Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

ערכין

ערכין כה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 11, 2019 | ח׳ בתמוז תשע״ט

איך מודדים "חומר זרע שעורים"? האם מחשיבים נקעים עמוקים או סלעים גבוהים? מה הסכום שמשלמים כל שנה בחזור ביובל? האם אפשר לשלם בתשלומים? האם מעריכים לפי השנה שהקדיש או השנה שפודה? מה קורה לשדה ביובל – אם גאל הבעלים? אם בנו גאל? אם אחר גאל? אם כהן גאל? האם בת נחשב כבן לעניין זה? אם…

Read More

ערכין כו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 12, 2019 | ט׳ בתמוז תשע״ט

מה קורה אם מגיע יובל ואף אחד לא פדה את השדה. יש שלוש דעות בנושא והגמרא מנסה להבין את הטעם של כל שיטה. אם בן קונה שדה אחוזה מאביו – האם זה נחשב כשדה מקנה או כשדה אחוזה?

Read More

ערכין כח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 14, 2019 | י״א בתמוז תשע״ט

איזה דברים אדם יכול להחרים? אדם יכול להחרים רק חלק מכל קטיגוריה אבל לא כל מה שיש לו באותה קטיגוריה. יש דיון האם אדם יכול לתת יותר מחומש נכסיו לצדקה. מה קורה כשהוא מחרים – למי זה הולך – לכהנים או לבדק הבית? אי אפשר לפדות חרם. האם כהנים ולויים יכולים להחרים? האם יש להבחין…

Read More

ערכין כט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 15, 2019 | י״ב בתמוז תשע״ט

מהן הדעות השונות בקשר לסתם חרם – לכהן או לה' – איך כל צד מביא מקורות לחזק טענותיהם ואיך הם מתייחסים לטיעון של הצד השני? האם יש הבדל בין זמן שיש יובל לבין זמן שאין יובל? איזה דינים אחרים אינם תקפים כשאין יובל? המוכר שדהו בשנת היובל – האם מכירתו קיימת או לא? אם לא,…

Read More

ערכין ל

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 16, 2019 | י״ג בתמוז תשע״ט

שונים בקשר למי שרוצה לקנות שדהו חזרה – מה אם המחירים עלו/ירדו? למה מקילים ולא למחמירים? לומדים דינים אלו מדיני פדיון עבד עברי. גם שם יש לשאול למה מקילים ולא מחמירים? האם יכול למכור מנכסים אחרים שיש לו כדי לפדות את שדה אחוזתו? האם מותר לשוכר להשכיר לאחר?

Read More

ערכין לא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 17, 2019 | י״ד בתמוז תשע״ט

אם מוכרים בית בעיר עם חומה, מתי אפשר לקנות את זה חזרה? איך מונים שנה – ממתי? שנת חמה או לבנה? האם יש בעיית ריבית כאן – אם המוכר קונה חזרה את השדה ובינתיים הלוקח אכל פירות, הרי מקבל כספו חזרה וגם קיבל פירות! למה בכל אופן מותר? מהן דינים במקדיש בית בעיר עם חומה?…

Read More

ערכין לב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 18, 2019 | ט״ו בתמוז תשע״ט

מהן ההגדרות של עיר חומה? האם קדושה ראשונה (מזמן יהושע בן נון) קידשה לשעתה וקדישה לעתיד לבוא? או האם עזרא היה צריך לקדש את הארץ שוב לעניין שמיטה, יובל ובתי ערי חומה?

Read More

ערכין לג-לד – סיום

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 19, 2019 | ט״ז בתמוז תשע״ט

מהן דינים של ערים שאין בהם חומה? איך שונים הדינים של לויים וכהנים משאר אנשים?

Read More
גלול כלפי מעלה