Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט׳ בתמוז תשע״ט | 12 יולי 2019

ערכין כו

מה קורה אם מגיע יובל ואף אחד לא פדה את השדה. יש שלוש דעות בנושא והגמרא מנסה להבין את הטעם של כל שיטה. אם בן קונה שדה אחוזה מאביו – האם זה נחשב כשדה מקנה או כשדה אחוזה?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

מקדשי בדק הבית ואין דנין קדשי בדק הבית מקדשי מזבח

ורבי שמעון נמי נילף ממקדיש בית דנין דבר שמתנה לכהנים מדבר שמתנה לכהנים ואין דנין דבר שמתנה לכהנים מדבר שאינו מתנה לכהנים

רבי אליעזר אומר לא נכנסין ולא נותנין

אמר רבה מאי טעמא דרבי אליעזר אמר קרא ואם לא יגאל את השדה לא יגאל עוד ואם מכר את השדה והיה השדה בצאתו ביובל

אמר אביי סכינא חריפא מפסקא קראי אלא אמר אביי טעמא דרבי אליעזר כדתניא לא יגאל יכול לא תהא נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה תלמוד לומר עוד לכמות שהיתה אינה נגאלת אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה

אימת אילימא ביובל ראשון אמאי אינה נגאלת שדה אחוזה נמי הויא אלא פשיטא ביובל שני

ולמאן אילימא לרבי יהודה ורבי שמעון לכהנים נפקא אלא לאו רבי אליעזר ושמע מינה טעמא דרבי אליעזר מהכא

ותסברא רבי יהודה ורבי שמעון האי עוד מאי דרשי ביה אלא הכא במאי עסקינן בשדה שיצאה לכהנים והקדישה כהן ואתו בעלים למיפרקה

סלקא דעתך אמינא לא תיפרוק שתהא לפניו כשדה מקנה תלמוד לומר עוד לכמות שהיתה אינה נגאלת אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה

והתניא בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו יכול יחזור לגזבר שלקחו ממנו תלמוד לומר לאשר לו אחזת הארץ

יאמר לאשר לו אחזת הארץ מה תלמוד לומר לאשר קנהו מאתו שדה שיצאת לכהנים ומכרה כהן והקדישה לוקח וגאלה אחר יכול תחזור לבעלים הראשונים תלמוד לומר לאשר קנהו

ואיצטריך לא יגאל ואיצטריכא למיכתב לאשר קנהו

דאי כתב רחמנא לא יגאל דלא קא הדרה כלל אבל הכא דקא הדרה תיהדר למרה קמא כתב רחמנא לאשר קנהו

ואי כתב רחמנא לאשר קנהו דלא קא יהבי בעלים דמי אבל הכא דקא יהבי דמי תיקום בידייהו כתב רחמנא לא יגאל

ואי כתב רחמנא לא יגאל ולא כתב עוד הוה אמינא לא תיפרוק כלל כתב רחמנא עוד לכמות שהיתה אינה נגאלת אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה

מאי הוי עלה אמר רבא אמר קרא והיה השדה בצאתו ביובל בצאתו מיד אחר


איבעיא להו בעלים ביובל שני כאחר דמו או לא

תא שמע לא יגאל יכול לא תהא נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה תלמוד לומר עוד לכמות שהיתה אינה נגאלת אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה

אימת אילימא ביובל ראשון אמאי אינה נגאלת אחוזה נמי הויא אלא פשיטא ביובל שני

ולמאן אי לרבי יהודה ורבי שמעון לכהנים נפקא אלא לאו לרבי אליעזר ושמע מינה בעלים ביובל שני כאחר דמו

ותסברא רבי יהודה ורבי שמעון האי עוד מאי דרשי ביה אלא הכא במאי עסקינן בשדה שיצאה לכהנים והקדישה כהן ואתו בעלים למיפרקה סלקא דעתך אמינא לא תיפרוק שתהא כשדה מקנה תלמוד לומר עוד לכמות שהיתה אינה נגאלת אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה

והתניא ישוב השדה לאשר קנהו מאתו יכול יחזור לגזבר שלקחה הימנו תלמוד לומר לאשר לו אחזת הארץ

מה תלמוד לומר לאשר קנהו שדה שיצאה לכהנים ומכרה כהן והקדישה לוקח וגאלה אחר יכול תחזור לבעלים הראשונים תלמוד לומר לאשר קנהו

ואיצטריך למיכתב לא יגאל ואיצטריך למיכתב לאשר קנהו דאי כתב רחמנא לא יגאל דלא קא הדרא כלל כתב רחמנא לאשר קנהו

ואי כתב רחמנא לאשר קנהו דלא קיהבי בעלים דמי אבל הכא דיהבי בעלים דמי דתיקום בידיהו כתב רחמנא לא יגאל

ואי כתב רחמנא לא יגאל ולא כתב עוד הוה אמינא לא תיפרוק כלל כתב רחמנא עוד לכמות שהיתה אינה נגאלת אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה

מאי הוי עלה תא שמע רבי אליעזר אומר גאלה בעלים ביובל שני יוצאה לכהנים ביובל

אמר ליה רבינא לרב אשי האנן לא תנן הכי רבי אליעזר אומר אין הכהנים נכנסין לתוכה עד שיגאלנה אחר אמר ליה בעלים ביובל שני כאחר דמו

איכא דאמרי רבי אליעזר אומר גאלה ביובל שני אינה יוצאה לכהנים ביובל אמר ליה רבינא לרב אשי אף אנן נמי תנינא רבי אליעזר אומר אין הכהנים נכנסין לתוכה עד שיגאלנה אחר אמר ליה אי ממתניתין הוה אמינא בעלים ביובל שני כאחר דמו קא משמע לן

מתני׳ הלוקח שדה מאביו ומת אביו ואחר כך הקדישה הרי היא כשדה אחוזה הקדישה ואחר כך מת אביו הרי היא כשדה מקנה דברי רבי מאיר

רבי יהודה ורבי שמעון אומרים הרי היא כשדה אחוזה שנאמר אם משדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה יצתה זו שהיא ראויה להיות שדה אחוזה

שדה מקנה אינה יוצאה לכהנים ביובל שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו הכהנים והלוים מקדישין לעולם וגואלין לעולם בין לפני היובל בין לאחר היובל

גמ׳ תנו רבנן מנין ללוקח שדה מאביו והקדישה ואחר כך מת אביו מנין שתהא לפניו כשדה אחוזה תלמוד לומר ואם משדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה יצתה זו שראויה להיות שדה אחוזה דברי רבי יהודה ורבי שמעון

רבי מאיר אומר מנין ללוקח שדה מאביו ומת אביו ואחר כך הקדישה מנין שתהא לפניו כשדה אחוזה תלמוד לומר ואם משדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו שדה שאינה שדה אחוזה יצאת זו שהיא שדה אחוזה

לימא בהא קא מיפלגי דרבי מאיר סבר קנין פירות כקנין הגוף דמי

רבי יהודה ורבי שמעון סברי קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי

אמר רב נחמן בר יצחק בעלמא לרבי שמעון ורבי יהודה קנין פירות כקנין הגוף דמי


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

ערכין כו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

ערכין כו

מקדשי בדק הבית ואין דנין קדשי בדק הבית מקדשי מזבח

ורבי שמעון נמי נילף ממקדיש בית דנין דבר שמתנה לכהנים מדבר שמתנה לכהנים ואין דנין דבר שמתנה לכהנים מדבר שאינו מתנה לכהנים

רבי אליעזר אומר לא נכנסין ולא נותנין

אמר רבה מאי טעמא דרבי אליעזר אמר קרא ואם לא יגאל את השדה לא יגאל עוד ואם מכר את השדה והיה השדה בצאתו ביובל

אמר אביי סכינא חריפא מפסקא קראי אלא אמר אביי טעמא דרבי אליעזר כדתניא לא יגאל יכול לא תהא נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה תלמוד לומר עוד לכמות שהיתה אינה נגאלת אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה

אימת אילימא ביובל ראשון אמאי אינה נגאלת שדה אחוזה נמי הויא אלא פשיטא ביובל שני

ולמאן אילימא לרבי יהודה ורבי שמעון לכהנים נפקא אלא לאו רבי אליעזר ושמע מינה טעמא דרבי אליעזר מהכא

ותסברא רבי יהודה ורבי שמעון האי עוד מאי דרשי ביה אלא הכא במאי עסקינן בשדה שיצאה לכהנים והקדישה כהן ואתו בעלים למיפרקה

סלקא דעתך אמינא לא תיפרוק שתהא לפניו כשדה מקנה תלמוד לומר עוד לכמות שהיתה אינה נגאלת אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה

והתניא בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו יכול יחזור לגזבר שלקחו ממנו תלמוד לומר לאשר לו אחזת הארץ

יאמר לאשר לו אחזת הארץ מה תלמוד לומר לאשר קנהו מאתו שדה שיצאת לכהנים ומכרה כהן והקדישה לוקח וגאלה אחר יכול תחזור לבעלים הראשונים תלמוד לומר לאשר קנהו

ואיצטריך לא יגאל ואיצטריכא למיכתב לאשר קנהו

דאי כתב רחמנא לא יגאל דלא קא הדרה כלל אבל הכא דקא הדרה תיהדר למרה קמא כתב רחמנא לאשר קנהו

ואי כתב רחמנא לאשר קנהו דלא קא יהבי בעלים דמי אבל הכא דקא יהבי דמי תיקום בידייהו כתב רחמנא לא יגאל

ואי כתב רחמנא לא יגאל ולא כתב עוד הוה אמינא לא תיפרוק כלל כתב רחמנא עוד לכמות שהיתה אינה נגאלת אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה

מאי הוי עלה אמר רבא אמר קרא והיה השדה בצאתו ביובל בצאתו מיד אחר


איבעיא להו בעלים ביובל שני כאחר דמו או לא

תא שמע לא יגאל יכול לא תהא נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה תלמוד לומר עוד לכמות שהיתה אינה נגאלת אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה

אימת אילימא ביובל ראשון אמאי אינה נגאלת אחוזה נמי הויא אלא פשיטא ביובל שני

ולמאן אי לרבי יהודה ורבי שמעון לכהנים נפקא אלא לאו לרבי אליעזר ושמע מינה בעלים ביובל שני כאחר דמו

ותסברא רבי יהודה ורבי שמעון האי עוד מאי דרשי ביה אלא הכא במאי עסקינן בשדה שיצאה לכהנים והקדישה כהן ואתו בעלים למיפרקה סלקא דעתך אמינא לא תיפרוק שתהא כשדה מקנה תלמוד לומר עוד לכמות שהיתה אינה נגאלת אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה

והתניא ישוב השדה לאשר קנהו מאתו יכול יחזור לגזבר שלקחה הימנו תלמוד לומר לאשר לו אחזת הארץ

מה תלמוד לומר לאשר קנהו שדה שיצאה לכהנים ומכרה כהן והקדישה לוקח וגאלה אחר יכול תחזור לבעלים הראשונים תלמוד לומר לאשר קנהו

ואיצטריך למיכתב לא יגאל ואיצטריך למיכתב לאשר קנהו דאי כתב רחמנא לא יגאל דלא קא הדרא כלל כתב רחמנא לאשר קנהו

ואי כתב רחמנא לאשר קנהו דלא קיהבי בעלים דמי אבל הכא דיהבי בעלים דמי דתיקום בידיהו כתב רחמנא לא יגאל

ואי כתב רחמנא לא יגאל ולא כתב עוד הוה אמינא לא תיפרוק כלל כתב רחמנא עוד לכמות שהיתה אינה נגאלת אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה

מאי הוי עלה תא שמע רבי אליעזר אומר גאלה בעלים ביובל שני יוצאה לכהנים ביובל

אמר ליה רבינא לרב אשי האנן לא תנן הכי רבי אליעזר אומר אין הכהנים נכנסין לתוכה עד שיגאלנה אחר אמר ליה בעלים ביובל שני כאחר דמו

איכא דאמרי רבי אליעזר אומר גאלה ביובל שני אינה יוצאה לכהנים ביובל אמר ליה רבינא לרב אשי אף אנן נמי תנינא רבי אליעזר אומר אין הכהנים נכנסין לתוכה עד שיגאלנה אחר אמר ליה אי ממתניתין הוה אמינא בעלים ביובל שני כאחר דמו קא משמע לן

מתני׳ הלוקח שדה מאביו ומת אביו ואחר כך הקדישה הרי היא כשדה אחוזה הקדישה ואחר כך מת אביו הרי היא כשדה מקנה דברי רבי מאיר

רבי יהודה ורבי שמעון אומרים הרי היא כשדה אחוזה שנאמר אם משדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה יצתה זו שהיא ראויה להיות שדה אחוזה

שדה מקנה אינה יוצאה לכהנים ביובל שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו הכהנים והלוים מקדישין לעולם וגואלין לעולם בין לפני היובל בין לאחר היובל

גמ׳ תנו רבנן מנין ללוקח שדה מאביו והקדישה ואחר כך מת אביו מנין שתהא לפניו כשדה אחוזה תלמוד לומר ואם משדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה יצתה זו שראויה להיות שדה אחוזה דברי רבי יהודה ורבי שמעון

רבי מאיר אומר מנין ללוקח שדה מאביו ומת אביו ואחר כך הקדישה מנין שתהא לפניו כשדה אחוזה תלמוד לומר ואם משדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו שדה שאינה שדה אחוזה יצאת זו שהיא שדה אחוזה

לימא בהא קא מיפלגי דרבי מאיר סבר קנין פירות כקנין הגוף דמי

רבי יהודה ורבי שמעון סברי קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי

אמר רב נחמן בר יצחק בעלמא לרבי שמעון ורבי יהודה קנין פירות כקנין הגוף דמי


גלול כלפי מעלה