Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

מגילה

מגילה ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 14, 2021 | י׳ בטבת תשפ״ב

הלימוד החודש מוקדש ע"י ג'ורדנה וקלמן שור לכבוד בתם דריה אסתר שמסיימת מסכת מגילה לכבוד הבת מצווה שלה "דריה השתתפה בסיום הדרן ואין ספק שנוכחותה העניקה לה השראה ללמוד כל פרק עם בן משפחה אחר ולהתחיל את דרכה לעולם לימוד הגמרא." מזל טוב! הדף היום מוקדש ע"י ג'סיקה שקלר לכבוד יום הולדת של אחותה לרות…

Read More

מגילה ג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 15, 2021 | י״א בטבת תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י ג'ול סילברסטיין לעילוי נשמת מזל טוב בת שלום. מובאות מספר אמירות שנאמרו בשם רבי ירמיה או בשם רבי חייא בר אבא. אחת בעניין אותיות מנצפ"ך, בעלות צורה שונה כשהן מופיעות בסוף מילה. האם זה נקבע על ידי הנביאים? או מוקדם יותר? עוד אמירה המסבירה מי תרגם לראשונה את התורה והנביאים לארמית.…

Read More

מגילה ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 16, 2021 | י״ב בטבת תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י קטריאלה פרידמן לזכר נשמת אמה פרידה בת פרומה. ועל ידי ג'ולי מנדלסון לכבוד בנה על היותו קצין בחיל אויר.  יש עוד ארבעה דינים שאמר ר' יהושע בן לוי בעניין פורים (בנוסף שארבעה שהיו במגילה דף ג), שהם: רשימה של כמה ערים שהיו להם חומות מימות יהושע בן נון, נשים חייבות בקריאת…

Read More

מגילה ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 17, 2021 | י״ג בטבת תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י נעמי ואדם פרציגר לכבוד אירוסין של בתם אביטל לספי בקר. מזל טוב! האם יש צורך לעשרה אנשים כשקוראים את המגילה? האם זה משנה אם זה קוראים בזמנה או לא? מה נחשב לעיר גדולה בלא מקדימה ליום הכניסה? בפורים רק מקדימים אבל בדברים אחרים כגון תשעה באב שחל בשבת, וחגיגה והקהל מאחרים.…

Read More

מגילה ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 18, 2021 | י״ד בטבת תשפ״ב

  האם העיר רקת המוזכרת ביהושע יט:ל"ה מתייחסת לטבריה או שמא חמת? אולי רקת היא ציפורי? מה זה המקום 'כנרת'? רבי יוחנן ורבא חלוקים באשר לזיהוי הערים הללו. זעירא אמר כי קיטרון זה ציפורי. אולם מכיוון שקיטרון נמצא בארץ זבולון וזבולון התלונן שלא ניתנה להם אדמה טובה, איך זה יכול להיות? או שמא רק שהדשא…

Read More

מגילה ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 19, 2021 | ט״ו בטבת תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י נורמן אליסר לכבוד אשתו שירה אליסר "מזל טוב ליום הולדתך – החברותא האהובה אלי ומורתי המדהימה" הדף היום מוקדש ע"י בקי גולדשיין לזכר נשמת אביה יואל בן מאיר פרום. עלו שאלות לגבי מגילת אסתר – האם היה מותר להעלות את זה על הכתב? ואם כן, האם זה אמור להיות כלול בספר…

Read More

מגילה ח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 20, 2021 | ט״ז בטבת תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י יהודית כהן לזכר נשמת יצחק איתן בן יהודית שולמית. ההבדל היחיד בין מי שמודר הנאה מחבירו לבין מי שנודר ממנו מאכל זה דריסת רגל בתוך השטח שלו ושאילת כלים שאין ראויים להכין בהם אכול. האם דריסת רגל נחשב להנאה – למה? ההבדל בין נדרים לנדבות זה בעניין אחריות – אם מפרישים…

Read More

מגילה ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 21, 2021 | י״ז בטבת תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י סורי סטרן לזכר נשמת אביה הרב רובין בן הרב חיים. האם ניתן לכתוב ספרי קודש בכל שפה? לפי המשנה הם יכולים להיות, אולם תפילין ומזוזות יכולים להיכתב רק בכתב אשורית. רבן שמעון בן גמליאל אומר שרק ביוונית אפשר לכתוב ספרי קודש. הגמרא מסיקה שכל הדברים הללו טומאה את ידיו (לפי גזירת…

Read More

מגילה י

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 22, 2021 | י״ח בטבת תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י אן גולדהירש לרפואת שלמה לשרה נחה בת לאה. הדף היום מוקדש ע"י שריל ואבי סביצקי לזכר נשמת אביה של שריל שמעון פייביש בן ישראל יצחק הכהן ז׳צל. מה ההבדלים והדמיון בין שילה לירושלים? אחד ההבדלים הוא שניתן להקריב בבמות לאחר חורבן המשכן אך לא לאחר בניית בית המקדש בירושלים. אולם רבי…

Read More

מגילה יא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 23, 2021 | י״ט בטבת תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י טרי קריוושה לרפואת חיים בן פייגא ריבה. רבנים שונים היו מתחילים דרשותיהם למגילה מפסוקים שונים מהנביאים והכתובים וחיברו אותם לסיפור המגילה. לאחר הזכרת "התחלות" שונות של דרשות אלו, עוברת הגמרא לדרוש את הפסוקים הראשונים של המגילה. כיצד ניתן לפרש את השם אחשורוש? מובאות מספר אפשרויות שונות. הפסוק אומר "הוא אחשורוש" "הוא"…

Read More
גלול כלפי מעלה