Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

שבת

שבת קמד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 28, 2020 | ז׳ באב תש״פ

השיעור היום מוקדש על ידי דבורה אשהיים וייס לזכר נשמת אמה אידית אשהיים ז”ל. היא אהבה ללמוד על אף ההגבלות בחינוך היהודי שלה בגלל השואה. ועל ידי אביבה דרייזן לזכר נשמת הרב יהושע שמידמן ז”ל – דרכיו היו דרכי נועם. הוא הנהיג ולימד הקהילתו במוטריאל באהבת התורה, אהבת עם ישראל וארץ ישראל. יהי זכרו ברוך.…

Read More

שבת קמה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 29, 2020 | ח׳ באב תש״פ

השיעור היום מוקדש על ידי מרג’י צוובל לעילוי נשמת חיים צבי בן יוסף בנימין ז”ל. ועל ידי אביבה באומזר לכבוד דבורה אשהיים לכבוד אמה, עידית אשהיים וכל העבודה הקשה ולימוד התורה שאת עושה לכבוד ולכבוד בעלה. כל הכבוד! הגמרא מתעמקת בנושא של סחיטת משקה על אוכל – האם נחשב אוכל או לא? האם זה מחלוקת…

Read More

שבת קמו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 30, 2020 | ט׳ באב תש״פ

השיעור היום מוקדש על ידי ג’יין שפירו לכבוד נינה בלק לכבוד יום הולדתה – אוהבת להיות ביחד איתך בנכדים, ילדים ובדף יומי.  האם אפשר לשמור חבית ביום טוב כדי להגיע לתכולה? האם אפשר לעשות נקב במכסה? האם אפשר להתקין ברז? האם אפשר לפתוח נקב שפקקו? האם אפשר לסתום נקב עם שעוה? על שמן? מה עשה…

Read More

שבת קמז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 31, 2020 | י׳ באב תש״פ

השיעור היום מוקדש על ידי איילת הרמל לזכרה של סבתה הצדקת, רבקה רגינה בת פייגעא ואפרים, ראש הקהל ספינקעא, לבית ציג. ועל ידי דוד ומרג’י צוובל לזכר נשמת יהודה אריה בן משה ז”ל. המשנה וגמרא ממשיכים לעבור על כל מיני דברים שאסורים/מותרים בשבת – האם יש/אין חשש מדברים אלו שיעבור על איסור בשבת? האם זה…

Read More

שבת קמח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 1, 2020 | י״א באב תש״פ

השיעור היום מוקדש על ידי ג’ולי מנדלסון לכבוד בנה שמתגייס לצבא ביום ראשון. “החברותא האהוב עלי – אני יודעת שאולי לא יהיה לך זמן ללמוד את הדף כל יום אבל כולנו נלמד בשבילך כאשר אתה תגן על כולנו. בע”ה שתהיה לך שירות משמעותי. בהצלחה – ותחזור בשלום. באהבה, מאמא. האם אפשר לסדר עצם שבור בשבת?…

Read More

שבת קמט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 2, 2020 | י״ב באב תש״פ

האם אפשר לעבור על רשימה של אורחים שרוצים להזמין או אוכל שמתכוונים להגיש? אם לא, מפני מה אסור? הגמרא מביאה שתי אפשרויות ומדברת על הנפקא מינה בין שתי הגישות. האם אפשר להתסכל במראה בשבת – מה החשש? האם אפשר להטיל גורלות בשבת? באיזה תנאים? ובאיזה מקרה אסור משום משחק בקוביא (הימור)?אם גורמים למישהו שייענש, אין…

Read More

שבת קנ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 3, 2020 | י״ג באב תש״פ

השיעור היום מוקדש על ידי הרב דוד יונג לכבוד בחברותות שלו הרבנים גרינגרס, וייס, לינדר. רוזנקרנץ ולאופר.  האם מותר להשכיר פועלים בשבת או להגיד למישהו אחר לעשות? האם מדובר באמירה לנכרי או ליהודי? האם מותר ללכת לסוף התחום לקראת סוף שבת ולחכות שם לצאת שבת כדי ישר לצאת מחוץ לתחום כשיצא שבת? תלוי מה כוונתך…

Read More

שבת קנא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 4, 2020 | י״ד באב תש״פ

מה בא אבא שאול לחדש בכלל שלו “כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני בחשיכתו”? במה הוא חולק על תנא קמא? מותר להחשיך על התחום לצורך מצווה כמו לכלה או למת. גם מותר לדבר בשבת  על דברים שרוצים לקנות לצרכים אלו. אם נכרי עשה מלאכה ליהודי או מלאכה לעצמו או שלא ברור אם עשה מלאכה לנכרי…

Read More

שבת קנב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 5, 2020 | ט״ו באב תש״פ

הגמרא דורשת פסוקים מספר קהלת שמתארים הידרדרות גוף האדם כשמזקדנים. מה קורה לנפש האדם לאחר מוות? איפה הולכים נשמות הצדיקים, רשעים ובינוניים?

Read More

שבת קנד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 7, 2020 | י״ז באב תש״פ

השיעור היום מוקדש על ידי לסלי ג’קובי גרין לזכר נשמת אביה, יהושע אריה בן אברהם יצחק הכהן ז”ל. הוא היה במחנה ריכוז בדחאו כנער ועבר משם לניו יורק להקים חיים חדשים והצליח להעביר לצאצאיו אהבה ליהדות ואמונה בייעוד של העם היהודי וארץ ישראל. וגם על ידי דבורה אשהיים לזכר נשמת אביה, דוד אשהיים ז”ל. הוא…

Read More
גלול כלפי מעלה