Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

תמורה

תמורה ב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 21, 2019 | י״ח בתמוז תשע״ט

מי שממיר בהמת הקדש בבהמה אחרת, אסור לעשות וקונסים אותו ששניהם קדושים. ובנוסף עובר על לא תעשה ומקבל מלקות. האם יורש שממיר קרבן אביו תמורתו תקף? האם אשה גם כלולה בלא תעשה ולוקה? מניין דורשים הלכות אלו? רמי בר חמא שאל: האם תמורת קטן או עובד כוכבים עובד? באיזה מקרים של קטן/עובד כוכבים מדובר?

Read More

תמורה ג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 22, 2019 | י״ט בתמוז תשע״ט

הגמרא מביאה את המקור להלכות שנאמרו בברייתא בדף הקודם לגבי קדשי עובדי כובכים – האם ואיך הם נחשבים כקדשי בני ישראל או לא?  האם לוקים על לאו שאין בו מעשה? בעקרון, רובם אומרים שלא אבל יש יוצאים מן הכלל. מהם היוצאים מן הכל ומניין לומדים שלוקים עליהם?

Read More

תמורה ד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 23, 2019 | כ׳ בתמוז תשע״ט

האם לוקים על לאו שאין בו מעשה? האם לוקים על לאו הניתק לעשה? האם תמורה נחשב לאו הניתק לעשה?

Read More

תמורה ה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 24, 2019 | כ״א בתמוז תשע״ט

רבא ואביי חולקים – אם מישהו עובר עבירה, האם הפעולה שעשה אפקטיבי או לא? האם לוקים על מעשה עם משמעות או האם לוקים על עצם ההעברה על מה שכתוב בתורה? הגמרא מביאה מקורות תנאיים מכל מיני נושאים כדי להקשות על שתי הדעות.

Read More

תמורה ו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 25, 2019 | כ״ב בתמוז תשע״ט

עוד מקורות מובאים להקשות על רבא ואביי. הגמרא בסוף מנסה להבין במה באמת הם חולקים, כי בסופו של דבר הם הסכימו לגבי כל המקרים שהובאו. בעקבות נושא אחד שהזכירו בקושיות נגד אביי ורבא, הגמרא מעמיקה במקרה של מקריב בעל מום על המזבח –  כמה לאוים הוא עובר ומאיפה לומדים את זה.

Read More

תמורה ז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 26, 2019 | כ״ג בתמוז תשע״ט

המקדיש בעל מום ומקריבו, על מה עובר? מניין דורשים את כל האיסורים? האם בן נח יכול להקריב בעל מום? אם בעל מום לא נחשב לכלום, מדוע מקבלים מלקות על הקרבתו? מניין לנו שהמקדיש תמימים לבדק הבית עובר בלא תעשה? האם תמורה עובד בכהן שממיר בכור או בשר חטאת ואשם? האם יש סיבה להבחין בין בכור…

Read More

תמורה ט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 28, 2019 | כ״ה בתמוז תשע״ט

האם תמורה תקפה במקרים מסויימים – סוג בהמה בתמורה סוג בהמה אחר? בעל מום במקום תם? בהמה שלך בעבור בהמה של מישהו אחר? כמה בהמות בעבור בהמה אחת? בהמה אחת בתמורת כמה בהמות? מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש – אם עשיתי תמורה בבהמה פעם אחת, אם אעשה פעם שנייה על אותה בהמה, האם התמורה תקפה? …

Read More

תמורה י

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 29, 2019 | כ״ו בתמוז תשע״ט

אם מישהו אחר מביא את הבהמה למתכפר, מי נחשב בעל הקרבן לעניין שבעל הקרבן צריך להוסיף חומש במקרה שפודה, ומי נחשב בעל הקרבן לעניין תמורה? אם ממירים אברים או עוברים, האם זה עובד? האם אפשר להקדיש עובר קדושת הגוף?

Read More

תמורה יא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 30, 2019 | כ״ז בתמוז תשע״ט

ממשיכים לדון בסטטוס של עובר במעי אמו – האם אפשר לקדש? מהן הדעות השונות במי שמקדיש רגל לעולה – האם כל הבהמה קדושה קדושת הגוף או רק הרגל? אם מקדיש רגל לדמים, האם זה כמו שמקדיש בהמה לדמים שקדושתו למזבח? אם בהמה מעוברת קדושה אבל עבורה לא, האם אפשר לשחוט אותה במקדש? ואם העובר קדוש…

Read More

תמורה יב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / יולי 31, 2019 | כ״ח בתמוז תשע״ט

המשנה מונה מקרים עם תערובות שבו תרומה נופלת ואוסרת תערובת וחלק מהתערובת מתערבת עם עוד אוכל/עיסה – מהם דיני ביטול לתערובת הזה? עוד דינים לגבי מים שאובים בתוך מקווה ומי חטאת עם האפר של פרה אדומה, ושדה בית הפרס. ומשם המשנה מגיעה לתמורה – האם תמורה עושה תמורה? האם ולד קדשים עושה תמורה. הגמרא דנה…

Read More
גלול כלפי מעלה