Skip to content

תניה רגב

תניה רגב בוגרת המכון לטוענות רבניות (טו"ר מוסמכת) ובית מורשה בירושלים, כותבת דוקטורט בתכנית ללימודי מגדר בנושא הלכות צניעות וכינון זהותן של נשים אורתודוקסיות. לימדה תנ"ך וגמרא בבית הספר פלך ושימשה כרמ"ית במדרשת הבנות בעין הנצי"ב. כיום עובדת בעמותת יסודות - המרכז לליבון ענייני תורה מדינה.

פוסטים אחרונים

רבי יוסי והקמחית – קדושה וצניעות. שבת קי”ח ע”ב.

מאת תניה רגב / June 30, 2020 | ח׳ בתמוז תש״פ

  רובנו נתקלנו בביטוי ‘כל כבודה בת מלך פנימה’ המתייחס להתנהגות צנועה ושולח אותנו עם הערת שוליים  לדמותה של הקמחית. אותה אישה שקורות ביתה לא…

קרא עוד

חכם שמת – הכל קרוביו.‏ שבת ק”ה ע”ב.‏

מאת תניה רגב / June 17, 2020 | כ״ה בסיון תש״פ

אנשים יושבים שבעה על בני משפחה מן המעגל הקרוב ביותר. זה ידוע. אלא שהגמרא בשבת ק”ה ע”ב פותחת את המניפה למגוון רחב יותר של בני…

קרא עוד

הכוחלות עין אחת והטופלות איבריהן בסיד

מאת תניה רגב / May 24, 2020 | א׳ בסיון תש״פ

דף פ’ במסכת שבת הוא הזדמנות נדירה להציץ לסלוני היופי של הנשים בתקופת חז”ל. שתי התייחסויות מופיעות בדף זה, האחת, בעמוד א’, מתייחסת לאיפור –…

קרא עוד

‏”תינוק שנשבה” – הרווח והמחיר.‏ שבת ס”ח ע”ב.‏

מאת תניה רגב / May 12, 2020 | י״ח באייר תש״פ

אלף שנוות אור מבדילות בין המונח ‘תינוק שנשבה’ במובנו התלמודי ובין השימוש שאנו עושים בו כיום. אצל חז”ל תינוק שנשבה הוא כפשוטו ממש – “בין…

קרא עוד

שבת ס”א ע”ב: האם בקמיעות יש קדושה

מאת תניה רגב / May 4, 2020 | י׳ באייר תש״פ

  אנחנו חיים לאחר קו פרשת המים של עידן הנאורות. לכן, אנחנו מחפשים את התשובות לשאלות הגדולות שלנו (גם) בעולם המדע התבוני, ומבקשים ממנו שישרטט…

קרא עוד

אלישע בעל כנפיים

מאת תניה רגב / April 21, 2020 | כ״ז בניסן תש״פ

אלישע בעל כנפיים – האמנם יש להסתכן בימי השמד ולהניח תפילין? שבת מ”ט ע”א. אלישע בעל כנפיים מבליח משום מקום במסכת שבת דף מ”ט ע”א.…

קרא עוד

מצוות הציצית – ‘כהן מעט’ שבת כ”ז ע”ב

מאת תניה רגב / April 2, 2020 | ח׳ בניסן תש״פ

  בציצית הותר ללבוש בגד שעטנז שיש בו צמר ופשתים. הדיון אודות מאפיין ייחודי זה של מצוות הציצית מתפרש על פני מספר דפים במסכת שבת…

קרא עוד

איסורי השבת: היבטים תיאולוגיים והיבטים חברתיים

מאת תניה רגב / March 23, 2020 | כ״ז באדר תש״פ

בלתי אפשרי להסביר את מחלוקות בית הלל ובית שמאי על בסיס מספר עקרונות מארגנים. הסוגיות לגביהן חלוקים שני הבתים, עשירות ומסתעפות והניסיון ללכוד אותן תחת…

קרא עוד

“הלכה ואין מורין כן”

מאת תניה רגב / March 16, 2020 | כ׳ באדר תש״פ

האם ההלכה היא מערכת סגורה של כללים היכולה לייצר רק תשובה אחת אפשרית למצב נתון? – תלוי כמובן את מי שואלים. הסוגיה סבוכה ומורכבת ומשמשים בה שיקולים פרקטיים ותיאולוגיים/פילוסופיים כאחד. המחלוקת בין רב ורבי ירמיה בשבת סוף דף י”ב ע”ב מצטרפת לדיון ומוסיפה את הנדבך שלה. ההקשר הוא האיסור החל על השמש לבדוק את ניקיונם של הכלים לאור הנר: “תנא חדא: שמש בודק כוסות וקערות לאור הנר, ותניא אידך: לא יבדוק”. כדרכה, מיישבת הגמרא את המחלוקת על ידי הבחנה בין מקרים שונים, שמש קבוע ושאינו קבוע, שמן משובח או נפט. לקראת סוף הסוגיה שואלת הגמרא: “שמש שאינו קבוע בדמשחא מהו?” – האם הולכים אנחנו אחרי האדם, שמותר לו לבדוק את הכוסות והקערות, או אחר החומר – עליו חל האיסור? – תשובת רב מעניינת: “אמר רב: הלכה (שמותר) ואין מורין כן”, תשובתו אף שנויה במחלוקת, שכן מיד לאחר מכן מובאת עמדתו החולקת של רבי ירמיה: “הלכה ומורין כן”.

קרא עוד

“שתים שהן ארבע” – בין האתי לאסתטי

מאת תניה רגב / March 8, 2020 | י״ב באדר תש״פ

“שתים שהן ארבע” – בין האתי לאסתטי. המשנה הפותחת את מסכת שבת נשמעת כמו חידה: “יציאות השבת: שתים שהן ארבע בפנים, ושתים שהן ארבע בחוץ”.…

קרא עוד
Scroll To Top