Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

תמורה

תמורה כו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 14, 2019 | י״ג באב תשע״ט

אם מישהו אמר "בהמה זו תמורה עולה תמורת שלמים", מה התכוון בדבריו – האם הולכים אחר תחילת דבריו או גם לפי מה שאמר בסוף? מחלוקת ר' מאיר ור' יוסי במקרה הזה ובכמה מקרים דומים אחרים. הגמרא דנה במקרים שונים שדומים למקרה זה ומה עושים עם הבהמה בכל אחד מהמקרים. איזה לשונות הם לשונות של תמורה…

Read More

תמורה כז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 14, 2019 | י״ג באב תשע״ט

בגלל שהלשון "זו תחת זו" אפשר להתפרש כתמורה ואפרש להתפרש כפדיון, איך אנחנו יודעים למה התכוון האומר? במה זה תלוי? אם בהמת הקדש בעל מום, האם אפשר להניח שהוא התכוון לפדיון כי לא שביק איניש היתרא ואכיל איסורא (אם האדם יכול לבחור לעשות משהו בדרך האסורה או בדרך המותרה, יבחר בדרך המותרה). הפודה בהמה בבהמה,…

Read More

תמורה ל

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 18, 2019 | י״ז באב תשע״ט

דינים לגבי איסור אתנן זונה ומחיר כלב שאסורים על גבי המזבח. האם הדין שייך גם לוולדותיהם? במה זה תלוי?

Read More

תמורה לא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 19, 2019 | י״ח באב תשע״ט

ולד טריפה – קרבה או אינו קריבה לגבי המזבח – מה הבסיס למחלוקת? המשנה עורכת רשימת הבדלים בין קדשי מזבח לקדשי בדק הבית והגמרא מסבירה את ההבדלים ביניהם.

Read More

תמורה לב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 20, 2019 | י״ט באב תשע״ט

במה דומים קדשי מזבח וקדשי בדק הבית? מה קורה אם מישהו מקדיש בהמה למזבח ואז שוב מקדיש לבדק הבית או לחרם – האם זה תקף? מה עליו/ה לשלם? האם יש הבדל אם זה חרם לה' או לכהן? האם הדין של העמדה והערכה (שרק אפשר לפדות אם הבהמה עומדת ולא אם הבהמה מתה) שייך לקדשי מזבח…

Read More

תמורה לג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 21, 2019 | כ׳ באב תשע״ט

הגמרא מביאה דעות שונות לגבי איזה סוג של דברים צריכים העמדה והערכה – זאת אומרת שאם הבהמה מתה ואין אפשרות לעמוד, אי אפשר לפדות אותה. מה המקור לכל שיטה?

Read More

תמורה לד – סיום

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוגוסט 22, 2019 | כ״א באב תשע״ט

המשנה מדברת על דברים שאסורים בהנאה שצריכים להיקבר ואחרים שצריכים לשרוף. האם אפשר לשרוף דברים שצריכים להיקבר? מה יכול להיות סיבה שלא? הגמרא גם מביאה מקורות סותרים לדינים מסויימים ופוטרת את הסתירות.

Read More
גלול כלפי מעלה