Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

מועד קטן

מועד קטן יב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 24, 2022 | כ״ב בשבט תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י יהודית ווייל לזכר נשמת הרב שמחה קראוס שנפטר לפני כמה ימים. גדול הדור שהבין עד כמה חשוב נושא עגונות והקדיש חייו כדי לשפר את מצבם. הדף היום מוקדש על ידי תורם אנונימי לכבוד נשים שעוברות טיפולי פוריות. תמונות אם נכרי עובד עבור יהודי ביום טוב או בשבת כקבלן (מי שמקבל שכר…

Read More

מועד קטן יג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 25, 2022 | כ״ג בשבט תשפ״ב

הדף היום מוקדש על ידי בקי ורינה באומל לזכר סבתא שלהם, שרה רייזל בת פרידה סימה. "סבתא הייתה אוהבת אדם ונפש חופשיה והרפתקנית, שהאמינה ויישמה לימוד גבוה לנשים בתקופות בהם זה לא היה נפוץ." הדף היום מוקדש ע"י הריאט הרטמן לזכר נשמת הוריה פרומה בת אסתר וברוך בן הינדה סטילמן. הדף היום מוקדש ע"י הלן…

Read More

מועד קטן יד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 26, 2022 | כ״ד בשבט תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י סונדריה אטקין לזכר נשמת סבתא שלה, רחל בת הרי. מי מותר להתגלח או לכבס בחול המועד? למה אסור להתגלח בחול המועד? שאל רבי זירא: אם מחמת אונס לא היה יכול להתגלח לפני החג, האם יורשה לו להתגלח בחול המועד – האם נתיר בגלל שזה לא באשמתו או שמא נדאג שזה לא…

Read More

מועד קטן טו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 27, 2022 | כ״ה בשבט תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י תרי קרישובה ורב חיים הרינג להולדת הנכדה. תמונות הגמרא עוברת על 13 נושאים שונים ומנסה לקבוע האם הן אסורות/רלוונטיות לאבל, למנודה ולמצורע. נושאים כמו כביסה, מלאכה, קריעה, לימוד תורה, תשמיש המיטה, נעילת נעליים וכדומה. תשובות מובאות מהתנ"ך או ממקורות תנאיים.

Read More

מועד קטן טז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 28, 2022 | כ״ו בשבט תשפ״ב

מקבלים נידוי אם מסרבים לזימון לבית המשפט. רבא מסביר פרטים שונים על זימון לבית המשפט. מי שולח את הזימון? אילו פרטים צריכים להופיע שם? חלק מההלכות הללו נלמדים מסיפור קרח. מהיכן אנו לומדים שניתן לנדות מישהו על כך שלא הופיע לבית המשפט ושאנחנו מפרסמים את חטאיו? זה ועניינים נוספים נלמדים משירת דבורה (שופטים ה:כג). מפקירים…

Read More

מועד קטן יז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 29, 2022 | כ״ז בשבט תשפ״ב

  הדף היום מוקדש ע"י קרול רובינסון וארט גולד לזכר נשמת אביו של ארט יוסף בן שלומו שבתאי ורחל. הדף היום מוקדש ע"י קטריאלה פרידמן לזכר נשמת אביה צבי סטיין. תמונות הגמרא דנה בנידוי של מי שלא נהג בכבוד לתלמיד חכם. מה צריך להיות דרכי הפעולה של תלמיד חכם שנפוצו לגביו שמועות על התנהגות בלתי…

Read More

מועד קטן יח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 30, 2022 | כ״ח בשבט תשפ״ב

הלימוד השבוע מוקדש ע"י ג'י לוין לכבוד ניקי גרינגר לכבוד בר המצווה של בנה, אורן. הדף היום מוקדש ע"י קרול רובינסון וארט גולד לזכר נשמת אמה של ארט שרה בת אברהם וזיכא רייכא. הדף היום מוקדש ע"י ארנולד שוסטר לזכר נשמת אמו דבורה שוסטר. תמונות האם אפשר ליטול ציפורניים בחג או בזמן אבלות? שמואל היה…

Read More

מועד קטן יט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 31, 2022 | כ״ט בשבט תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י קרול רובינסון וארט גולד לזכר נשמת אמא של קרול הודה בת משה. תמונות אי אפשר לכתוב שטר חוב בחול המועד אלא אם הלווה אינו אמין או שהסופר צריך כסף עבור אוכל. אי אפשר לכתוב ספרי תורה, תפילין ומזוזות. רבי יהודה חולק ומתיר לכתוב לעצמו תפילין ומזוזות ולטוות חוט להכין חוטי תכלת…

Read More

מועד קטן כ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 1, 2022 | ל׳ בשבט תשפ״ב

הדף היום מוקדש ע"י אלפי תלמידות ותלמידים מכל רחבי העולם לכבוד יום הולדת של הרבנית מישל! לדעת רבא, אם מישהו נקבר בחג, השבעה מתחילה לאחר החג, אך השלושים מתחילים לאחר הקבורה. אביי מעלה שאלה על רבא משני מקורות תנאיים שונים. אחד הוא מתרץ אבל הקושי השני נשאר. בתוספתא יש ויכוח תנאי בין רבי אליעזר לחכמים…

Read More

מועד קטן כא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 2, 2022 | א׳ באדר א׳ תשפ״ב

הלימוד החודש מוקדש ע"י שרון ודויד פורם לכבוד בת המצווה של בתם מיה וסיומה על סדר מועד. הלימוד החודש מוקדש ע"י רות רוטנברג לזכר נשמת תניאל מילר ודויד זאב רוטנברג. רב אשי שואל את אמימר על זה שהוא עמד כשקרע בגדו – האם למד את זה מאיוב א:כ שם איוב עמד כשקרע בגדו  – כי…

Read More
גלול כלפי מעלה