Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״א בתמוז תשע״ט | 14 יולי 2019
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

ערכין כח

איזה דברים אדם יכול להחרים? אדם יכול להחרים רק חלק מכל קטיגוריה אבל לא כל מה שיש לו באותה קטיגוריה. יש דיון האם אדם יכול לתת יותר מחומש נכסיו לצדקה. מה קורה כשהוא מחרים – למי זה הולך – לכהנים או לבדק הבית? אי אפשר לפדות חרם. האם כהנים ולויים יכולים להחרים? האם יש להבחין בין קרקע למטלטלים לעניין זה? במקרים שהחרם הולך לכהנים, לאיזה כהן. האם אפשר לבחור? אדם יכול להחרים קדשים קלים וקדשי קדשים. איך הוא נותן את ערכם?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

היכי דמי דאמור בעשרים ואחד הבעלים קודמין ואם לאו אומר לו הגעתיך

מתני׳ מחרים אדם מצאנו ומבקרו ומעבדיו ומשפחותיו הכנענים ומשדה אחוזתו ואם החרים את כולם אינם מוחרמים דברי רבי אליעזר אמר רבי אלעזר בן עזריה מה אם לגבוה אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו על אחת כמה וכמה שיהא אדם חס על נכסיו

גמ׳ מנא הני מילי דתנו רבנן מכל אשר לו ולא כל אשר לו מאדם ולא כל אדם מבהמה ולא כל בהמה משדה אחזה ולא כל שדה אחוזה

יכול לא יחרים ואם החרים יהו מוחרמין תלמוד לומר אך דברי רבי אליעזר אמר רבי אלעזר בן עזריה מה אם לגבוה אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו על אחת כמה וכמה שיהא אדם חס על נכסיו

וצריכא דאי כתב רחמנא מכל אשר לו הוה אמינא כל דאית ליה לא לחרים אבל מין אחד ליחרמיה כוליה כתב רחמנא מאדם ולא כל אדם

ואי כתב רחמנא מאדם דלא סגיא ליה בלא עבודה אבל שדה סגיא ליה בדיסתורן ואי אשמעינן הני תרתי משום דהכא חיותא והכא חיותא אבל מטלטלין ליחרמינהו כולהו צריכי

בהמה למה לי לכדתניא יכול יחרים אדם בנו ובתו עבדו ושפחתו העבריים ושדה מקנתו תלמוד לומר בהמה מה בהמה יש לו רשות למוכרה אף כל שיש לו רשות למוכרה

והלא בתו קטנה יש לו רשות למוכרה יכול יחרימנה תלמוד לומר בהמה מה בהמה יש לו רשות למוכרה לעולם אף כל שיש לו רשות למוכרה לעולם

אמר רבי אלעזר בן עזריה אם לגבוה אין אדם רשאי כו׳ היינו תנא קמא

איכא בינייהו דרבי אילא דאמר רבי אילא באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש

מעשה באחד שבקש לבזבז יותר מחומש ולא הניחו לו חבריו ומנו רבי ישבב ואמרי לה רבי ישבב ולא הניחו לו חביריו ומנו רבי עקיבא

מתני׳ המחרים בנו ובתו ועבדו ושפחתו העברים ושדה מקנתו אין מוחרמין שאין אדם מחרים דבר שאינו שלו הכהנים והלוים אין מחרימין דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר הכהנים אין מחרימין שהחרמין שלהן והלוים מחרימין שאין החרמין שלהן

אמר רבי נראין דברי רבי יהודה בקרקעות שנאמר כי אחזת עולם היא להם ודברי רבי שמעון במטלטלין שאין החרמין שלהן

גמ׳ ורבי יהודה בשלמא כהנים אין מחרימין שחרמין שלהן אלא לוים בשלמא מקרקעי לא מחרמי דכתיב כי אחזת עולם היא להם אלא מטלטלי ליחרמי אמר קרא מכל אשר לו ומשדה אחזתו מקיש מטלטלין לקרקעות

ורבי שמעון בשלמא כהנים כדאמרן אלא לוים בשלמא מטלטלים לחרים דלא מקיש אלא מקרקעי אמאי הכתיב אחזת עולם היא להם מאי מחרימין נמי דקאמר מטלטלי

והא מדקתני סיפא אמר רבי נראין דברי רבי יהודה במקרקעי ודברי רבי שמעון במטלטלי מכלל דרבי שמעון מקרקעי נמי קאמר הכי קאמר אמר רבי נראין דברי רבי יהודה לרבי שמעון בקרקעות שאף רבי שמעון לא נחלק אלא במטלטלין אבל בקרקעות מודה ליה

אמר רבי חייא בר אבין החרים מטלטלין נותנן לכל כהן שירצה שנאמר כל חרם בישראל


לך יהיה החרים שדותיו נותנן לכהן שבאותו משמר שנאמר כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו וגמר לכהן לכהן מגזל הגר

והתם מנלן דתניא לה׳ לכהן קנאו השם ונתנו לכהן שבאותו משמר

אתה אומר לכהן שבאותו משמר או אינו אלא לכל כהן שירצה כשהוא אומר מלבד איל הכיפרים אשר יכפר בו עליו הרי בכהן שבאותו משמר הכתוב מדבר

שדה היוצאה לכהנים ביובל נותנה למשמר שפגע בו יובל איבעיא להו פגע בו בשבת מאי אמר רב חייא בר אמי משמיה דחולפנא נותנה למשמר היוצא

אמר רב נחמן בר יצחק תניא נמצאת אתה אומר אחד יובל ואחד שביעית משמטין כאחד אלא שיובל בתחילתו והשמטה בסופה

אדרבה משום הכי הואי אימא מפני שהיובל כו׳

בשלמא שביעית בסופה דכתיב מקץ שבע שנים תעשה שמטה אלא יובל בתחילתו ביום הכיפורים הוא דכתיב ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם הא מני רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה היא דאמר מראש השנה הוא דחייל יובל

שמעה חזקיה בר בילוטו ואזל אמר קמיה דרבי אבהו וליקיש מטלטלי לקרקעות

לאו תנאי היא דאיכא דמקיש ואיכא דלא מקיש כמאן דאמר לא מקשינן

מתני׳ חרמי כהנים אין להם פדיון אלא נותנים לכהנים כתרומה רבי יהודה בן בתירא אומר סתם חרמים לבדק הבית שנאמר כל חרם קדש קדשים הוא לה׳

וחכמים אומרים סתם חרמים לכהנים שנאמר כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו אם כן למה נאמר כל חרם קדש קדשים הוא לה׳ שחל על קדשי קדשים ועל קדשים קלים

מחרים אדם את קדשיו בין קדשי קדשים בין קדשים קלים אם נדר נותן דמיהן

ואם נדבה נותן את טובתן שור זה עולה אומדין כמה אדם רוצה ליתן בשור זה להעלותו עולה אף על פי שאינו רשאי

הבכור בין תם בין בעל מום מחרימין אותו וכיצד פודים אותו אומדין כמה אדם רוצה ליתן בבכור זה ליתנו לבן בתו או לבן אחותו


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

ערכין כח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

ערכין כח

היכי דמי דאמור בעשרים ואחד הבעלים קודמין ואם לאו אומר לו הגעתיך

מתני׳ מחרים אדם מצאנו ומבקרו ומעבדיו ומשפחותיו הכנענים ומשדה אחוזתו ואם החרים את כולם אינם מוחרמים דברי רבי אליעזר אמר רבי אלעזר בן עזריה מה אם לגבוה אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו על אחת כמה וכמה שיהא אדם חס על נכסיו

גמ׳ מנא הני מילי דתנו רבנן מכל אשר לו ולא כל אשר לו מאדם ולא כל אדם מבהמה ולא כל בהמה משדה אחזה ולא כל שדה אחוזה

יכול לא יחרים ואם החרים יהו מוחרמין תלמוד לומר אך דברי רבי אליעזר אמר רבי אלעזר בן עזריה מה אם לגבוה אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו על אחת כמה וכמה שיהא אדם חס על נכסיו

וצריכא דאי כתב רחמנא מכל אשר לו הוה אמינא כל דאית ליה לא לחרים אבל מין אחד ליחרמיה כוליה כתב רחמנא מאדם ולא כל אדם

ואי כתב רחמנא מאדם דלא סגיא ליה בלא עבודה אבל שדה סגיא ליה בדיסתורן ואי אשמעינן הני תרתי משום דהכא חיותא והכא חיותא אבל מטלטלין ליחרמינהו כולהו צריכי

בהמה למה לי לכדתניא יכול יחרים אדם בנו ובתו עבדו ושפחתו העבריים ושדה מקנתו תלמוד לומר בהמה מה בהמה יש לו רשות למוכרה אף כל שיש לו רשות למוכרה

והלא בתו קטנה יש לו רשות למוכרה יכול יחרימנה תלמוד לומר בהמה מה בהמה יש לו רשות למוכרה לעולם אף כל שיש לו רשות למוכרה לעולם

אמר רבי אלעזר בן עזריה אם לגבוה אין אדם רשאי כו׳ היינו תנא קמא

איכא בינייהו דרבי אילא דאמר רבי אילא באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש

מעשה באחד שבקש לבזבז יותר מחומש ולא הניחו לו חבריו ומנו רבי ישבב ואמרי לה רבי ישבב ולא הניחו לו חביריו ומנו רבי עקיבא

מתני׳ המחרים בנו ובתו ועבדו ושפחתו העברים ושדה מקנתו אין מוחרמין שאין אדם מחרים דבר שאינו שלו הכהנים והלוים אין מחרימין דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר הכהנים אין מחרימין שהחרמין שלהן והלוים מחרימין שאין החרמין שלהן

אמר רבי נראין דברי רבי יהודה בקרקעות שנאמר כי אחזת עולם היא להם ודברי רבי שמעון במטלטלין שאין החרמין שלהן

גמ׳ ורבי יהודה בשלמא כהנים אין מחרימין שחרמין שלהן אלא לוים בשלמא מקרקעי לא מחרמי דכתיב כי אחזת עולם היא להם אלא מטלטלי ליחרמי אמר קרא מכל אשר לו ומשדה אחזתו מקיש מטלטלין לקרקעות

ורבי שמעון בשלמא כהנים כדאמרן אלא לוים בשלמא מטלטלים לחרים דלא מקיש אלא מקרקעי אמאי הכתיב אחזת עולם היא להם מאי מחרימין נמי דקאמר מטלטלי

והא מדקתני סיפא אמר רבי נראין דברי רבי יהודה במקרקעי ודברי רבי שמעון במטלטלי מכלל דרבי שמעון מקרקעי נמי קאמר הכי קאמר אמר רבי נראין דברי רבי יהודה לרבי שמעון בקרקעות שאף רבי שמעון לא נחלק אלא במטלטלין אבל בקרקעות מודה ליה

אמר רבי חייא בר אבין החרים מטלטלין נותנן לכל כהן שירצה שנאמר כל חרם בישראל


לך יהיה החרים שדותיו נותנן לכהן שבאותו משמר שנאמר כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו וגמר לכהן לכהן מגזל הגר

והתם מנלן דתניא לה׳ לכהן קנאו השם ונתנו לכהן שבאותו משמר

אתה אומר לכהן שבאותו משמר או אינו אלא לכל כהן שירצה כשהוא אומר מלבד איל הכיפרים אשר יכפר בו עליו הרי בכהן שבאותו משמר הכתוב מדבר

שדה היוצאה לכהנים ביובל נותנה למשמר שפגע בו יובל איבעיא להו פגע בו בשבת מאי אמר רב חייא בר אמי משמיה דחולפנא נותנה למשמר היוצא

אמר רב נחמן בר יצחק תניא נמצאת אתה אומר אחד יובל ואחד שביעית משמטין כאחד אלא שיובל בתחילתו והשמטה בסופה

אדרבה משום הכי הואי אימא מפני שהיובל כו׳

בשלמא שביעית בסופה דכתיב מקץ שבע שנים תעשה שמטה אלא יובל בתחילתו ביום הכיפורים הוא דכתיב ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם הא מני רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה היא דאמר מראש השנה הוא דחייל יובל

שמעה חזקיה בר בילוטו ואזל אמר קמיה דרבי אבהו וליקיש מטלטלי לקרקעות

לאו תנאי היא דאיכא דמקיש ואיכא דלא מקיש כמאן דאמר לא מקשינן

מתני׳ חרמי כהנים אין להם פדיון אלא נותנים לכהנים כתרומה רבי יהודה בן בתירא אומר סתם חרמים לבדק הבית שנאמר כל חרם קדש קדשים הוא לה׳

וחכמים אומרים סתם חרמים לכהנים שנאמר כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו אם כן למה נאמר כל חרם קדש קדשים הוא לה׳ שחל על קדשי קדשים ועל קדשים קלים

מחרים אדם את קדשיו בין קדשי קדשים בין קדשים קלים אם נדר נותן דמיהן

ואם נדבה נותן את טובתן שור זה עולה אומדין כמה אדם רוצה ליתן בשור זה להעלותו עולה אף על פי שאינו רשאי

הבכור בין תם בין בעל מום מחרימין אותו וכיצד פודים אותו אומדין כמה אדם רוצה ליתן בבכור זה ליתנו לבן בתו או לבן אחותו


גלול כלפי מעלה