Skip to content

ט״ו בתשרי תשפ״ב | 20.09.21 | הדף היומי: ביצה כא - חג ראשון של סוכות, ט"ו בתשרי

סיום מסכת יומא עם הרבנית מישל פרבר והרבנית אושרה קורן תשפ"א

סיום מסכת יומא, מוקדש על ידינו, אסתי בן-דוד ורחל קרן, לכבוד הורינו, אשר פתחו לנו שערי תורה: לזכרו של אבינו, אפרים אלימלך אורבך ז"ל, אשר בימים אלו מלאו 30 שנה לפטירתו. כל ימיו לא חדל אבינו ללמוד וללמד, העמיד תלמידים הרבה ויצר במאמריו וספריו הרבים תחומי דעת ומחקר במחשבת חז"ל, בעלי התוספות, הלכה, פיוט ופרשנות ועוד. ולכבוד אמנו, חנה אורבך תבדל"א, החוגגת בימים אלו את יום הולדתה ה-103 והמהווה כל חייה דוגמא לכל צאצאיה לאהבת התורה, לימודה והעיסוק בה. אשרינו שזכינו.

Hadran Women

Scroll To Top