Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

תמורה

תמורה יג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 1, 2019 | כ״ט בתמוז תשע״ט

באיזו קיגוריות אין דיני תמורה תקפים? מאיפה דורשים הלכות אלו? ר’ שמעון דורש דרשות אחרות מחכמים. ר’ שמעון מוסיף קטיגוריה נוספת ורבא מנסה להבין לאיזה מקרה בדיוק הוא התכוון. למה מופיע הדין של תמורה גם בנושא של מעשר בהמה?

Read More

תמורה יד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 2, 2019 | א׳ באב תשע״ט

המשנה מונה הבדלים בין קרבנות יחיד לקרבנות ציבור. האם אפשר להקריב נסכים בלילה? עקב דיון בעניין הזה, הגמרא מזכירה את האיסור “דברים שבעל פי אי אתה רשאי לאומרן בכתב – אסור לכתוב דברים שבעל פה. באיזה נסיבות מותר?

Read More

תמורה טז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 2, 2019 | א׳ באב תשע״ט

איזה תורה נשתכחה בימי אבלו של משה? והאם החזירו? מי היה עתניאל בן קנז ובמה היה מיוחד? האם חמש חטאות מתות רלוונטי גם בקרבנות ציבור?

Read More

תמורה יז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 5, 2019 | ד׳ באב תשע״ט

בתמורה – דנים שוגג כמזיד אבל לא בקדשים. הגמרא מביאה כמה הסברים שונים כדי להבין מהם מקרים של שוגג. באיזה קרבנות התמורה והולד קריבים כאותו קרבן? מניין דורשים את זה?

Read More

תמורה יח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 6, 2019 | ה׳ באב תשע״ט

איזה בהמות תמורתם וולדן נקרבים כמותם? ואיזה מהם יש דינים אחרים? מניין דורשים כל ההלכות האלו?

Read More

תמורה יט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 7, 2019 | ו׳ באב תשע״ט

ר’ אלעזר סובר שנקבה שהופרשה לעולה – אם ילדה זכר, הוא קרב כעולה. דבריו נראים כסותרים דבריו במשנה אחרת לגבי ולד תמורת אשם – ששם רק קדוש לדמיו. שלוש תשובות מובאים בגמרא לפתור את הסתירה. הגמרא דנה בתשובות האלו – מביאה קושיות ממקורות אחרים ומתרצת אותם. המפריש נקבה לאשם, מה הדין לגבה? מחלוקת בין חכמים…

Read More

תמורה כ

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 8, 2019 | ז׳ באב תשע״ט

המשך דיונים בשיטות השונות לגבי המקדיש נקבה לקרבן שהיא לא ראויה – האם נתקדש קדושת הגוף או לא? האם יש להבחין בין עולה לשאר קרבנות – למה?

Read More

תמורה כא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 8, 2019 | ז׳ באב תשע״ט

מה הדין של תמורה של בכור ומעשר ואיך זה שונה מתמורה של שאר קרבנות? האם אפשר להביא בכור מחו”ל להקריב על המזבח? האם אפשר לאכול פירות מעשר שני לאחר החרבן בירושלים או חייבים לפדותם?

Read More

תמורה כד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 12, 2019 | י״א באב תשע״ט

האם מי שמפריש בהמה לאחריות דומה למי שהפריש לחטאת ואבדה? ר’ הושעיא טוען שלא. כפי איזה דעה תנאית בעניין אבידה הוא דוגל? הגמרא דנה בשיטת ר’ אלעזר בר’ שמעון שבחטאת שנפלה בו מום אפילו לאחר פדיון, עדיין עומד בקדושתה לעניין שאם נתכפר בבהמה המחליפה לפני ששחטו את הראשון, צריך להשאיר את הראשון למות. הגמרא מביאה ברייתא…

Read More

תמורה כה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 13, 2019 | י״ב באב תשע״ט

האם ולד קדשים קדוש ממעי אמם או כשנולדים? האם עובר ירך אמו או לא? דנים בדברי המשניות לאור דעות אלו.

Read More
גלול כלפי מעלה