Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

נדרים

נדרים כב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 16, 2022 | כ״ב במרחשוון תשפ״ג

היה סגנון מסוים של פתח שמספר רבנים השתמשו בו, ובכל זאת, הגמרא דחתה שימוש בפתח כזה משום חשש שאנשים ישקרו כי לא יעיזו פניהם בפני החכמים. הפתח הזה לבש צורות שונות, אבל הרעיון היה שהחכם יגיד משהו כמו: "אילו ידעת כמה זה חטא גדול לנדור, האם היית נודר?" מכיוון שלא סביר שמישהו יעיז לענות 'כן'…

Read More

נדרים כג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 17, 2022 | כ״ג במרחשוון תשפ״ג

סיפור נוסף מסופר על רבי ישמעאל בן רבי יוסי שהלך להתיר נדר אבל כל פתח שהרבנים הציעו לא הצליח. הרבנים הצטערו שלא הצליחו להתיר את נדרו ובא כובס ופגע ברבי ישמעאל מאחר שהוא גרם צער לרבנים. רבי ישמעאל השתמש בזה כפתח שלו, שכן אילו הבין שהוא היה מקבל מכות, הוא לעולם לא היה נדר. למה…

Read More

נדרים כד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 18, 2022 | כ״ד במרחשוון תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י סילקה גולדברג לע"נ אמה, לאוני קימל. האם חכמים חולקים על ר' אליעזר בן יעקב וחושבים שמישהו מזרז חבירו להתארח אצלו זה לא נדרי זירוזין? הגמרא מביאה ארבעה מקורות שונים בכדי להוכיח שחכמים חולקים עליו. ההוכחה מכל המקורות נדחה חוץ מהאחרון. בכל אופן אמרואים פוסקים כר' אליעזר בן יעקב. המשנה מביאה שתי…

Read More

נדרים כה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 19, 2022 | כ״ה במרחשוון תשפ״ג

האם אנו יכולים להניח שכאשר אנשים נשבעים/נדרים בשפה מסוימת, הם משתמשים בו בשימוש הרגיל של המילה ולכן הנודר/נשמע אינו יכולים לנסות להסביר שהוא התכוון למשהו אחר ובאמת אין כאן נדר/שבועה? יש שני ניסיונות להסיק ממקורות שניתן לטעון שאנשים נשבעים/נודרים בשפה ייחודי, אולם שני הניסיונות נדחים. הניסיון השני מתייחס למקור על משה שהשביע את עם ישראל…

Read More

נדרים כו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 20, 2022 | כ״ו במרחשוון תשפ״ג

הלימוד השבוע מוקדש ע"י פאולה ורוברט כהן לע"נ שרה בת יצחק ז"ל. הלימוד השבוע מוקדש ע"י ג'יסון פרידמן לכבוד יום הולדתה של אשתו, דניאלה נובצקי פרידמן. רבא ורבה חלוקים על הבסיס למחלוקת בין בית הלל לבית שמאי במשנה כאשר מישהו משנה באופן חלקי את מה שהתכוון לומר. באיזה מקרה סוברים בית הלל (ורבי עקיבא) שכשבטל…

Read More

נדרים כז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 21, 2022 | כ״ז במרחשוון תשפ״ג

קושי אחרון מועלה כנגד הסברו של רבא למחלוקת בין בית הלל לבית שמאי על המקרה שבו מבטלים חלק מנדר. גם הקושי הזה נפתר. מובאת ברייתא שמתבארת גם לפי רבה וגם לפי רבא. המשנה מתארת ​​מהו נדר אונסים, נדר שלא ניתן לקיים בגלל נסיבות שאינן בשליטתו. היה מקרה על איש שהיה מעורב בסכסוך עם מישהו וכשהלך…

Read More

נדרים כח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 22, 2022 | כ״ח במרחשוון תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י טובה ודויד קסטנבאום לע"נ אסתר פייגל בת רפאל זאב וחיה חשא. הדף היום מוקדש ע"י מרטין גיינור לע"נ ד"ר ג'רי רבינוביץ. לבית שמאי ובית הלל יש שלוש מחלוקות במשנה – האם אפשר להישבע לרוצחים, גנבים ומוכסים על דבר שהוא שקר כמו שמותר לעשות בלשון נדר? האם אפשר להחליט בעצמו להישבע לרוצח,…

Read More

נדרים כט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 23, 2022 | כ״ט במרחשוון תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י דבי אשהיים וייס ורחל וייס לע"נ שרה יהודית שרף. המשנה הביאה מקרה שבו אחד הקדיש נטיעה עד שיקצץ. ברגע שהוא נקצץ, לא ניתן לפדות. עולא ובר פדא חלוקים לגבי משמעותו של דין זה. לפי בר פדא, ברגע שהם נקצצים, אפשר לפדות אותם ולהשתמש בהם. לדברי עולא, אין צורך לפדותם. איך יכול…

Read More

נדרים ל

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 24, 2022 | ל׳ במרחשוון תשפ״ג

הדף היום מוקדש לע"נ אריה שצ'ופק שנרצח אתמול בפיגוע ולרפואת כל הפצועים.  כמה תלמידי חכמים ניסו להשוות את הבנת בר פדא במשנה למקרה של גבר המקדש אשה בשתי פרוטות באומרו "באחת התקדשי לי היום ובאחת התקדשי לי לאחר שאגרשיך", לומר שהיא מקודשת  אוטומטית לאחר הגירושין. אולם רבי ירמיה השיב שהם אינם ברי השוואה שכן משנתנו…

Read More

נדרים לא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / נובמבר 25, 2022 | א׳ בכסלו תשפ״ג

הלימוד החודש מוקדש ע"י רון ושירה קרבס לע"נ יצחק לייב בן דויד בר הכהן ומלכה, גרשון פיניה בן יצחק לייב הכהן ומנוחה שרה ולכבוד בר המצווה של בנם איתן. הדף היום מוקדש ע"י דבורה ומיכאל דיקסון לכבוד בר המצווה של בנם דן שיתקיים השבת. הדף היום מוקדש ע"י אודרי וג'ייק לבנט לכבוד בר המצווה של…

Read More
גלול כלפי מעלה