Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

מועד קטן

מועד קטן ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 14, 2022 | י״ב בשבט תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י בלימה שטורחיין לזכר נשמת אביה יצחק צבי בן בלימה וחיים שמעון. הדף היום מוקדש ע"י גבריאל אלטמן לזכר נשמת חברה שלה נעמי רוזן ולרפואה שלמה של מרים אליזה בת שיפרא חנה. האם מותר להשקות שדה בחול המועד או בשנת שמיטה? במה זה תלוי? אם יהיה הפסד מותר לעשות דברים שאין בהם…

Read More

מועד קטן ג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 15, 2022 | י״ג בשבט תשפ״ב

  הדף היום מוקדש ע"י טרי קריבושה ורב חיים הרינג לזכר נשמת אביה של טרי, נחום מאיר בן מלכה ודויד. הדף היום מוקדש ע"י אריקה קולץ' לזכר נשמת אביה, הילל בן יוסף קלמן. והדף היום מוקדש ע"י אדם פלונקה לזכר נשמת ירחמיאל הרשל בן ישראל. כיצד התירו חכמים להשקות שדה בשנת השמיטה במקרה של הפסד…

Read More

מועד קטן ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 16, 2022 | י״ד בשבט תשפ״ב

הלימוד השבוע מוקדש ע"י דבי פיין ומרק אורנשיין לזכר נשמת אביהם, נוח אהרון בן יעקב ודבורה וצבי בן יהודה ומינה. הדף היום מוקדש ע"י רוני רום לכבוד יום הולדת של אחותה, ג'ואנה רום. הדף היום מוקדש על ידי בקי גולדשטיין לזכר נשמת אמה שושנה רוזה בת שמואל ומינדה לאה.  רבי עקיבא ורבי ישמעאל חלוקים בתוספת…

Read More

מועד קטן ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 17, 2022 | ט״ו בשבט תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י דויד ומיצי גפן לזכר נשמת רבנית שרה הנה רבינוביץ. הדף היום מוקדש ע"י טליה קרשנבאום לכבוד אריאלה פרנקסטון מוריס. הדף היום מוקדש ע"י ורד ווקסלר לזכר נשמת סבתה, מורטי מרגרט רנטה שרה בת לילו. אפשר לתקן תעלת מים שבורה אבל האם אפשר לחפור חדש בחול המועד אם זה נחוץ לציבור? רבי…

Read More

מועד קטן ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 18, 2022 | ט״ז בשבט תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י שרה ברלוויץ לכבוד בנה טני סטרמן שעבר את מבחני הלשכה! הדף היום מוקדש ע"י שירה חנה פישר לכבוד רבנית מישל וכל הנשים המדהימות שלומדות כל יום! רבי יהודה אומר שאין מניחים שזה שדה שנחרש בה קבר אלא אם כן אמר כך זקן או תלמיד חכם. מה אנו למדים מכך על תלמידי…

Read More

מועד קטן ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 19, 2022 | י״ז בשבט תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י מרים אדלר לכבוד הרבנית מישל וארגון הדרן על לימוד תורה מעשיר ומרגש.  הדף היום מוקדש ע"י משפחת הזום של הדרן לרפואה שלמה של רחל אופירה בת נחמה לאה אסתר. הדף היום מוקדש ע"י רושל סובל לזכר נשמת בעלה שלום בן הרב דוב וחיה. תמונות מה נחשב לדרך רגילה ללכידת חפרפרת או…

Read More

מועד קטן ח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 20, 2022 | י״ח בשבט תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י שירה אליסר לכבוד היום הולדת של אלן ג'פי קוגן. הדף היום מוקדש ע"י ג'ודי ודויד גילברג לזכר נשמת אחות של ג'ודי חנה שרה בת מאיר טוביין ואשקה. תמונות היו שתי דעות שונות לגבי איזה פסוק מלמד אותנו שאדם, בגד או בית אינם נחשבים כמצורעים עד שייקבע על ידי הכהן כמצורע. מדוע…

Read More

מועד קטן ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 21, 2022 | י״ט בשבט תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י עדינה פולק לעילוי נשמת שולמית בת בסי היקרה.  הדף היום מוקדש ע"י לאה גודלפורד לעילוי נשמת חמותה ג'ויס גודלפורד. הדף היום מוקדש ע"י גבריאל ודניאל אלטמן לעילוי נשמת השופטת מרים אלטמן. תמונות מה המקור לכך שאין מערבים שמחה בשמחה? מנסים ללמוד זאת מהפסוקים במלכים א פרק ח המתארים את חנוכת המקדש…

Read More

מועד קטן י

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 22, 2022 | כ׳ בשבט תשפ״ב

  תמונות באילו דרכים מותר לתפור בחול המועד? מה ההבדל בין איך אדם רגיל יכול לתפור לבין מומחה? מהי המבחן כדי לקבוע אם הוא מומחה? אילו פעולות לגבי הרכבת מיטה מותרות לפי הדעות השונות? ישנן שתי דעות במשנה והגמרא מביאה שני אופנים שונים להבנת שתי הדעות השונות. שלוש שאלות עולות על אחד ההסברים. אפשר להקים…

Read More

מועד קטן יא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 23, 2022 | כ״א בשבט תשפ״ב

הלימוד השבוע מוקדש ע"י טינה סנדרס לם לזכר נשמת אמה, פשע רבקה בת גרשון הכהן ובינה. הלימוד השבוע מוקדש ע"י מיכאל גורדון לכבוד יום הולדת של אשתו אביגיל ובתו ציפורה. תמונות מובאות דוגמאות נוספות לחפצים שניתן לבנות/לתקן כיוון שהם אינם נחשבים לעבודה של אומן. אם מדובר בהפסד ממון, מותר אפילו דבר הנחשב למלאכת אומן, כל…

Read More
גלול כלפי מעלה