Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

נדרים

נדרים פב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 15, 2023 | כ״ב בטבת תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י שיינדי קורצמן לע"נ אמה, רבקה בת הרב שמחה בונים בציון 24 שנים לפטירתה. רבא שואל את רב נחמן אם לשיטת חכמים נדר להימנע מקיום יחסים בכלל נחשב כעינוי נפש או לדברים שבינו לבינה? רב נחמן מנסה לענות על כך ממשנה המופיעה בהמשך פרקנו, אך רבא דוחה את ההוכחה על סמך קביעתו…

Read More

נדרים פג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 16, 2023 | כ״ג בטבת תשפ״ג

הדף מוקדש על ידי שרי אסרמן לנשמת דודתה זכרונה לברכה, מרים מונאוור בת יוסף הכהן. הדף היום מוקדש על ידי דבי ויוסי גביר לבנם אליאב ורעייתו נויה, לרגל לידת בנם הבכור. "חגגנו השבת ברית באווירה משפחתית וחמה. יהי רצון ששחר יוסף יחיה תמיד כ"שוחר" קרבתו של הקב"ה, ברוח הפסוק שממנו שאבו הוריו השראה לשמו: ישעיהו…

Read More

נדרים פד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 17, 2023 | כ״ד בטבת תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י שקמה כץ "לכבוד בעלי וילדינו הנפלאים. מי יתן שיזכו לחיים של תורה ועשיה." הדף היום מוקדש ע"י אבישג אדרי לעילוי נשמת רחל בת נעמי. רבא הקשה על רב נחמן ממשנה אחרת בפרק שמשם רואים שבעלה כן בכלל הבריות. הקושי כי נפתר כי מבחינים בין שתי המשניות. משנתינו קבעה שאשה שנדרה הנאה…

Read More

נדרים פה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 18, 2023 | כ״ה בטבת תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י אמה רינברג לכבוד יום הולדתו ה-70 של בעלה ריצ'רד. הדף היום מוקדש ע"י ליאורה שכטר לע"נ משה בן שמואל ושרה בציון 3 שנים לפטירתו. הדף היום מוקדש ע"י לאה הרצוג לזכר אביה, ראובן אביה בן מרדכי ולאה בציון 30 שנה לפטירתו. בניסיון לפתור את הסתירה בין שתי שורות במשנה, מציע רב…

Read More

נדרים פו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 19, 2023 | כ״ו בטבת תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י שרון מינק לציון 40 שנה לעלייתם לארץ. רב הונא בריה דרב יהושע השיב על הסתירה בפסיקות שמואל בכך שהסביר כי עמדתו של רבי יוחנן בן נורי אינה מקרה בו האישה אוסרת דבר שעדיין אינו בעולם כיון שנדרה מתייחס לידיה ולמה שהן יכולות ליצור, וידיה בעולם כרגע. עם זאת, הגמרא מציינת שהיא…

Read More

נדרים פז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 20, 2023 | כ״ז בטבת תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י גורדון מרקס לכבוד יום הולדתה של שרה מרקס. "יום הולדת שמח!" אם המשנה מלמדת אותנו שצריך לדעת בדיוק את הנדר של מי הוא מפר מהפסוק בתורה שאומר "אותה", מדוע כשמדובר בקריעה לאבל, הברייתא פוסקת שאם הקריעה נעשית לאדם הלא נכון, זה תקף בדיעבד, אף על פי שהוא נלמד מפסוק "על שאול…

Read More

נדרים פח – שבת כח טבת

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 21, 2023 | כ״ח בטבת תשפ״ג

זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן. הסתירה בין רבי מאיר במשנה לרבי מאיר בנוגע לעיר מקלט נפתרת על ידי הבחנה בין המקרים ומראה כי המחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר בעיר מקלט נגזר דווקא מדרשות על פסוקי התורה בנושא זה. אם נדר שלא לתת לחתנו ליהנות ממנו, באיזה אופן יוכל לתת…

Read More

נדרים פט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 22, 2023 | כ״ט בטבת תשפ״ג

הלימוד השבוע מוקדש ע"י סינדי דולגין לע"נ מירה ואברהם דולגין. הדף היום מוקדש על ידי שרי אסרמן לע"נ אביה זכרונו לברכה, משה בן יוסף הכהן, ב-11 שנים לפטירתו. המשנה קובעת שאם נדרה אשה נדר שיחול בעוד שלושים יום, אם נישאה לפני חלות הנדר, אין בעלה יכול להפר את הנדר. אם הייתה נשואה בזמן שנדרה את…

Read More

נדרים צ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 23, 2023 | א׳ בשבט תשפ״ג

הלימוד החודש מוקדש ע"י אמליה קלאפר לכבוד הולדתה של בתה, חיינה יוכנה. הלימוד השבוע מוקדש ע"י סטייסי גודסטין אשטמקר לע"נ אביה, יעקב בן אסור הלוי ז"ל ולע"נ חמיה, אליהו בן דוד ז"ל. הדף היום מוקדש ע"י שרי אסרמן לע"נ אביה זכרונו לברכה, משה בן יוסף הכהן בציון 11 שנים לפטירתו. הדף היום מוקדש לע"נ הרבנית…

Read More

נדרים צא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 24, 2023 | ב׳ בשבט תשפ״ג

סיום מסכת נדרים מוקדש ע"י אילנה פרידמן לעלוי נשמת סבה, יהושע בן שלמה, שהיה מניצולי השואה. עלה בעליה ב׳, ולחם להקים את המדינה. היארצייט שלו יתקיים בתאריך ד׳ שבט. ולכבוד האחיין אברהם גרשון הלוי וילק שעולה לתורה ברחבת הכותל בהגיעו לגיל מצוות באותו היום. מזל טוב! טקסט ההדרן מהו סיום רב פפא אמר שרבא היה…

Read More
גלול כלפי מעלה