Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

נדרים

נדרים מב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 6, 2022 | י״ב בכסלו תשפ״ג

הלימוד השבוע מוקדש ע"י משפחת מנדרו לע"נ יחזקאל בן אברהם ורחל. הדף היום מוקדש ע"י דוד ומיצי גפן לע"נ ג'ק לוק בציון שנתיים לפטירתו. אם אחד מודר הנאה מהשני, הוא לא יכול להיכנס לשדה של השני ולקטוף פירות. אבל אם הנדר היה בשנת שמיטה, עדיין אסור להיכנס לשדה אבל אפשר לקטוף פירות שנוטים מחוץ לשדה.…

Read More

נדרים מג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 7, 2022 | י״ג בכסלו תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י רוחי סומר לרגל ציון שנתיים בלימודיה בדף היומי, עם הכרת תודה לאמה, מרל ססנוביץ ולרבנית מישל.  מדוע אסור לא רק ללוות אלא גם להלוות למישהו שמודר הנאה ממנו? אם הסכים אחד להשאיל את פרתו לשני והאחר נודר שלעולם ישתמש בפרה ההיא לחרוש את שדהו, האם אסור רק למי שנדר, אבל אחרים…

Read More

נדרים מד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 8, 2022 | י״ד בכסלו תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י מרטין גיינור לע"נ אליין גיינור. הגמרא מביאה ברייתא שדנה בדיני הפקר. לכאורה דברי הברייתא סותרים את עצמם כי הרישא מסתדרת לשיטת רבנן והסיפא כשיטת ר' יוסי, כפי שהבין אותו ר' יוחנן בנדרים מג. עולא מסביר את שני החלקים כשיטת רבנן וריש לקיש הסביר את שני החלקים כשיטת ר' יוסי. הגמרא עדיין…

Read More

נדרים מה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 9, 2022 | ט״ו בכסלו תשפ״ג

ף היום מוקדש ע"י אליסה הרטסטין לע"נ אמה, בתשבע רות בת שלום ופייגי ז"ל. הדף היום מוקדש ע"י ד'ר ביל ומלכה אברהם לרגל אירוסי ביתם, אליסון לאביב. לאחר שהביאו ברייתא אחרת להקשות על הסבר ריש לקיש בברייתא על הפקר, שסבר שכל הברייתא לשיטת ר' יוסי, הגמרא מביאה תירוץ שני שבו מחלקים בין הפקר שנעשה בפני…

Read More

נדרים מו – שבת ט"ז בכסלו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 10, 2022 | ט״ז בכסלו תשפ״ג

זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן. הדף היום מוקדש ע"י דבי אנגלן-איגלס לע"נ אביה האנק איגלס, חנוך בן מנדל ז"ל, בציון השלושים. אם שני אנשים שותפים חצר, מה הם כל הכללים לגבי השימוש בחצר כאשר אסור לאחד ליהנות מהשני או כאשר לכל אחד אסור ליהנות זה מזה? חכמים חולקים על רבי…

Read More

נדרים מז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 11, 2022 | י״ז בכסלו תשפ״ג

הלימוד השבוע מוקדש ע"י רוברט ופאולה כהן לזכרו של אביו (וסבי), יוסף בן משה הכהן ז"ל. הדף היום מוקדש ע"י רחלי מנדלסון לע"נ "אמי מורתי, שושנה בת שרגא פייבל ורבקה, ביום פטירתה החמישי. לימוד בכלל ולימוד נשים הסב לה נחת גדולה." מישהו יכול לאסור על עצמו חפץ של מישהו אחר גם לאחר שהחפץ כבר לא…

Read More

נדרים מח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 12, 2022 | י״ח בכסלו תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י דבורה שבס לע"נ אמה, יוטה בת אביגדור צבי ודבורה רחל. הדף היום מוקדש ע"י אילנה פרידמן לע"נ יוסף אליעזר בן חיים. אם מיהו מודר הנאה מאחר, הוא יכול ליהנות מעולי בבל אבל לא מדברים ששייכים לאותה העיר. מה נחשב לעולי בבל ולמה הם לא כלולים בדבריו? מה הפתרון האפשרי כדי לאפשר…

Read More

נדרים מט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 13, 2022 | י״ט בכסלו תשפ״ג

הדף היום מוקדש לרפואת אברהם פינחס בן יפה. אם מישהו נודר מדבר 'מבושל', מה כלול? מה לגבי 'תבשיל' 'מעשה קדירה'? במה הדבר תלוי? אביי קובע שכל מה שמבושל ואוכלים עם פת היה נקרא תבשיל. מביאים ברייתא לחזק דבריו ושם מופיע שקרא (דלעת) בריא לחולים. הגמרא מביאה סיפור עם ר' ירמיה כשהיה חולה ששם כתוב שקרא…

Read More

נדרים נ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 14, 2022 | כ׳ בכסלו תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י הלן דנזק לע"נ אביה. הדף היום מוקדש ע"י אילנה פרידמן לע"נ סבתה, חיה חנה בת הרב אברהם יעקב. מסופר על עניותו של רבי יהודה ועל זה שלא רצה לקחת צדקה מאחרים. רבי עקיבא חי גם הוא בעוני עם רחל אשתו כי חמיו, כלבא שבוע הדיר את בתו הנאה ממנו כאשר נישאה…

Read More

נדרים נא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 15, 2022 | כ״א בכסלו תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י מרגו קוסוף שיזגל לכבוד עלייתם של הוריה לארץ, שמעיה וחיה קוסוף. לאחר שרבי הזמין את בר קפרא לסעודת נישואין של שמעון בנו ומזהיר אותו לא להתבדח איתו, בר קפרא עובר על דבריו וגורם לו לצחוק. לאחר מכן, בסעודת למחרת, הוא מביך את רבי עם שאלות על פרשנות במילים בפרשת העריות עד…

Read More
גלול כלפי מעלה