Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

תמיד

קינים ותמיד כה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 13, 2019 | י״ד בתשרי תש״פ

המשנה עורכת השוואה בין האשה שצריכה להביא המון גוזלות בגלל הבלבולים לבין איל שבחיים השמיע רק קול אחד ובמיתתו אפשר לעשות ממנו המון קולות שונים. המשנה מסיימת עם אמירה על החשיבות של לימוד תורה בחידוד המוח. מסכת תמיד מתחילה עם תיאור של השמירה שהכהנים עושים בבית המקדש – איפה היו שומרים? מי היה שומר?

Read More

תמיד כו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 13, 2019 | י״ד בתשרי תש״פ

איפה ישנו הכהנים? מה קרה אם אירע להם קרי? מתי התעוררו ומה עשו כשהתעוררו? מניין לומדים שהכהנים שמרו את המקדש בשלושה מקומות? איך נראו המקומות שבהם שמרו?

Read More

תמיד כז

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 15, 2019 | ט״ז בתשרי תש״פ

איפה שמרו בויים במקדש – כמה שומרים היו? האם באמת ישנו הכהנים על הבגדים שלהם – האם מותר להינות מבגדי כהונה? והאם יש בעייה של איסור כלאים? האם אסור ללבוש בגדי כהונה מחוץ למקדש? אם כן, איך לבש אותם שמעון הצדיק באירוע עם אלקסנדר מוקדון והשומרונים כשרצו להחריב את בית המקדש (יום הר גריזים)? בעניין…

Read More

תמיד כח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 15, 2019 | ט״ז בתשרי תש״פ

איש הר הבית היה בודק שהשומרים לא ישנו בשמירה והיה מעניש אותם אם ישנו. הגמרא מדברת על החשיבות של מצוות תוכחה, על אך הקושי שבה. ממשיכים לתאר את התהליך של בדיקת כלי המקדש על ידי כהני המשמר, תחילת הכנת חחביתים למנחת כהן גדול ומצוות תורמת הדשן.

Read More

תמיד כט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 16, 2019 | י״ז בתשרי תש״פ

הגמרא מסבירה את התהליך של הוצאת הדשן מהמערכה לתפוח והסדרת עצי המערכה בשתי המערכות שהיו על המזבח.

Read More

תמיד ל

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 17, 2019 | י״ח בתשרי תש״פ

המשנה מתארת המשך הבוקר – הטלת הפייסות – מהן התפקידים שהפיסו? מתי יכלו להתחיל העבודה ואיך ידעו שהגיעה השעה הזאת? איך פתחו שערי ההיכל? הראשונים שנכנסו הלכו לדשן מזבח פנימי ומנורה. באותו זמן הכהן הלך לשחוט את התמיד בבית המטבחיים.

Read More

תמיד לא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 18, 2019 | י״ט בתשרי תש״פ

המשנה מתארת את שחיטת קרבן התמיד, קבלה, הולכה וזריקה, הפשט וניתוח והבאת החלקים לכבש המזבח.

Read More

תמיד לב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 20, 2019 | כ״א בתשרי תש״פ

סיפור אגדה עם ויכוח בין אלקסנדר מוקדון וחכמי הנגב. לאחר שהחכמים זכו בויכוח, אלקסנדר שואל אותם עצות איך להגיע מאחורי ערי החושך. שם הוא מגיע לעיר שכולו נשים ורוצה להילחם נגדם אבל הן מנצחות אותו במלים. האם הוא לומד לקחו? חזרה למקדש – הכהנים מתחילים להתפלל בלשכת הגזית ומתכוננים להקטרת הקטורת.

Read More

תמיד לג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / אוקטובר 20, 2019 | כ״א בתשרי תש״פ

איך הקטירו את הקטורת והתשתחוו במקדש? איך ומתי שרו ונגנו ותקעו בחצוצרות?

Read More
גלול כלפי מעלה