Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

שבת

שבת ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 10, 2020 | י״ד באדר תש״פ

למה במשנה שלנו מחייבים אפילו שאין הנחה או עקירה ממקום שיש בו ארבעה על ארבעה טפחים? רבה מציע שזה הולך לפי שיטת רבי עקיבא – שקלוטה באויר נחשב שאילו הונחה. אבל הגמרא מביאה שתי קושיות על פירוש זה. רב יוסף מציע שזה שיטת רבי והגמרא מנסה להבין איזה שיטה של רבי תואמת את העמדה הזאת?…

Read More

שבת ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 11, 2020 | ט״ו באדר תש״פ

הגמרא ממשיכה להביא תירוצים שונים איך יכול המשנה לחייב במקרים אלו כשאין הנחה או עקירה ממקום ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. סך הכל מביאים ששה תירוצים לשאלה הזאת ומקשים על כולם חוץ מהאחרון – של רבא – שידו של אדם נחשב כארבעה על ארבעה. הגמרא מביאה הרבה הלכות שנאמרו על ידי ר' יוחנן בדברים הדומים…

Read More

שבת ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 12, 2020 | ט״ז באדר תש״פ

אם מוציאים מרשות היחיד לרשות הרבים דרך כרמלית, האם חייב או פטור – מחלוקת תנא קמא ובן עזאי. הגמרא מקשה על שיטת תנא קמא שאומרים שחייבים – למה? הגמרא מביאה מקרים אחרים כדי ללמוד מהם למקרה הזה אבל חלק מהם דוחים כי הם אינם דומים מספיק. ר' יוחנן מצמם את דברי בן עזאי – שבמקרה…

Read More

שבת ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 13, 2020 | י״ז באדר תש״פ

השיעור מוקדש על ידי סרין שנוס והרולד טרייבר לכבודה של ג'ולי בן אברם על הכבוד שהראית לאמה ע"ה. ועל ידי אן מירסקי לעילוי נשמת אמה, שושנה בת יהודה לייב פולצ'ק ז"ל.   למה בקעה מוזכרת בתוספתא ככרמלית אבל במשנה בטהרות לא? שתי תשובות הובאו. מה זה קרפף ומה דינו? אם יש לבינה זקופה ברשות הרבים מה…

Read More

שבת ח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 14, 2020 | י״ח באדר תש״פ

אם זרק חפץ מרשות הרבים לקנה ברשות היחיד, לא משנה גובה הקנה, הוא חייב כי העביר חפץ לרשות היחיד. האם זה תואם שיטת רבי בזיז שלמדנו לפני כמה דפים? אביי אומר שלא כי המקרה הוא שונה והמחלוקת שם בנושא אחר. אביי מביא מקרה שזרק כוורת מרשות היחיד לרשות הרבים. האם חייב? במה זה תלוי? איך…

Read More

שבת ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 15, 2020 | י״ט באדר תש״פ

השיעור מוקדש על ידי פאל גומפרס וג'ודי דושי לכבוד רות כהנא על החברות רבות השנים ועל ההשראה. התוספתא הביאה דעה של אחרים שדין אסקופה תלוי אם הפתח פחוח או סגור – פתוח כלפנים, סגור כבחוץ. הגמרא שואלת איך אפשר אם אין שם לחי להחשיב אותו כלפנים – הרי רב אמר שאם יש לחי בתוך הפתח,…

Read More

שבת י

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 15, 2020 | י״ט באדר תש״פ

השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם מנדל בן יחיאל והניה ז"ל על ידי קנדיס פלוצקר-הרמן.  איך מתלבשים לתפילה – האם זה תלוי בסיטואציה? אם מתפללים להרבה זמן, האם זה בעייתי כי זה מוריד מזמן לימוד תורה? מתי זה נחשב תחילת משפט (שלא צריכים להפסיק למנחה)? האם כדאי לדון כל היום כולו? באיזה שעה אכלו את הסעודה…

Read More

שבת יא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 17, 2020 | כ״א באדר תש״פ

השיעור מוקדש לזכר נשמת סימא בת אלטר אברהן ורחל ז"ל על ידי דבי שרייבר. הגמרא ממשיכה עם מאמרים שונים של רבא בר מחסיא שמסר בשם רב. הגמרא חוזרת לדון במשנתינו – האם מי שלומד תורה צריך להפסיק לתפילה או קריאת שמע? המשנה הבאה מונה כל מיני מקרים שבהם אסור לעשות דברים בשבת או לפני שבת…

Read More

שבת יב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 18, 2020 | כ״ב באדר תש״פ

השיעור נתרם על ידי גיטה נויפלד לכבוד נשות לונג איילנד שלומדות דף יומי ולרפואה שלמה של כל החולים.  הגמרא ממשיכה לפתור את הסתירה בין שני המקורות – האם הזב שיוצא עם כיסו בשבת חייב מדאורייתא או מדרבנן. בסוף מסיקים שזה דעות שונות במחלוקת לגבי מלאכה שאינה צריכה לגופה. האם אפשר לצאת עם תפילין קרוב לשבת…

Read More

שבת יג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / מרץ 19, 2020 | כ״ג באדר תש״פ

השיעור מוקדש לזכר נשמת דב בן צבי ז"ל על ידי קרולן בנגר, ולזכר נשמת משה בן אלעזר שמואל ז"ל על ידי רינה ספטי גולדשטיין ומרק גולדשטיין, ולזכר נשמת הסיה בת רחל ז"ל על ידי איירין שוייצר ולזכר נשמת אסתר מלכה בת זאב וולף ז"ל על ידי שרונה ובנימין ארנוף.  הגמרא דנה במקרה של החזן –…

Read More
גלול כלפי מעלה