Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

ערכין

ערכין יד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יוני 30, 2019 | כ״ז בסיון תשע״ט

במקרים שיש סכום קצוב בתורה – יש בו יכולת להיות יותר קל או יותר חמור – תלוי במקרה.

Read More

ערכין טו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 1, 2019 | כ״ח בסיון תשע״ט

למה משלמים גם בושת ופגם באונס ובמפתה בנוסף על החמשים סלעים? מוציא שם רע נענש על דיבורו ומשם אנו לומדים שדיבור יותר חמור ממעשה כי הוא משלם פי שניים מהאונס ומפתה. משם הגמרא נכנסת לעומק לחומרה של לשון הרע.

Read More

ערכין טז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 2, 2019 | כ״ט בסיון תשע״ט

מה נחשב ללשון הרע ומה לא? מה עוד גורם לצרעת? בגדי כהונה מכפרים על דברים מסויימים. איך מסתדר עם המקורות האחרים שראינו? מהן הסכנות הכרוכות בלשון הרע? אסור לעבור ממקום אכנסיא – למה? תמיד צריך להיות מודעים להשלכות של מעשים/דיברוים.

Read More

ערכין יז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 3, 2019 | ל׳ בסיון תשע״ט

כדאי לאדם לעסוק באומנות אבותיו. מה נחשב יסורין ומה המשמעות של זה? האם הדור הולך אחר המנהיג או המנהיג הולך אחר הדור? הפטור לעני של הישג יד הולך אחר הנודר. המשנה משווה בין זה לדין של קרבנות מצורע עני במקרה שמישהו נודר שיביא קרבנותיו במקומו. האם הם שונים או לא? מי שהיה עני בשעת שאמר…

Read More

ערכין יח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 4, 2019 | א׳ בתמוז תשע״ט

האם יש עוד מקרים שמהמילה "הוא" אפשר להבין שצריך להיות במצב מסויים לאורך כל התקופה המסויימת? למה אם אביו מת והניח לו כסף או ספינתו ביום עם הרבה כסף (או סחורה שווה הרבה כסף), ההקדש לא יכול לתבוע מכספים אלו והוא משלם כעני? הגמרא מסבירה קצת אחרת את המקרים האלו כדי להבינם. מאיזה יום סופרים…

Read More

ערכין יט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 5, 2019 | ב׳ בתמוז תשע״ט

האומר משקלי עלי – מה צריך להביא לבית המקדש? אם אמר משקל ידי/רגלי עלי, בגלל שאין אפשרות לשקול במדויק את ידו, איך הוא מעריך כמה צריך לשלם? עוד שאלה – עד איזה חלק ביד וברגל? ואיך זה עומד בהשוואה למקרים אחרים בתורה שמוזכר הלכה ביחס ליד או רגל? אם אמר דמי ידי עלי – איך…

Read More

ערכין כא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 7, 2019 | ד׳ בתמוז תשע״ט

האם אפשר להקדיש משהו שלא בעולם עדיין? האם הדיון התקיים בקשר לסוגיה שלנו – בקשר להבנת המשפט במשנה "שור זה עלי עולה – אינו חייב באחריות" או האם זה התקיים ביחס לסוגיה אחרת על מי שהקדיש בית שהשכיר למישהו אחר? באיזה מקרים יכול גזבר המקדש לבוא לבית ולקחת חפץ כמשכון אם הבעלים לא מביאים קרבן…

Read More

ערכין כב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 8, 2019 | ה׳ בתמוז תשע״ט

כמה ימים צריך להכריז לפני שמוכרים נכסי יתומים כדי לשלם חוב? אבל אין מחזירים חובות מיתומים אז איך אפשר להסביר הלכה זו? הגמרא מביאה שלוש דעות שונות בקשר לגביית חובות מיתומים – האם אפשר ובאיזה נסיבות? אז הגמרא מביאה שלוש דעות למה אין נזקקים מנכסי יתומים.

Read More

ערכין כג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 9, 2019 | ו׳ בתמוז תשע״ט

הקדיש כל נכסיו והיה עליו לשלם כתובת אשתו. האם אנו צריכים להיות מודאגים שהוא רוצה להערים ולעשות קנוניא עם אשתו כדי להחזיר את הכספים מההקדש? כנ"ל לגבי ערב. המקדיש נכסיו וצריך לשלם כתובה, איך הוא עושה? האם מי שמקדיש נכסים עם שעבוד הקדשו תקף או לא? איך פודים? במה זה תלוי?

Read More

ערכין כד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 10, 2019 | ז׳ בתמוז תשע״ט

מה הקשר בין המעריך/מקדיש לאשתו ובניו במקרה שהגזבר בא לקחת נכסיו – האם צריך להשאיר כסף לזון אותם? האם אפשר לגבות מחפצים שלהם גם? איזה דברים ששיכים לבעל משאירים בידו? הפרק השביעי עוסק במקדיש שדה אחוזתו.המקדיש שדה אחוזה, כשפודים, משלמים שקל כסף לחומר בית שעורים אבל החל משנת היובל או מהשנה שלאחריו (תלוי במחלוקת רב…

Read More
גלול כלפי מעלה