Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

סוטה

סוטה יג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 9, 2023 | י״ח בניסן תשפ״ג

  הדף היום מוקדש לע״נ לוסי (לאה) די. מסופר על עליית האחים לקבור את יעקב ועל הכבוד שהעניקו לו קרוביו. אולם מסופר סיפור אחר על ויכוח שהתנהל ממש לפני הקבורה בין עשו ובני יעקב במערת המכפלה. לאחר כמה ויכוחים ושליחתו של נפתלי למצוא שטר במצרים, חושים, בנו של דן, כבד שמיעה, לוקח אחריות על המצב…

Read More

סוטה יד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 9, 2023 | י״ח בניסן תשפ״ג

מספר דרשות על מקום קבורתו של משה – איך איש לא ידע היכן בדיוק הוא קבור ולמה דווקא נקבר בבעל פעור. רבי חמא בר חנינא לימד שיש לנסות לחקות את מעשי ה' – כמו שה' הלביש את אדם וחוה, ביקר את אברהם כשהוא חולה, ניחם את יצחק כשאברהם מת, וקבר את משה, כך עלינו לעשות…

Read More

סוטה טו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 9, 2023 | י״ח בניסן תשפ״ג

  הדף היום מוקדש ע"י יחיאל ברקוביץ לע"נ שרה פ. ברקוביץ. נערכות השוואות נוספות בין קרבן מנחה של הסוטה לבין מנחות אחרות. המשנה דנה בתהליך הכנת המים שהסוטה תשתה. מאיפה נלמדים הפרטים הללו?

Read More

סוטה טז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 14, 2023 | כ״ג בניסן תשפ״ג

הלימוד השבוע מוקדש ע"י שרה גלסקו לע"נ לוסי, מאיה ורינה די ולחיזוק למשפחה לליאו, קרן, טלי, יהודה, ריצ'רד, בן, גבריאל וסטפני. הדף היום מוקדש ע"י בקי באומל לכבוד אמה, ג'ודי שוורץ "היא מוצאת כל הזדמנות לעשות חסד ומעשים טובים, ומעוררת השראה בקרב הסובבים אותה."  הדף היום מוקדש ע"י סוזן מינטון לכבוד ד"ר ארין ארנולד. האם…

Read More

סוטה יז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 15, 2023 | כ״ד בניסן תשפ״ג

אילו פסוקים כתובים במגילה שיימחקו במים? ישנן שלוש דעות שונות. מה שורש הוויכוח ביניהם? מספר דרשות מצוטטות על מערכת היחסים בין בעל ואשה והשכר הניתנים לצאצאי אברהם, הכוללים בין היתר את הליך הסוטה. הטקסט צריך להיות כתוב על קלף ועם דיו שניתן למחוק. יש שישה כללים לגבי כתיבת מגילת הסוטה – יש לכתוב אותו במהלך…

Read More

סוטה יח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 16, 2023 | כ״ה בניסן תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י ג'ודי וג'רל שפירא לע"נ אביו של ג'רל, ארנולד שפירא, ונכדם עדן שי שפירא. רבא שואל סידרה של שאלות לגבי מקרה שבו היו שתי סוטות, האם הם יכולים למחוק שתי מגילות סוטה לכוס אחת; האם המחיקה צריכה להיעשות לשם אותה אשה או רק כתיבת המגילה צריכה להיות לשמה? מה אם המחיקה נעשתה…

Read More

סוטה יט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 17, 2023 | כ״ו בניסן תשפ״ג

הכהן והסוטה מניפים יחד את מנחת הסוטה. מהיכן נדרש שגם האשה צריכה להניף אותה? רבי שמעון וחכמים חלוקים בעניין הסדר – האם האשה שותה את מי הסוטה לפני הקטרת הקומץ של מנחת הסוטה או האם קודם מקטירים את הקומץ ואח"כ האשה שותה את המים. יש שני פסוקים המזכירים שהכהן משקה את האשה (במדבר ה:כד, כז)…

Read More

סוטה כ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 18, 2023 | כ״ז בניסן תשפ״ג

הדף היום מוקדש ליום השואה לזכרם של כל אלו שנספו בשואה. הדף היום מוקדש ע"י קרוליין בן-ארי לע"נ אביה ישראל בן מאיר ושרה. סתירה נוספת מצוינת בין שני הברייתות המצטטות את דעתו של רבי עקיבא. אישה שמסרבת לשתות את המים ממקום של בריאות, אני מניחים שהיא מודה שהיא אשמה ולכן אינה שותה את המים. אבל…

Read More

סוטה כא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 19, 2023 | כ״ח בניסן תשפ״ג

אילו זכויות דוחים את מיתת הסוטה? ראשית, הם מציעים לימוד תורה, אבל זה נדחה כי נשים לא מצוות ללמוד תורה. אולם אם מדובר במצוות, אנו למדים מפסוק שמצוות נמשלות לנר, שהוא זמני, ולימוד תורה הוא כאור, שהוא קבוע. מכאן אפשר להבין שמצוות אינן מגינות עליה מעונש. שני הסברים מובאים כדי להסביר כיצד מצוות יכולות להגן…

Read More

סוטה כב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אפריל 20, 2023 | כ״ט בניסן תשפ״ג

הדף היום מוקדש ע"י דיאן קושר לע"נ אביה משה בן אברהם ובעלה שמעון אברהם בן ישראל משה. חכמים יצאו נגד אלו שלמדו תורה ושננו משניות אך לא שימש תלמידי חכמים. מבינים את זה כמי שדיקלם אותם מבלי להבין אותם ופסקו מהם הלכה בלי להבינם. חכמים שונים סיווגו אותם בקטיגוריות אחרים של אנשים בחברה שאין לסמוך…

Read More
גלול כלפי מעלה