Skip to content

י״ד בתשרי תשפ״ב | 20.09.21 | הדף היומי: ביצה כא - חג ראשון של סוכות, ט"ו בתשרי

תניה רגב

תניה רגב בוגרת המכון לטוענות רבניות (טו"ר מוסמכת) ובית מורשה בירושלים, כותבת דוקטורט בתכנית ללימודי מגדר בנושא הלכות צניעות וכינון זהותן של נשים אורתודוקסיות. לימדה תנ"ך וגמרא בבית הספר פלך ושימשה כרמ"ית במדרשת הבנות בעין הנצי"ב.

פוסטים אחרונים

איסורי השבת: היבטים תיאולוגיים והיבטים חברתיים

מאת תניה רגב / מרץ 23, 2020 | כ״ז באדר תש״פ

בלתי אפשרי להסביר את מחלוקות בית הלל ובית שמאי על בסיס מספר עקרונות מארגנים. הסוגיות לגביהן חלוקים שני הבתים, עשירות ומסתעפות והניסיון ללכוד אותן תחת…

קרא עוד

"הלכה ואין מורין כן"

מאת תניה רגב / מרץ 16, 2020 | כ׳ באדר תש״פ

האם ההלכה היא מערכת סגורה של כללים היכולה לייצר רק תשובה אחת אפשרית למצב נתון? – תלוי כמובן את מי שואלים. הסוגיה סבוכה ומורכבת ומשמשים בה שיקולים פרקטיים ותיאולוגיים/פילוסופיים כאחד. המחלוקת בין רב ורבי ירמיה בשבת סוף דף י"ב ע"ב מצטרפת לדיון ומוסיפה את הנדבך שלה. ההקשר הוא האיסור החל על השמש לבדוק את ניקיונם של הכלים לאור הנר: "תנא חדא: שמש בודק כוסות וקערות לאור הנר, ותניא אידך: לא יבדוק". כדרכה, מיישבת הגמרא את המחלוקת על ידי הבחנה בין מקרים שונים, שמש קבוע ושאינו קבוע, שמן משובח או נפט. לקראת סוף הסוגיה שואלת הגמרא: "שמש שאינו קבוע בדמשחא מהו?" – האם הולכים אנחנו אחרי האדם, שמותר לו לבדוק את הכוסות והקערות, או אחר החומר – עליו חל האיסור? – תשובת רב מעניינת: "אמר רב: הלכה (שמותר) ואין מורין כן", תשובתו אף שנויה במחלוקת, שכן מיד לאחר מכן מובאת עמדתו החולקת של רבי ירמיה: "הלכה ומורין כן".

קרא עוד

"שתים שהן ארבע" – בין האתי לאסתטי

מאת תניה רגב / מרץ 8, 2020 | י״ב באדר תש״פ

"שתים שהן ארבע" – בין האתי לאסתטי. המשנה הפותחת את מסכת שבת נשמעת כמו חידה: "יציאות השבת: שתים שהן ארבע בפנים, ושתים שהן ארבע בחוץ".…

קרא עוד

ברכת 'התכבדו מכובדים' וכינון התודעה הדתית (ברכות ס' ע"ב)

מאת תניה רגב / מרץ 3, 2020 | ז׳ באדר תש״פ

בבבלי בבא קמא לא ע"א נאמר: "האי מאן דבעי למהוי חסידא, לקיים …מילי דברכות". הדפים האחרונים של מסכת ברכות בהחלט מצדיקים את האמירה הזו. תנועת…

קרא עוד
Scroll To Top