Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

מנחות

מנחות פח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 6, 2018 | כ״ח במרחשוון תשע״ט

 איזה מידות של לח היו במקדש? מה השימוש של כל אחד מהם? איך המנורה היתה עשויה – האם הנרות היו מחוברים למנורה או חלקים נפרדים?

Read More

מנחות פט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 7, 2018 | כ״ט במרחשוון תשע״ט

מניין לנו החלוקה של השמן ללחמי תודה? מניין לנו חצי לוג למנורה?איזה נסכים מותר לערב זה בזה? כמה שמן היה מביא עם מנחה שבאה עם הכבש לעומר שבו היתה כמות שני עשרונים סולת במקום אחד?

Read More

מנחות צ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 8, 2018 | ל׳ במרחשוון תשע״ט

עוד דיונים בכלי מדידה במקדש. והאם נתקדש הגודש שבהם?אלו קרבנות טעונים נסכים?

Read More

מנחות צא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 9, 2018 | א׳ בכסלו תשע״ט

>הגמרא ממשיכה את הדיון על איזה נסכים צריכים נסכים וכמה נסכים ואיך מהפסוקים דורשים ככה.

Read More

מנחות צג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 11, 2018 | ג׳ בכסלו תשע״ט

איזה קרבנות חייבים בסמיכה? מי חייב בסמיכה ומי לא? מה דין היורש בקרבן אביו? איך ואיפה היו עושים סמיכה?

Read More

מנחות צד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 12, 2018 | ד׳ בכסלו תשע״ט

_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ מהן החומרות שיש בתנופה שאין בסמיכה ולהיפך? באיזה צורה היו לחם הפנים?

Read More

מנחות צה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 13, 2018 | ה׳ בכסלו תשע״ט

האם הלחמים נפסלו משום יוצא כשנסעו במדבר והורידו את קלעי המשכן? האם יש הבדל אם הם נשארו על השלחן או כבר סילקום? האם הכנת לחם הפנים ושתי הלחם היה צירך להיות בקודש? ואם כ, מאיזה שלב? האם אפייתם דוחה שבת?

Read More

מנחות צו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 14, 2018 | ו׳ בכסלו תשע״ט

עוד דינים בקשר להכנת מנחות אחרות – היכן היו מכינים אותם? מה הגודל של לחם הפנים והשלחן ואיך היו מונחים על השלחן? מה היתה המסגרת מסביבי לשלחן והאם אפשר להסיק מצורתה דינים לגבי טומאה וטהרה?

Read More

מנחות צז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 15, 2018 | ז׳ בכסלו תשע״ט

למה השלחן נחשב כעשוי מעץ לדיני טומאה וטהרה ולא ככלי מתכת על פי הציפוי זהב שהיה עליו? אם היו אמות שהיו של טפחים ואמות שהיו בת טפחים, מה מדדו על פי האמות של ומה של ?

Read More

מנחות צח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 16, 2018 | ח׳ בכסלו תשע״ט

הגמרא מוצאת פתרון לעניין האמות של היסוד, סובב וקרנות. איך היו הלחמים מסודרים על השלחן? איך כלי המקדש היו מסודרים – צפון/דרום או מזרח/מערב?

Read More
גלול כלפי מעלה