Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

נזיר

נזיר יב – שבת י”ג בשבט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 4, 2023 | י״ג בשבט תשפ״ג

זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן. הדף היום מוקדש ע”י סוזן גרובר וישנר לע”נ אביה, יהודה גדליה בן סנדר חיים ופרל לרגל מאה שנה להיוולדו. רבי יוחנן מסביר שאם מינה שליח לקדש לו אשה, מבלי לציין איזו אשה, והשליח מת לפני שחזר, אפשר להניח שקידש אשה לפני מותו והמשלח אסור לקדש…

Read More

נזיר יג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 5, 2023 | י״ד בשבט תשפ״ג

הלימוד החודש מוקדש ע”י קבוצת הדרן בסילבר ספרינג לע”נ נחמה בת שמואל צדוק. הלימוד השבוע מוקדש לעילוי נשמתה של מרים באומל שהלכה לעולמה בשבוע שעבר, ביום הולדתה ה 91. יהי זכרה ברוך. -מנכדותיה האוהבות. המשנה מדברת על מקרה שבו אדם מקבל על עצמו להיות נזיר במקרה שילד ייוולד, אך הילד מת או בלידה או במהלך…

Read More

נזיר יד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 6, 2023 | ט״ו בשבט תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע”י דוד ומיצי גפן לע”נ סבתא של דוד, רבנית שרה הענא גפן. שאלתו של רבא מוסברת כמתייחסת גם למקרה שבו אמר אחד שהוא יהיה נזיר בעוד עשרים יום וגם נזיר עכשיו וגם אם הוא אמר שיהיה נזיר למאה יום במקום נזיר סתם. ההבדל במקרים הוא שאם מתחילים לספור את הנזירות השנייה מיד…

Read More

נזיר טו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 7, 2023 | ט״ז בשבט תשפ״ג

הדף היום מוקדש לכבוד אימנו וסבתנו הנפלאה, פטי בלקין. באהבה ג’ייסן, אריקה, רקל, אלי, אריאל וגילי. הגמרא מוכיחה דברי ר’ יוסי בר’ חנינא שאם עברו ימי נזירות לפני אבל עוד לא עשה תגלחת וקרבנות, מלקבלים מלקות רק אם נטמא למת. אבל אז מביאים ברייתא להקשות על דבריו ששם מופיע שהוא מקבל מלקות על כל איסורי…

Read More

נזיר טז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 8, 2023 | י״ז בשבט תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע”י ג’ויס בן-דוד לכבוד הרבנית מישל. “תודה על הבהרת הלימוד תוך כדי שאת מניעה אותנו ללמוד את הדף.” אם רבי יוסי סבור שמקצת היום ככולו לגבי טומאת זבה, איך אפשר אי פעם להפוך לזבה גדולה? הגמרא מביאה שתי תשובות אפשריות. הפרק השלישי מתחיל בתיאור של כמה מקרים שונים של מי שלקח על…

Read More

נזיר יז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 9, 2023 | י״ח בשבט תשפ״ג

לאחר שהעלה ר’ יוחנן מספר מקורות נגד דעתו של ריש לקיש, ובמיוחד אחד שלא ניתן היה לפתור, מפרש מר בר רב אשי מחדש את הוויכוח בינו לבין רבי יוחנן. שניהם מסכימים שמי שלוקח על עצמו להיות נזיר בבית קברות נחשב נזיר מיד אבל יש מחלוקת אם הוא מקבל מלקות  אם התרו בו בבית הקברות שעליו…

Read More

נזיר יח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 10, 2023 | י״ט בשבט תשפ״ג

בניסיון הרביעי לענות על שאלת רב אשי, מוצאים מקור תנאי ששם מופיע במפורש שטמא שנזר לא עושה תגלחת ביום השביעי לטהרתו. הגמרא מביאה ברייתא (שראינו בדפים האחרונים) ומשנה במסכת כריתות כ: ומשייכת את הראשון לדעת רבי ורב חסדא משייך את השני לדעת ר’ יוסי בר’ יהודה בעניין ממתי מתחילים לספור נזירות לאחר שנטמא – ביום…

Read More

נזיר יט – שבת כ’ בשבט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 11, 2023 | כ׳ בשבט תשפ״ג

זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן. הדף היום מוקדש לע”נ חנה בת רב שמעון. מבניה, נכדיה, ניניה וכל קרוביה. בברייתא כתוב שאשה שקיבלה על עצמה להיות נזירה, ונטמאה למת ואז בעלה הפר את נדרה, לאחר שהפרישה עופות לקרבנה, היא מביאה את קרבן החטאת אך לא את העולה. רב חסדא מייחס מקור…

Read More

נזיר כ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 12, 2023 | כ״א בשבט תשפ״ג

הלימוד השבוע מוקדש ע”י שלום וטינה סנדרס לאם לע”נ אמה של טינה, פשע רבקה בת גרשון הכהן ובינה, בציון 19 שנה לפטירתה. הדף היום מוקדש ע”י בת שבע ויונתן מסלו לכבוד חבריהם, ברוק ויוסי פולק. היו מסורות שונות לגבי הילני המלכה – האם היא היתה נזירה במשך ארבע עשרה שנים או עשרים ואחת. לפי גרסת…

Read More

נזיר כא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 13, 2023 | כ״ב בשבט תשפ״ג

ריש לקיש קבע שאם אחד אומר “הריני” ואחר אמר “ואני” ואחר אמר “ואני”, זה תקף רק אם נאמר בתוך כדי דיבור. תמיכה לדבריו מובאת מברייתא. הם מנסים להוכיח זאת גם מכך שבמשנתנו נרשמו רק שני אנשים שהגיבו “ואני” ולא יותר. אבל תשובה זו נדחית מכיוון שהתנא לא צפוי לספור מקרים בדיוק כפי שרוכל סופר את…

Read More
גלול כלפי מעלה