Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

ערכין

ערכין ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 18, 2019 | ט״ו בסיון תשע״ט

מהן ההבדלים בין מי שנודר ערך של מישהו לבין מי שאומר "ערך פלוני עלי"?באיזה עניינים הם דומים? מי כלול בתוך הנודר, המעריך, הנידר, המוערך ומי לא? הגמרא עושה סקירה בכל המקומות במשנה שכתוב המילה "הכל" ומסביר איזה מקרה בא המילה הזאת לכלול בכל מקום.

Read More

ערכין ג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 19, 2019 | ט״ז בסיון תשע״ט

הגמרא ממשיכה להביא כל מיני משניות ששם מופיע המילה "הכל" ולפרש מה זה כולל? בתוכם, מביאים מסבירים שנשים חייבות במקרא מגילה. אחר כך הגמרא מביאים הרבה מקורות תנאיים ששם רשום "הכל חייבים ב… כהנים לויים וישראלים" ומפרשים מה החידוש בזה – ולמה לא היה פשוט שכהנים לויים וישראלים היו חייבים במצוה הזו.

Read More

ערכין ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 20, 2019 | י״ז בסיון תשע״ט

לאחר שמביאים עוד דוגמאות של מקורות שכוללים כהנים לויים וישראלים ומסבירים מהו החידוש, הגמרא מביאה ברייתא שבא הובא הרבה דרשות (כדי להוכיח מניין להם שמוכת שחין ומנוול כלולים בערכין) עד הפסוקים בערכין. הגמרא מסבירה איך אפשר לדרוש כל כך הרבה דברים מאותם מלים (כשבדרך כלל דבר זה לא אפשרי).

Read More

ערכין ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 21, 2019 | י״ח בסיון תשע״ט

ההלכה לגבי ערכין – שאם מישהו אומר ערך ראשי עלי, זה תקף והוא בעצם התכוון לכל גופו (כי הנשמה תלויה בו) – תקפה גם לגבי נדרי דמים. ואם כן, איך זה מסתדר עם ברייתא ששם מוזכר ראש פרה זו הקדש, כל הפרה אינה הקדש אלא הראש (ועוד כמה מקרים דומים). מי שאומר ערכין על תינוק…

Read More

ערכין ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 23, 2019 | כ׳ בסיון תשע״ט

האם מישהו שיוצא ליהרג נערך או מעריך? אם הזיק האם חייבים היורשים בנזיקין? האם אפשר להוציא להורג אשה בהריון? קישור למאמר על הוצאה להורג של נשים בהריון בעולם

Read More

ערכין ח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 24, 2019 | כ״א בסיון תשע״ט

מהן הגבולות לערכין – הכי גבוה והכי נמוך שאפשר לתת? האם עני תמיד נותן שקל או האם זה תלוי בכמה כסף יש לו? מה אם היא עני והעשיר? המשניות מונים הלכות אחרות שבהם יש גבולות לאפשרויות כגון מי שטעה ולא יודעת אם מדממת בימי נדה או זבה – איך היא יודעת בוודאות בהמשך שהיא חזרה…

Read More

ערכין ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 25, 2019 | כ״ב בסיון תשע״ט

כמה חודשים מלאים וחסרים יכולים להיות בשנה? כמה ימים מיום אפייתה של שתי הלחם ולחם הפנים אפשר לאכול אותם? כמה ימים אפשריים לאחר הלידה אפשר לעשות ברית מילה (בזמנה)? עולא ורב הונא חולקים לגבי האם קיימת אפשרות לעשות חודשים חסרים או מלאים או האם רק קיימת אפשרות לעשות חודשים חסרים. יש גישה תנאית אחרת (מנוגדת…

Read More

ערכין י

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 26, 2019 | כ״ג בסיון תשע״ט

כמה תקיעות היו במקדש? כמה כלי נגינה? מי ניגן על הכלי נגינה במקדש? באיזה ימים אומרים הלל שלם? למה דווקא בימים אלו? מסופר על כל מיני כלים שניסו לפאר או לתקן וזה הפריע לקול ולכן החזירו לקדמותם.

Read More

ערכין יא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 27, 2019 | כ״ד בסיון תשע״ט

מי ניגן בכלי נגינה במקדש – למה? האם עיקר שירה בפה או בכלי? מהו מקור לשירה עם הקרבן? האם זה מעכב? עם איזה קרבנות אמרו שירה?

Read More

ערכין יב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 28, 2019 | כ״ה בסיון תשע״ט

הגמרא דנה בברייתא שציטטו קודם שבו מוזכר פרטים לגבי מתי בדיוק היה החרבן ובאיזה שנה במחזור של השמיטה זה היה. כמה שאלות עולות מתאריכים וספירות שרשומים במקומות אחרים והגמרא מנסה לענות על הקושיות.

Read More
גלול כלפי מעלה