Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

נדה

נדה ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 25, 2019 | כ״ו בתשרי תש״פ

יש מחלוקת בין שמאי והלל לגבי אשה שרואה דם ועסקה מקודם בטהרות – האם הטהרות שעסקה בהן נטמאות למפרע או לא? ואם כן, ממתי? חכמים פוסקים לא כשמאי ולא כהלל אלא יש להם שיטת ביניים. מה הטעם לשיטות שמאי והלל? הגמרא מביאה משניות שלכאורה מקשות על דעות שמאי והלל (הראשונה על שניהם והשנייה על שמאי).…

Read More

נדה ג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 26, 2019 | כ״ז בתשרי תש״פ

הגמרא מביאה שתי דרכים להבין המחלוקת בין ר' שמעון וחכמים בעניין מקווה. הגמרא מביאה עוד הסברים למחלוקת שמאי והלל ודנה בהבדלים ביניהם.

Read More

נדה ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 27, 2019 | כ״ח בתשרי תש״פ

איך חזקיה מטהר בקופה (במחלוקת עם ר' יוחנן) אם שמאי והלל מודו שטמא? יש הסברים שניתנו כדי להסביר שהמקרה של חזקיה ור' יוחנן שונה מהמקרה שעליו דיברו שמאי והלל. מה הטעם של שיטת חכמים במשנה? האם המשפט במשנה – כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה – הוא רק לפי ר' דוסא או גם לפי…

Read More

נדה ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 28, 2019 | כ״ט בתשרי תש״פ

מה הדין לגבי כתמים של נשים – האם מטמאים למפרע? האם יש הבדל בין דין כתמים לנשים שיש להן וסת לבין נשים כמו מעוברת ומניקה שנחשבות מסולקות דמים? האם שתי הבדיקות לפני ואחרי תשמיש נחשבים כבדיקה? למה המשנה הזכירה שהאשה ישבה על מיטה? מה אפשר ללמוד להלכה מכך לגבי טומאת משכב ומושב למפרע? איזה סוג…

Read More

נדה ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 29, 2019 | ל׳ בתשרי תש״פ

יש ברייתא שמחזקת שיטת רבא שלומד מתוך קל וחומר שהרואה דם מטמאה משכבה ומושבה לטמא אדם ולטמא בגדים שעליו. יש שתי גירסאות שונות לדברי רב הונא – האם הוא צמצם את הדין של מעת לעת לקדשים בלבד או גם לתרומה? יש קושיות נגד הגירסה שהדין רק לקדשים והגמרא מתרצת כל קושי. על הגירסה השנייה מביאים…

Read More

נדה ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 30, 2019 | א׳ במרחשוון תש״פ

עיסה שמוכנה כבר להפריש חלה, דינה כחלה לעניין ספק טומאה. הגמרא מקשה ממקרה של מעת לעת בחולין שנעשו על טהרת התרומה ששם אין ספק טומאה נוהגת – כי הגמרא מניחה שחילון הטבולים לחלה (שכבר אפשר להפריש מהם חלה) שווים לחולין שנעשו על טהרת התרומה. הגמרא מביאה שני תירוצים. ר' אליעזר בן הורקנוס ור' יהושע חולקים לגבי איזה…

Read More

נדה ח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 31, 2019 | ב׳ במרחשוון תש״פ

שמואל ור' אלעזר שניהם אמרו שהלכה כר' אליעזר בארבעה מקרים. הגמרא מקשה על זה בהבאת מקרים אחרים שבו אנשים אלו פסקו כר' אליעזר. מה פירוש המושג בתולה במשנה? למה פירוש זה לא מופיע בברייתא ששם מוזכר שלוש סוגים שונים של בתולות?

Read More

נדה ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 1, 2019 | ג׳ במרחשוון תש״פ

מתי אשה נחשבת למעוברת כדי להגיד שאין מטמאות טהרות שנגעה בהן למפרע? האם סימני גופיים רלונטיים? האם חרדה גומרת לסילוק דמים? מהן ההגדרות של הקטיגוריה של מניקה? האם זה קשור לזמן ( חודשים) או להנקה? מהו ההגיון שעומד מאחרוי כל שיטה? יש שחשבו שהדם הופך לחלב הנקה (דם  נעכר ונעשה חלב). מתי אשה נחשבת זקנה?…

Read More

נדה י

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 2, 2019 | ד׳ במרחשוון תש״פ

באיזה דרכים שונה הדין לילדה שלא הגיע זמנה לראות (שלא הגיעה לגיל שבדרך כלל מקבלים מחזור) אבל היא ראתה דם?

Read More

נדה יא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 3, 2019 | ה׳ במרחשוון תש״פ

האם יש שתי קטיגוריות בארבעת הנשים שדיין שעתן ויש הבדל להלכה בין שתי קטיגוריות אלו לגבי אם רואות פעמיים בזמן שאמורים להיות מסולקות דמים? מה הדין למי שקובעת וסת לאונס? האם אפשר? אם זה קורה תמיד על ידי אותו מעשה וגם באותו יום בשבוע, איך מחשיבים את הוסת שלה – לימים, למעשה או לשניהם? מתי…

Read More
גלול כלפי מעלה