Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

מגילה

מגילה ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 14, 2021 | י׳ בטבת תשפ״ב

באיזה ימים אפשר לקרוא את המגילה? במה זה תלוי? למה יש דין שונה לאנשים שגרים בכפר – למה מותר להם להקדים? איפה יש רמז לזה במגילה? האם יש אלו שלא חושבים שאנשי הכפרים יכולים להקדים את קריאת המגילה? מניין לנו שעיר שמוקף חומה קורא בט"ו? האם זה מוקף חומה מימות יהושע בן נון או מימות…

Read More

מגילה ג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 15, 2021 | י״א בטבת תשפ״ב

מובאות מספר אמירות שנאמרו בשם רבי ירמיה או בשם רבי חייא בר אבא. אחת בעניין אותיות מנצפ"ך, בעלות צורה שונה כשהן מופיעות בסוף מילה. האם זה נקבע על ידי הנביאים? או מוקדם יותר? עוד אמירה המסבירה מי תרגם לראשונה את התורה והנביאים לארמית. אונקלוס הגר תרגם את התורה ויונתן בן עוזיאל את הנביאים. האדמה רעדה…

Read More

מגילה ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 16, 2021 | י״ב בטבת תשפ״ב

יש עוד ארבעה דינים שאמר ר' יהושע בן לוי בעניין פורים (בנוסף שארבעה שהיו במגילה דף ג), שהם: רשימה של כמה ערים שהיו להם חומות מימות יהושע בן נון, נשים חייבות בקריאת מגילה משום שאף הן היו באותו הנס, אם פורים חל בשבת דורשים במגילה באותו היום וחייבים לקרוא מגילה ביום וגם בלילה. הגמרא דנה…

Read More

מגילה ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 17, 2021 | י״ג בטבת תשפ״ב

האם יש צורך לעשרה אנשים כשקוראים את המגילה? האם זה משנה אם זה קוראים בזמנה או לא? מה נחשב לעיר גדולה בלא מקדימה ליום הכניסה? בפורים רק מקדימים אבל בדברים אחרים כגון תשעה באב שחל בשבת, וחגיגה והקהל מאחרים. למה? האם יש איסור מלאכה בפורים? האם זה רק תלוי במנהג המקום? האם טבריה נחשב עיר…

Read More

מגילה ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 18, 2021 | י״ד בטבת תשפ״ב

  האם העיר רקת המוזכרת ביהושע יט:ל"ה מתייחסת לטבריה או שמא חמת? אולי רקת היא ציפורי? מה זה המקום 'כנרת'? רבי יוחנן ורבא חלוקים באשר לזיהוי הערים הללו. זעירא אמר כי קיטרון זה ציפורי. אולם מכיוון שקיטרון נמצא בארץ זבולון וזבולון התלונן שלא ניתנה להם אדמה טובה, איך זה יכול להיות? או שמא רק שהדשא…

Read More

מגילה ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 19, 2021 | ט״ו בטבת תשפ״ב

עלו שאלות לגבי מגילת אסתר – האם היה מותר להעלות את זה על הכתב? ואם כן, האם זה אמור להיות כלול בספר התנ"ך (במילים של הגמרא – האם זה מטמא ידיים)? אילו ספרים נוספים היו נושא לוויכוח אם לכלול אותם או לא בתנ"ך? האם נאמרה המגילה על ידי רוח הקודש? באילו פסוקים ניתן להשתמש כדי…

Read More

מגילה ח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 20, 2021 | ט״ז בטבת תשפ״ב

ההבדל היחיד בין מי שמודר הנאה מחבירו לבין מי שנודר ממנו מאכל זה דריסת רגל בתוך השטח שלו ושאילת כלים שאין ראויים להכין בהם אכול. האם דריסת רגל נחשב להנאה – למה? ההבדל בין נדרים לנדבות זה בעניין אחריות – אם מפרישים בהמה והבהמה מתה או נאבדה – האם צריכים להביא בהמה אחרת או לא.…

Read More

מגילה ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 21, 2021 | י״ז בטבת תשפ״ב

האם ניתן לכתוב ספרי קודש בכל שפה? לפי המשנה הם יכולים להיות, אולם תפילין ומזוזות יכולים להיכתב רק בכתב אשורית. רבן שמעון בן גמליאל אומר שרק ביוונית אפשר לכתוב ספרי קודש. הגמרא מסיקה שכל הדברים הללו טומאה את ידיו (לפי גזירת חכמים) וכולם תפורים בגידי בהמה. סתירה למשנתנו מובאת מברייתא הקובעת שגם ספרי קודש חייבים…

Read More

מגילה י

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 22, 2021 | י״ח בטבת תשפ״ב

מה ההבדלים והדמיון בין שילה לירושלים? אחד ההבדלים הוא שניתן להקריב בבמות לאחר חורבן המשכן אך לא לאחר בניית בית המקדש בירושלים. אולם רבי יצחק אמר שבמצרים הביאו קורבנות במקדש בית חוניו, שכן לשיטתו בית חוניו היה מקום לעבודת ה', לא לאלילים, וקדושת בניין בית המקדש הראשון הייתה רק לאותו זמן ולא לעתיד לבוא. כשנחרב,…

Read More

מגילה יא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 23, 2021 | י״ט בטבת תשפ״ב

רבנים שונים היו מתחילים דרשותיהם למגילה מפסוקים שונים מהנביאים והכתובים וחיברו אותם לסיפור המגילה. לאחר הזכרת "התחלות" שונות של דרשות אלו, עוברת הגמרא לדרוש את הפסוקים הראשונים של המגילה. כיצד ניתן לפרש את השם אחשורוש? מובאות מספר אפשרויות שונות. הפסוק אומר "הוא אחשורוש" "הוא" – שהיה רע לגמרי מהיום הראשון ועד האחרון. פסוקים אחרים שבהם…

Read More
גלול כלפי מעלה