Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

כתובות

כתובות יג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 19, 2022 | כ׳ בתמוז תשפ״ב

אם הבעל טוען שאשתו אינה בתולה והיא אומרת "מוכת עץ אני" והוא מאשים אותה ששכבה עם גבר אחר, שוב יש לנו ויכוח בין רבן גמליאל ורבי אליעזר מצד אחד לרבי יהושע מצד שני. רבי יוחנן ורבי אלעזר חלוקים בשאלה אם הגבר טוען 100 זוז ואישה 200 זוז או שהגבר טוען שלא מגיע לה כלום והיא…

Read More

כתובות יד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 20, 2022 | כ״א בתמוז תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י אבי יוניצמן לרפואת משה דוד בן צביה. מקרה בא לפני רב יוסף עם ארוסה מעוברת – גם היא וגם הארוס טענו שהולד היה שלו. רב יוסף האמין להם כי הוא הודה וגם כפוסקים כרבן גמליאל. אביי מקשה שאין לפסוק כרבן גמליאל עד שיש רוב כשרים. רב יוסף ענה שאפילו  אם נגיד…

Read More

כתובות טו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 21, 2022 | כ״ב בתמוז תשפ״ב

רב מניח שהמשנה קבעה שסיפור האונס במשנה התרחש ביום השוק בציפורי כאשר לא רק רוב יהודים בעיר אלא גם רוב יהודים עוברים לשם למכור את סחורתם. הפסיקה היא לפי רבי יהושע שקבע שבמקרה שיש שני רובים, אפשר להניח שהאונס היה יהודי והאשה יכולה להתחתן עם כהן. יש להתיר ברוב העוברים בעיר כדי להתיר לאשה להינשא…

Read More

כתובות טז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 22, 2022 | כ״ג בתמוז תשפ״ב

יש מקרה שרבי יהושע מסכים עם רבן גמליאל – אם אחד מחזיק בקרקע ואומר לתובע  "שדה זה של אביך אבל אני קניתי ממנו", הטענה מתקבלת, כ"הפה שאסר (הודה שזה שייך לאחר) הוא הפה שהתיר (אבל רכשתי אותו)." הדבר נכון רק אם לא היו עדים המעידים על כך שהוא היה שייך לאביו. במקרה הראשון במשנה, לגבי…

Read More

כתובות יז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 22, 2022 | כ״ג בתמוז תשפ״ב

  מה שרים כשהם רוקדים לפני כלה (כיצד מרקדין לפני הכלה)? לבית שמאי ולבית הלל יש גישות שונות. מספרים סיפורים על דברי שבח שהיו אומרים גם לרבנים. רב שמואל בר רב יצחק היה משחק לפני כלות – האם זה נתפס כמעשה חיובי או לא? רבנים אחרים היו נושאים כלות על כתפיהם – איך זה היה…

Read More

כתובות יח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 24, 2022 | כ״ה בתמוז תשפ״ב

מדוע לא הזכירה המשנה מקרה של מי שטען כי לווה כסף מאחר, אך כבר פרע את החוב? למה המשנה לא הזכירה את המקרה של אחד שאמר: אבא שלך הלווה לי כסף אבל החזרתי לו חצי? רבי אליעזר בן יעקב וחכמים חלוקים לגבי אותו מקרה – מה כל אחד סובר ולמה? מדוע זה שונה ממקרה רגיל…

Read More

כתובות יט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 25, 2022 | כ״ו בתמוז תשפ״ב

אם מאיימים על מישהו שיחתום על שטר זה או שיהרגוהו, הוא צריך למסור נפשו ולא לחתום על שקר. הגמרא מנסה להשתמש בזה בכדי להסביר את דברי ר' מאיר בברייתא שאם עדים קיימו את חתימותיהם אך אמרו שהיו אנוסים, הם לא נאמנים כי אין אדם משים עצמו רשע. אך בסוף הם דוחים את זה כי באמת…

Read More

כתובות כ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 26, 2022 | כ״ז בתמוז תשפ״ב

אי אפשר להזים עדים (להפוך אותם לעדים זוממים) שלא בנוכחותם. האם זה נכון גם לגבי עדי הכחשה? יש מחלוקת בנושא. מחלוקת זו רלוונטית במקרה שבו העדים החתומים על מסמך מתים. מופיע בברייתא שכדי לאמת חתימות של עדים ממסמכים אחרים, זה חייב להיות על ידי מסמך שהיה חתום עליו אלו שהעלו ספק לגבי אמינותם ואז הצליחו…

Read More

כתובות כא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 27, 2022 | כ״ח בתמוז תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י אילנה פרידמן לעילוי נשמת סבתה, הנה מלכה בת הרב יעקב יצחק בסיום השלושים. צאצא של רבי אלימלך מליז'נסק, מחבר הספר נועם אלימלך ותלמידה של שרה שנירר, ניצלה מהשואה בזכות רשימת שינדלר והגיעה ארצה בשנת 46 ועזרה בהקמת המדינה, זכתה לחיות עד גיל 102 ולראות חמשה דורות של צאצאים. כאשר עדים מאמתים…

Read More

כתובות כב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 28, 2022 | כ״ט בתמוז תשפ״ב

הדף היום מוקדש על ידי טובה ודוד קסטנבאום לכבוד האירוסין של בנם, גלעד, לנועה גולדריץ'. הדף היום מוקדש ע"י מנס וסילביה קוגן לכבוד ילדיהם, דניאלה, אילן ואבי. "יהי רצון שה׳ ימלא משאלות לבכם לטובה." מועלים מספר מצבים שבהם דיינים מעידים זה על זה ולא מאמינים להם או שיש מצב שיחתמו על אשרתא ויכול להיראות כשקר.…

Read More
גלול כלפי מעלה