Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

שבת

שבת קלד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 18, 2020 | כ״ו בתמוז תש״פ

איזה דברים אפשר לעשות כטיפול לתינוק לאחר ברית מילה בשבת? האומנת של אביי סיפרה לאביי הרבה דברים שקשורים לטיפול בתינוקות במצבים שונים – חלקם קשורים לברית מילה וחלקם לא. האם אפשר לרחוץ קטן עם מים חמים בשבת לפני ואחרי מילה? לכמה ימים? האם מותר בדרך רגילה או לא? האם מותר עם מים שהוחמו בשבת או…

Read More

שבת קלה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 19, 2020 | כ״ז בתמוז תש״פ

השיעור היום מוקדש על ידי מרג’י צוובל לרפואה שלמה לחיים צבי בן ינטה בלומה. באיזה מקרים קיום מצוות ברית מילה אינו דוחה את השבת? יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל בנושא אבל לא ברור אם חולקים לגבי תינוק שנולד מהול או גר שנתגייר כשהוא מהול. מה הדין לגבי תינוק שנולד בחודש השמיני להריון? איך ההלכה…

Read More

שבת קלו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 20, 2020 | כ״ח בתמוז תש״פ

השיעור היום מוקדש על ידי דניאל לישא לכבוד הקהילה של לומדי הדף היומי בהלל הבינלאומי שמעוררים השראה לתלמידיהם ולצוות ללמוד ולאהוב לימודי גמרא.  איך מלים תינוק בשבת אם יש ספק אם יתקיים או לא? איך מתייחסים לתינוק ספק בן שבעה חודשים ספק בן שמונה חודשים בשלושים הימים הראשונים – האם דנים בו כאילו חי או…

Read More

שבת קלז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 21, 2020 | כ״ט בתמוז תש״פ

השיעורים השבוע מוקדשים על ידי מרג’י צוובל לכבוד חיים צבי בן ינטה בלומה. הוא בתפילות שלנו. והדף היום מוקדש על ידי משפחת מיטשל לכבוד יום הולדתה של רביה מיטשל. מזל טוב! באיזה מקרה נוסף סובר ר’ יהודה שאנדרוגינוס נחשב כספק ולא כודאי זכר? אם יש שני תינוקות למול ואחד נולד בשבת ואחד בערב שבת ומל…

Read More

שבת קלח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 22, 2020 | א׳ באב תש״פ

השיעור היום מוקדש על ידי אליזבט קירשנר לזכר נשמת אביה, הרב גבריאל קירשנר, הרב גבריאל מאיר בן הרב שרגא פייבל ז”ל שהשריש בה אהבת תורה מתחילת חייה. שתהיה עלייה לנשמתו ושמורשתו יביא רפואה והרמוניה לעולם. ועל ידי מרשא באום לזכר נשמת אביה, סם באום, חיים שמחה בן אהרון הלוי וליבה ז”ל בשנת 17 לפטירתו. הוא…

Read More

שבת קלט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 23, 2020 | ב׳ באב תש״פ

השיעור היום מוקדש על ידי מרק גולדשטיין לכבוד רינה ספטי גולדשטיין, אשתו ל38 שנה וחברותא דף יומי שלו.  הגמרא מספרת על הבעייה במנהיגים מושחתים ושחצנים. בני בשכר שואלים כמה שאלות לגבי בניית כליה בשבת, איסור כלאים בכשותא וקבורה ביום טוב ונענים לשלילה לגבי כולם על ידי רב מנשיא למרות שבעקרון מותרים כי הוא חשש בגלל…

Read More

שבת קמ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 24, 2020 | ג׳ באב תש״פ

האם מותר לשים ביצים במסננת של חרדל – למה? אם לשו חרדל (שמן או יין חרדל) מלפני שבת, האם מותר להוסיף לזה משקה ולערבב – האם אסור משום לישה? הגמרא מדברת על עוד דברים שאפשר או אי אפשר להכין בשבת משום לישה או משום רפואה. האם אפשר לשרות חילתית בפשרים או בצונן? עשו את זה…

Read More

שבת קמא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 25, 2020 | ד׳ באב תש״פ

באיזה מקרים אפשר לעשות ‘טלטול מן הצד’? האם אפשר להוריד בגדים מהמכבש לאחר כביסתם? כשיוצאים מנהר בשבת, צריך לנגב את הגוף ישר שלא יבוא לטלטל את המים שעליו ארבע אמות בכרמלית איך מורידים טיט שעל הרגל בשבת? איך מורידים טיט מעל הבגד או מעל מנעל? האם אפשר להוריד מנעל מעל גבי האימוס (מסגרת שעליו יוצרים…

Read More

שבת קמב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 26, 2020 | ה׳ באב תש״פ

השיעורים השבוע מוקדשים לרפואה שלמה של חנה אסתר בת איילה הדר על ידי אילנה ודני סטורץ’ ומשפחתם ועל ידי קליפ פליג לכבוד מינה פרזיגר פליג לכבוד יום הולדתה. מזל טוב! למה מותר לטלטל ילד עם אבן בידו אבל לא כסף? אם יש אבן בכלי מותר לטלטל את הכלי – אבל רק אם היו פירות בתוכו…

Read More

שבת קמג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 27, 2020 | ו׳ באב תש״פ

השיעור היום מוקדש על ידי קרוליין בן ארי לכבוד טליה בראון על הסמכתה למורה להלכה. הרבה מזל טוב לך ולמשפחתך. האם אפשר לפנות קליפות ועצמות מהשלחן בשבת? יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל בנושא ובית שמאי מקילים. לפי רב נחמן, זה אמור להיות הפוך. האם אפשר לקנח בספוג? האם צריך לחשוש מסחיטה? האם מאכלים שראויים…

Read More
גלול כלפי מעלה