Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

נדרים

נדרים ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 27, 2022 | ב׳ במרחשוון תשפ״ג

סימניה למסכת נדרים מסכת נדרים מוקדש ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא, מרים וארי אדלר ז"ל. הדף היום מוקדש ע"י איימי ברדק לע"נ 11 אנשים שנהרגו בירי בבית כנסת בפיטסברג. הנודר לאסור חפץ, חל הנדר גם אם השפה היא לא השפה הרגילה לנדר אלא זו מילה שמשתמשים בה באופן דומה (כינוי).…

Read More

נדרים ג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 28, 2022 | ג׳ במרחשוון תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י חנה ומיכאל פיוטרקובסקי לע"נ צינה טובה בת לייב, אמה של חנה, ב52 שנה לפטירתה.  הדף היום מוקדש ע"י ג'רי גולדשיין גדליה לע"נ ציפה הינדה בת אברהם ודבורה. לאחר שדחתה את ההסבר שהמשנה משתמשת תמיד במבנה כיאסטי, מובאות שתי הצעות נוספות להסביר מדוע המשנה שלנו היא במבנה כיאסטי כשכמה משניות אחרות אינן.…

Read More

נדרים ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 29, 2022 | ד׳ במרחשוון תשפ״ג

מהו מקרה בו עוברים על בל תאחר בנזירות? שתי תשובות הוצעו בנדרים ג ע"ב ומובאות כעת שלוש הצעות נוספות. מהתשובה האחרונה עולה כי איסור העיכוב מתייחס לעיכוב קורבנות הנזיר. אם כך, מדוע צריך לדרוש זאת מהיקש מנדרים לנזירות, כאשר זה פשוט יוצא מדיני בל תאחר בקרבנות בכלל, הכוללים קרבנות חטאת (שזה אחד מהקרבנות המובאים על…

Read More

נדרים ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 30, 2022 | ה׳ במרחשוון תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י עדן פריבס לכבוד אדל דרוק וסוזן פישביין. הדף היום מוקדש על יד נעמי כהן לרפואת חוה בת אילנה שושנה. שמואל הסביר את המקרים במשנה של "מודרני ממך" ו"שאוכל משלך" שצריכים לשלב כדי שהנדר יחול. אולם לאחר שהועלה קושי בהסבר זה, מציעה הגמרא שלוש אפשרויות נוספות כיצד להבין את הבנת שמואל במשנה.…

Read More

נדרים ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 31, 2022 | ו׳ במרחשוון תשפ״ג

אביי סבר שידיים שאינן מוכיחות נחשבים לידיים. הגמרא מביאה קושיות משתי ברייתות על שיטתו. רב פפא שואל: האם יש דין יד בקידושין או בפאה? הגמרא מסבירה מה המקרה שבו יכול להיות יד בקידושין או בפאה? אין תשובה לשאלתו. האם ניתן להסיק מהדוגמה שאפשר לעשות את כל שדהו פאה? מניין נובע ההתלבטות לגבי יד לפאה?

Read More

נדרים ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 1, 2022 | ז׳ במרחשוון תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י רושל חייפץ לע"נ אסתר בת אברהם ז"ל. הדף היום מוקדש לע"נ הרב מאיר שפירא, זצ"ל, מייסד הדף היומי, ב89 שנה לפטירתו. רב פפא ממשיך לשאול האם יש יד לצדקה או יד להפקר. רבינא שואל האם יש יד לבית הכסא? רבינא כנראה גם הסתפק בדין עצמו – האם קביעת מקום כבית הכסא…

Read More

נדרים ח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 2, 2022 | ח׳ במרחשוון תשפ״ג

הלימוד השבוע מוקדש ע"י מיכאל ואריאלה רדוין לכבוד דני סדינוף ורבקה פרלין במלאת שלושים שנה להמצאת הלוח Hebcal. "דני ורבקה, המחויבות שלכם ללימוד תורה ולארץ ישראל ממשיכה להוות השראה למשפחתינו." מובאים עוד שלושה מאמרים של רב גידל בשם רב. אחד, אפשר להישבע לקיים מצווה. איך יכול להיות אם אנחנו מושבעים ועומדים מהר סיני ואין שבועה…

Read More

נדרים ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 3, 2022 | ט׳ במרחשוון תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י לסלי ודון נדל לרפואת אליהו שלמה בן זיסה ריסה. אם נודרים נדר בנוסח "כנדרי רשעים" הנדר תקף. אופי הנדר יהיה תלוי במה שנאמר יחד עם האמירה ומה נמצא בפני הנודר כפי שמסביר שמואל בהמשך. למשל, אם היה אוכל לפני האדם בעת אמירת הנדר, מובן שזו שבועה האוסרת את האוכל. אם נזיר…

Read More

נדרים י

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 4, 2022 | י׳ במרחשוון תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י ריסה צוהר לע"נ סבתה, ריסל בת דינה ושמואל. הדף היום מוקדש ע"י שרה ברלוביץ לע"נ אביה, צבי בן משה, שנפטר לפי 14 שנה. הדף היום מוקדש על ידי מרים אדלר לרגל יום הולדת שבעים של עויזר זלוור, הלומד דף יומי בהתמדה.  הגמרא מפרשת את המשנה ששם יש חילוק בין נדרי כשרים…

Read More

נדרים יא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 5, 2022 | י״א במרחשוון תשפ״ג

המשנה דנה בלשונות שונות של נדר שהן תקפות כגון, לחולין, מובן כ'לא חולין' כלומר קרבן. בגלל שזה לשון של נדר שתקף, לפי המשנה, ברור שהמשנה לא הולכת לפי שיטת ר' מאיר הסובר שאין להגיד מכלל לאו אתה שומע הן, שכן הוא אומר שכל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן, אינו תנאי. אולם גם המשנה…

Read More
גלול כלפי מעלה