Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

שבת

שבת קמז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 27, 2013 | י״ז באדר תשע״ג
Read More

שבת קמח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 28, 2013 | י״ח באדר תשע״ג
Read More

שבת קמט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 1, 2013 | י״ט באדר תשע״ג
Read More

שבת קנא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 3, 2013 | כ״א באדר תשע״ג
Read More

שבת קנב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 4, 2013 | כ״ב באדר תשע״ג
Read More

שבת קנג-קנד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 5, 2013 | כ״ג באדר תשע״ג
Read More

שבת קנד-קנה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 6, 2013 | כ״ד באדר תשע״ג
Read More

שבת קנו-קנז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 7, 2013 | כ״ה באדר תשע״ג
Read More

שבת ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 8, 2020 | י״ב באדר תש״פ

מסכת שבת מוקדשת לעילוי נשמת אליהו דניאל בן בר ציון דוד הלוי ע”י קבוצת נשים מקהילת ישורון במנהטן. והשיעור הזה מוקדש לרפואה שלמה לחיים ישעיהו בן שפינצה פייגל. המסכת מתחילה עם דיני הוצאה. למה? כדי להתחייב בדיני הוצאה, צריך שתהיה עקירת החפץ מרשות אחת והנחתו ברשות אחרת וצריך ששתי הפעולות ייעשו על ידי אותו בנאדם.…

Read More

שבת ג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 9, 2020 | י״ג באדר תש״פ

השיעור מוקדש לעילוי נשמת יעקב קאפל בן משה ורבקה ז”ל על ידי אוה שוובר ורב דניאל שוובר. כמה מקרים יש במשנה – כתוב שמונה אבל נראה שיש אולי 12 או 16? התנא כנראה רק מינה מקרים של פטור אבל אסור ולא פטור ומותר ומקרים שבהם פטור אבל יכול לבוא לידי חיוב לטאת (עשה עקירה) ולא…

Read More
גלול כלפי מעלה