Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

נדרים

נדרים סב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 26, 2022 | ב׳ בטבת תשפ״ג

אם נודרים עד הקיץ, הכוונה לתחילת קציר התאנים. אם נודרים עד יעבור הקיץ, שזה סוף העונה, הכוונה לכאשר הניחו בצד את המקצועות. מה זה מקצועות? יש עוד הלכות הקשורות בהנחת המקצועות הזו – אנשים יכולים לקטוף את מה שנשאר בשדות והפירות פטורים ממעשרות כיוון שהכל נחשב להפקר. מובאים מספר סיפורים שבהם חלק מהאנשים אכלו משדות…

Read More

נדרים סג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 27, 2022 | ג׳ בטבת תשפ״ג

הלימוד החודש מוקדש ע"י יונתן כץ לע"נ סבו, יעקב בן שלומו. הדף היום מוקדש ע"י דברה אנטסיס לע"נ אביה, הרב מנחם נחום בן ישראל ובלימה פרימית. "יש זהב ורב פנינים וכלי יקר שפתי דעת. הנשמה לך והגוף פעלך חוסה על עמלך." הדף היום מוקדש ע"י לאורה ומרק ורשווסקי לכבוד נישואי בנם אבי למלכי אינפילד. הדף…

Read More

נדרים סד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 28, 2022 | ד׳ בטבת תשפ״ג

הלימוד השבוע מוקדש ע"י נשות הדרן של לונג איילנד לרפואת דויד בן איידל, בעלה של גיטה. הדף היום מוקדש ע"י דויד יאנג והילדים לכבוד יום הולדתה של נטלי יאנג. הדף היום מוקדש ע"י סימיי דיוס-קופר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הדרן. הדף היום מוקדש ע"י משפחת הדרן בזום לרפואת דויד בן אדל, בעלה של גיטה. ולכבוד…

Read More

נדרים סה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 29, 2022 | ה׳ בטבת תשפ״ג

הלימוד השבוע מוקדש ע"י נעמי אוקסמן לכבוד הרבנית מישל ולמשפחת הדרן כולה. הדף היום מוקדש ע”י ג’ודי פלבר לזכר נשמות יובל מור-יוסף ויוסי כהן שנהרגו בפיגוע בגבעת אסף לפני ארבע שנים. ולרפואת בנה, נתנאל אילן בן שיינה ציפורה שנפצע קשה בפיגוע. המודר הנאה מחבירו, צריך להתיר את הנדר בפניו. מביאים שתי הוכחות לזה ממשה רבינו…

Read More

נדרים סו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 30, 2022 | ו׳ בטבת תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י חנה פסטרנק שיימס לכבוד יום הולדתה של אחותה שרה. הדף היום מוקדש לזרע של קיימא של נעמי ויצחק. אם נדר נגד מאכל או משקה, אפשר לעשות פתח לגבי שבת ויום טוב, כגון, אילו הבנתי שאצטרך לקיים את הנדר גם באותם ימים, לעולם לא הייתי עושה את הנדר. אבל בהתחלה חשבו שהנדר…

Read More

נדרים סז – שבת ז' בטבת

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / דצמבר 31, 2022 | ז׳ בטבת תשפ״ג

 זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן. נערה מאורסה, גם אביה וגם בעלה יחדיו מפירים את נדריה. מאיפה זה נדרש? רבה לומד זאת מפסוק בבמדבר ל:ז. הגמרא מעלה שלושה קושיות נגד הוכחתו, אך פותרת אותם, תוך ניתוח שלושת החלקים באותו פרק בדבר ביטול נדרים של אישה בשלבים שונים בחייה.

Read More

נדרים סח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 1, 2023 | ח׳ בטבת תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י מישל הגלר לכבוד בנותיה, אלייזה וריגן אדלסטין. "בגלל אהבתכן ללימוד, גם אני התחלתי ללמוד!" מביאים ברייתא מבית מדרשו של רבי ישמעאל עם מקור אחר להלכה במשנה, שהאב והארוס שניהם (יחד) מבטלים את נדריה של נערה באורסה. כיצד הוא מסביר את הפסוק שרבה השתמש בו להוכחתו? כיצד מסביר רבה את הפסוק שרבי…

Read More

נדרים סט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 2, 2023 | ט׳ בטבת תשפ״ג

הלימוד השבוע מוקדש ע"י רבקה איסרוף לע"נ אמה, גיטל בת הרב וולף ושרה פרידמן. הדף היום מוקדש ע"י מרק בייקר לכבוד אשתו שושנה ביום הנישואין ה- 29 שלהם. הדף היום מוקדש ע"י שפרה אתיק לע"נ אמה, שרה נחמה בת הרב עזריאל נחמיה ופייגע ריסל. מהמקרה האחרון בתוספתא, הגמרא מגיעה לתשובה לשאלתה: האם מיגז גייז או…

Read More

נדרים ע

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 3, 2023 | י׳ בטבת תשפ״ג

אם הבעל/האב קיים את הנדר באומרו "קיים ליכי להיום", האם זה אומר שהוא מתכוון להפרו למחר? ואם זה אכן כך, האם הוא יכול לקיים להיום ואז להפר למחר? אם זה לא אפשרי, כי ברגע שמקיימים, אי אפשר להפר אםילו אם הקיום היה מוגבל בזמן, אם הוא אומר "מופר לך למחר" האם זה אומר "אני מקיים…

Read More

נדרים עא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 4, 2023 | י״א בטבת תשפ״ג

הדף מוקדש ע"י אליסה הרטסטיין לע"נ אביה, מרדכי נחום בן צבי וחיה בלומה. המשנה קבעה שאם אשה נדרה ואז התרגשה מהארוס שלה ואז מתארסת באותו היום, אביה ובעלה האחרון מפירים את הנדר. שמואל מביא דרשה מפסוק להוכיח שזה נכון גם לגבי נדרים שהארוס הראשון כבר ידע עליהם. הגמרא מביאה את התוספתא שממנה אפשר לחזק את…

Read More
גלול כלפי מעלה