Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

נזיר

נזיר ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 25, 2023 | ג׳ בשבט תשפ״ג

מסכת נזיר מוקדש ע"י משפחתו של הרב הווארד אלפרט, הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל, בציון שנה לפטירתו. סימניית מושגים למסכת נזיר מה הם ביטויים שנחשבים כקבלת נזירות גם אם לא אמר במפורש 'אהיה נזיר'? המשנה דנה בכינויים, לנזיר ולידות, ביטויים המצביעים על כך שאדם רוצה להיות נזיר, אך הם ניסוחים לא שלמים. למה נזיר…

Read More

נזיר ג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 26, 2023 | ד׳ בשבט תשפ״ג

הדף היום מוקדש לכבוד רבקה וג'שוע אדלר לרגל הולדת בתם מאיה שרי אדלר. מזל טוב! הדף היום מוקדש לרפואת לחנה בת פנינה, מילדיה ונכדיה. הגמרא עוברת אחד אחד על האמירות השונות במשנה שנחשבים כקבלת נזירות. בכל אחד מהם הגמרא קודם מסבירה למה שנחשוב שהמילה הזאת מתייחסת לנזירות. ואחר כך מקשה שיכול להיות שהבנאדם מתייחס למשהו…

Read More

נזיר ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 27, 2023 | ה׳ בשבט תשפ״ג

הדף היום מוקדש על ידי גודי ואריק וייל לע"נ אמו/חמותה לילי וויל ז"ל בציון השלושים לפטירתה. אשה שהתחילה את מתן בלימוד סביב שלחן המטבח שלה.  לאחר שהזכירו דרשותיהם של רבי שמעון וחכמים במחלוקתם על מי שמקבל להיות נזיר רק על ידי הימנעות מאיסור אחד מסוים של נזיר, הגמרא מקיימת דיון הלוך ושוב מה כל אחד…

Read More

נזיר ה – שבת ו' בשבט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 28, 2023 | ו׳ בשבט תשפ״ג

זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן. אנו לומדים מאבשלום שהיה נזיר עולם שאם השיער מכביד על נזיר עולם, אפשר להסתפר ולהביא קרבנות נזיר. אבל באילו תכיפות הסתפר אבשלום? שלוש דעות מובאות והגמרא מעלה שאלות ומסביר את הטעם של שלוש הגישות הללו. אם מקבלים להיות נזיר מבלי לציין כמה זמן (נזיר סתם),…

Read More

נזיר ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 29, 2023 | ז׳ בשבט תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י בלימה שטורחיין סלוצקי לזכר נשמת אמה מזל (טינה) בת רינה ודוד שאזכרתה חלה בשבת ו' שבט. הדף היום מוקדש לעילוי נשמות אלו שנרצחו בפיגוע בליל שבת בנווה יעקב ולרפואת הפצועים משם ומהפיגוע בעיר דוד. הגמרא מעלה חמש משניות מפרק שלישי בנזיר (3 מתוכם הועלו בדף הקודם) כקושי נגד בר פדא. לאחר…

Read More

נזיר ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 30, 2023 | ח׳ בשבט תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י ג'יין ודיויד שפירו לכבוד קבוצת דף היומי שלהם בשיקגו – שירה ונורמן אליעזר, נינה בלאק ורבה מריאן נובאק. המשניות דנות בלשונות שונות לקבלת נזירות וכמה ימים יהיה נזיר לכל אחת מהלשונות השונות. אם אמר "הרי נזיר אחת גדולה" או "אחת קטנה" או "מכאן ועד סוף העולם", הוא נזיר לשלושים יום. מדוע…

Read More

נזיר ח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / ינואר 31, 2023 | ט׳ בשבט תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י דליה גמסון לע"נ אפרים בן יצחק שמואל. המשנה ממשיכה לפרט כמה מקרים שונים שבהם אחד קיבל להיות נזיר לתקופת זמן על סמך דבר כמו שער ראשו או חול הים. דינם כנזיר עולם אך תנא קמא ורבי חלוקים בשאלה האם זה נחשב למספר אינסופי של נזירויות נפרדות של היותו נזיר (עם תספורות…

Read More

נזיר ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 1, 2023 | י׳ בשבט תשפ״ג

מי שנזר מן הגרוגרות ומן הדבילה (תאנים), האם הוא נחשב לנזיר? האם הוא אסור בתאנים? יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל. ויש כמה הבנות שונות במה הם חולקים – בנזירות או בנדר לאסור תאנים? יש משנה במנחות קג לגבי מי שמתנדב מנחה מן השעורים, שאין כזה דבר כי חייב להיות מן החיטים. האם הוא חייב…

Read More

נזיר י

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 2, 2023 | י״א בשבט תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י טינה לאם לע"נ סבה, גרשון בן יוחנן הכהן וחיה טובה. אם מישהו אמר "אמרה פרה הריני נזירה אם עומדת אני" או "אמרה דלת זו הריני נזירה אם נפתחה אני", בית שמאי ובית הלל חלוקים בשאלה האם האדם הופך לנזיר בהכרזה זו. רבי יהודה אומר, כמו במשנה הקודמת, בית שמאי התכוונו לזה…

Read More

נזיר יא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 3, 2023 | י״ב בשבט תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י בלימה שטורחיין סלוצקי לע"נ אביה, יצחק צבי בן בלימה וחיים שמעון. הדף היום מוקדש ע"י קרוליין בן-ארי לכבוד הפעם הראשונה שקראה תורה ולכבוד יום הולדתה של בתה אילנה, ולכבוד ט"ו בשבט. הדף היום מוקדש ע"י טרי קריבושה לע"נ אביה, נחום מאיר בן מלכה בציון שנתיים לפטירתו ולכבוד יום הולדתה הראשון של…

Read More
גלול כלפי מעלה