להבחין בין יום טוב לשבת? ישנן שבע ברכות הנאמרות בנישואין…

Read More

כתובות ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 15, 2022 | ט״ז בתמוז תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י ד"ר רובין זייגר לזכר נשמת אמה, הלן זייגר ולכבוד יום הנישואין של בנה עקיקא ורבקה.  הדף היום מוקדש ע"י ויטי רוזנצוויג-קונס לזכר נשמת אמה שרה בת דוד וויטי שנפטרה לפני שבוע ביום שישי ט' בתמוז. אישה צדיקה ששרדה את השואה לגדל משפחה לתפארת. יהי זכרה ברוך. רבי אלעזר אומר שאם חתן…

Read More

כתובות י

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 16, 2022 | י״ז בתמוז תשפ״ב

  האם הכתובה היא דין דאורייתא או דרבנן? יש מחלוקת. שמואל אומר שמכיוון שההלכה היא דרבנן, בעל טוען שמצא "פתח פתוח מצאתי" נאמן. רבא מסביר שנאמנותו מבוסס על חזקה שאין אדם טורח בסעודה ומפסידה. רבן שמעון בן גמליאל קבע שכתובה היא מדאורייתא. מביאים ברייתא בשמו שאומר ההפך. מוצעות שני פתרונות, כל אחת מחייב תיקון נוסח…

Read More

כתובות יא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 17, 2022 | י״ח בתמוז תשפ״ב

הלימוד השבוע מוקדש על יד משפחת סרנה לרפואת מעיין ליבה בת בריינא מינדה. המשנה קובעת כי גיורת, שבויה ושפחה שהתגיירה/שוחררה מתחת לגיל שלוש נחשבת לבתולה ולכן יש לו כתובה של מאתיים זוז. רב הונא קובע כי ניתן לגייר ילד קטן בהסכמת בית הדין כי כל אדם יכול לפעול בשם אחר אם זה לטובתו של האדם…

Read More

כתובות יב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 18, 2022 | י״ט בתמוז תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י ג'ודי וייל לעילוי נשמת קטי פרץ הג'ג' שנפטרה אתמול בי"ח בתמוז. אם גבר התחתן עם אשה שכבר היתה נשואה אבל לא נבעלה, אין לה טענת בתולים. הברייתא מזכירה שאפילו אם יש עדים שלא התייחדה עם מספיק זמן בכדי לקיים יחסים, עדיין אין לה טענת בתולים. האם אפשר ללמוד ממקורות אלו שמי…

Read More
גלול כלפי מעלה