Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

סיום מסכת נדרים

סיום מסכת נדרים מוקדש ע"י אילנה פרידמן לעלוי נשמת סבה, יהושוע בן שלמה, שהיה מניצולי השואה, עלה בעליה ב׳, ולחם להקים את המדינה. היארצייט שלו התקיים בתאריך ד׳ שבט. ולכבוד אחיין שלה אברהם גרשון הלוי וילק שעלה לתורה ברחבת הכותל בהגיעו לגיל מצוות באותו היום. מזל טוב!

התכנית:

  • הדף האחרון – הרבנית מישל פרבר
  • אמנם ״דינא דמלכותא דינא״?- ד״ר קרן קירשנבום

 

Hadran Women

גלול כלפי מעלה