Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

נשים ומצוות עשה שהזמן גרמן

מעובד מתוך אתר דרכיה

מהם הקווים המנחים בחיוב נשים במצוות?

הגמרא מביאה שלוש קטגוריות משפטיות שבהן השווה הכתוב בין אישה לאיש: עונשים, דינים, ומיתות. 'עונשים' זוהי מערכת הענישה של התורה, 'דינים' זהו משפט אזרחי ו'מיתות' אלו הדינים השייכים לרצח והריגה. בשלושת התחומים הללו דינם של האיש והאישה שווה.

ישנן חובות של האב כלפי בנו שאינן חלות על האישה – החובה למול את הבנים ולפדות כל בן בכור, וכן החובה ללמד את הבן תורה.

ילדים, זכרים ונקבות, חייבים במצוות כיבוד אב ואם ומוראם. אישה נשואה חייבת בכיבוד הורים כשמצווה זו אינה מתנגשת עם מחוייבות לביתה ובעלה.

מה הן מצוות עשה שהזמן גרמן?

מצוות עשה נחשבת לכזו ש"הזמן גרמה" כשחיובה חל בזמן מסוים ולא בזמן אחר.

מאילו ממצוות עשה שהזמן גרמן נשים פטורות?

  • נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן – זהו כלל שתקף ברוב המקרים, אך גם לכלל זה יש יוצאים מן הכלל.
  • נשים פטורות מן המצוות דאורייתא הללו: קריאת שמע, ציצית, תפילין, שופר, נטילת לולב, ישיבה בסוכה, ספירת העומר (לחלק מהדעות).
  • נשים נחשבות פטורות בדרך כלל גם ממצוות עשה שהזמן גרמן שחובתן מדרבנן.

האם הפטור ממצוות עשה שהזמן גרמן הוא חד משמעי?

לפי הרמב"ם, הפטור הוא יותר בגדר כלל אצבע מאשר מקור להלכה. יש לו לא מעט יוצאים מן הכלל.

פירוש המשניות לרמב”ם קידושין א: ז  כבר ידעת שכלל הוא אצלינו אין למדים מן הכללות, ואמרו כל רוצה לומר על הרוב, אבל מצות עשה שהנשים חייבות ומה שאינן חייבות בכל הקפן אין להן כלל אלא נמסרים על פה והם דברים מקובלים

לעיתים קרובות, קביעת פטור נשים ממצווה מסויימת תלויה במסורת, אף שהיא נחשבת למצווה שהזמן גרמה.

מדוע נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן?

הגמרא מביאה תשובה טכנית לשאלה זו: נשים פטורות ממצוות תפילין, שהיא אב־טיפוס למצוות עשה שהזמן גרמן, ומכך למדים שנשים פטורות מכל המצוות הללו. על פי גמרא זו ניתן להציע שהפטור נובע מרצון השם ולא מסיבה רציונלית.

אילו הסברים אפשריים אחרים הוצעו לפטור נשים מן המצוות האלו?

  • הרש"ר הירש מציע שלנשים יש דבקות והתלהבות טבעית בעבודת השם ולכן אינן זקוקות למצוות האלו.
  • לפי האבודרהם, חיוב אישה במצוות עשה שהזמן גרמן עלול לגרום למתח בין מחויבותה לבעלה ובין מחויבותה למצוות ה'.
  • הרבי מלובביץ' מסביר שאישה מקיימת את המצוות האלו על ידי כך שבעלה מקיימן.
  • הרב משה פיינשטיין כותב שפטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן מאפשר לאישה להיות פנויה לגידול ילדים. על פי ההלכה, עדיין נשאר מקום לבחירת האישה עד כמה לשים את המרחב הביתי במרכז חייה ואיך לנצל את הגמישות שהפטור יוצר.

לפי ההסברים האחרונים שהוזכרו, מדוע אישה שאינה נשואה פטורה אף היא ממצוות עשה שהזמן גרמן?

כללי ההלכה חלים לעיתים באופן גורף (לדוגמא, כלל הנשים) גם כשטעמם נובע מדאגה למקרים ספציפיים (לדוגמא, נשים נשואות).

האם זו סתם אפולוגטיקה?

אמנם אף אחד מן ההסברים האלו אינו מוחלט או "מחייב", אך הנחת היסוד שלנו היא שהם משקפים נאמנה את האמונות ודעות של הוגיהם. ייתכן שהסבר אחד מתיישב על דעתנו יותר ממשנהו, וייתכן שאף אחד מן ההסברים לא יתיישב על דעתנו. עם זאת, ההלכה עודנה בעלת תוקף.

לעיון נוסף, בליווי מקורות בנושא מעמד האישה בהלכה, ובפטור ממצוות עשה שהזמן גרמן.

 

Deracheha

גלול כלפי מעלה